Tỷ lệ free-float là gì? Update 04/2024

Nội dung trang

Tỷ lệ free-float là gì?

1. Tỷ lệ free-float là gì?

Tỷ lệ free-float là tỷ lệ khối lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng so với khối lượng cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường.
Tỷ lệ free-float (f) được tính theo công thức sau :

Tỷ lệ free-float

Các trường hợp cổ phiếu không tự do chuyển nhượng bao gồm:

– Cổ phiếu của các đối tượng còn trong thời gian hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật như: cổ đông sáng lập, phát hành riêng lẻ dưới 100 nhà đầu tư, phát hành cổ phiếu ưu đãi cho cán bộ công nhân viên, cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng của doanh nghiệp FDI khi chuyển sang công ty cổ phần, các trường hợp hạn chế chuyển nhượng khác thoe quy định;

– Cổ phiếu thuộc sở hữu của cổ đông nội bộ và người có liên quan;

– Cổ phiếu thuộc sở hữu của cổ đông chiến lược;

– Cổ phiếu thuộc sở hữu của cổ đông nhà nước;

– Cổ phiếu thuộc sở hữu của cổ đông lớn, ngoại trừ công ty quản lý quỹ, công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm nhân thọ, công ty bảo hiểm( trừ khi việc đầu tư nhằm mục đích chiến lược), Quỹ tương hỗ, Quỹ đầu tư, các doanh nghiệp đầu tư mang tính chất tự doanh, ETFs. Sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn vẫn bị hạn chế chuyển nhượng cho đến khi tỷ lệ nắm giữ giảm dưới 4%;

– Sở hữu chéo trực tiếp giữa các công ty thuộc chỉ số.

2.Làm tròn tỷ lệ free-float

Tỷ lệ free-float sẽ được làm tròn theo các khoảng giới hạn sau

Làm tròn tỷ lệ free-float

3. Xem xét tỷ lệ free-float

Tỷ lệ free-float của các cổ phiếu thành phần trong rổ chỉ số sẽ được xem xét điều chỉnh toàn bộ theo định kỳ 06 tháng/ lần vào cùng thời điểm xem xét định kỳ chỉ số . Tỷ lệ free-float của cổ phiếu thành phần cũng có thể được cập nhật ngay trong kỳ khi cổ phiếu có sự kiện doanh nghiệp hoặc các thông tin khác dẫn đến tỷ lệ free-float thay đổi từ 5% điểm trở lên.

Khi điều chỉnh tỷ lệ free-float, hệ số chia (BMV) cũng sẽ được điều chỉnh để đảm bảo tính liên tục của chỉ số.

4. Ví dụ

Dưới đây là cơ cấu cổ đông của CTCP Vinhomes

Cơ cấu cổ đông VHM

Thời điểm hiện tại VHM bao gồm 5 cổ đông thuộc diện mua bán phải báo cáo. Tổng số cổ phiếu thuộc dạng không tự do chuyển nhượng của VHM là: 2.020.390.818 CP.

Khối lượng CP VHM tự do chuyển nhượng là: 3.349.510.000 – 2.020.390.818 = 1.329.119.182 

Như vậy tỷ lệ free-float của cổ phiếu VHM sẽ là:  f = frac{{1.329.119.182}}{{3.349.510.000}}= 39.68% theo nguyên tắc sẽ được làm tròn thành 40%.

Tính đến ngày 31/10/2018 giá đóng cửa của VHM: 66.400 đồng/CP.

Giá trị vốn hóa của VHM= 66.400 x 3.349.510.000= 222.407.464.000.000 đồng hay 222.407 tỷ đồng

Nếu tính Vốn hóa Thị trường có điều chỉnh Tỷ lệ cổ phiếu Tự do chuyển nhượng (Tỷ lệ Free-Float) thì con số này sẽ là: 222.407.464.000.000 x 40% =88.962.985.600.000 hay 88.962 tỷ đồng. Con số này phản ánh chính xác hơn những biến chuyển của thị trường.

Khi sử dụng phương pháp free-float, giá trị vốn hóa thị trường thu được sẽ nhỏ hơn kết quả thu về từ phương pháp tính giá trị vốn hóa đầy đủ.