MACD – Moving Average Convergence Divergence Update 03/2023

MACD – Moving Average Convergence Divergence

MACD (Đường trung bình động hội tụ/ Phân kỳ) – Đây là một chỉ báo được xây dựng từ các đường trung bình di động. 

MACD được vẽ bởi 2 đường cong:

  • Đường nhanh (còn gọi là đường MACD) là sự chênh lệch giữa hai đường trung bình động của giá đóng cửa của 12 ngày và 26 ngày. 
  • Đường chậm là đường trung bình di động hàm mũ 9. EMA 9 còn được gọi là đường tín hiệu (signal line)

    Tín hiệu mua bán thực sự xuất hiện khi hai đường giao nhau. Khi đường nhanh(MACD) cắt lên trên đường chậm sẽ cho tín hiệu mua. Khi đường nhanh cắt xuống dưới đường chậm là tín hiệu bán. Giá trị của MACD sẽ giao động lên xuống đường 0. Việc cắt đường số 0 từ dưới lên hay từ trên xuống sẽ cho tín hiệu mua bán khác nhau.

Biểu đồ thống kê tần suất MACD (MACD Histogram)
Biểu đồ thống kê tần suất MACD gồm những thanh đứng thể hiện sự chênh lệch giữa hai đường MACD. Biểu đồ thống kê tần suất cũng có đường số 0. Khi các đường MACD dương (đường nhanh ở trên đường chậm), biểu đồ tần suất sẽ nằm trên đường số 0 và ngược lại. Sự giao nhau của biểu đồ tần suất lên trên hoặc xuống dưới đường số 0 trùng với những điểm giao nhau của các đường MACD sẽ tạo ra tín hiệu mua bán.

Giá trị thực sự của biểu đồ tần suất nằm ở chỗ nó xác định thời điểm sự chênh lệch giữa hai đường gia tăng hoặc thu hẹp. Khi biểu đồ tần suất nằm ở trên đường số 0 và bắt đầu rơi về đường số 0 cho thấy xu hướng tăng đang suy yếu và ngược lại. Mặc dù không có tín hiệu mua bán nào thực sự cho đến khi biểu đồ tần suất cắt đường số 0 nhưng nó cung cấp tín hiệu cảnh báo sớm rằng xu hướng hiện tại đang đánh mất xung lượng.