Update 05/2024

RSI – Relative Strenght Index

RSIChỉ số sức mạnh tương đối là một chỉ số biến động giá dịch chuyển trong biên độ giữa 0 và 100. Được tính bằng công thức:
RSI = 100 – 100/(1+RS)
RS= Trung bình mức đóng cửa tăng của x ngày / Trung bình mức đóng cửa giảm của x ngày 

Chỉ số biến động lên trên 70 được xem là quá mua, trong khi trạng thái bán quá mức sẽ được hiểu khi chỉ số cường độ tương đối xuống dưới 30. Mức 80 thường trở thành mức quá mua trong thị trường tăng và mức 20 là mức quá bán trong thị trường giảm.

Phân kỳ là hiện tượng giá và chỉ báo không di chuyển cùng một hướng.

  • Phân kỳ âm là hiện tượng giá tăng đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, tuy nhiên RSI lại tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước và thường xuất hiện khi chỉ số cường độ tương đối cao hơn 70.
    Giá sau đó sẽ giảm

  • Về nguyên tắc phân kỳ dương là hiện tượng giá giảm tạo đáy sau thấp hơn đáy trước, tuy nhiên RSI lại tăng đáy sau cao hơn đáy trước.
    Giá sau đó sẽ tăng