* danh từ- sự thắng cuộc=our team has had three wins this season+ mùa này đội chúng tôi đã thắng ba trận* ngoại động từ won- chiếm, đoạt, thu được, nhận được, kiếm được, có được=to win a prize+ đoạt giải=to win money+ kiếm được tiền=to win one”s bread+ làm ăn sinh sống=to win glory+ đạt được vinh quang- thắng cuộc; thắng=to win a race+ thắng cuộc đua=to win a battle+ thắng trận=to win the war+ chiến thắng=to win the day; to win the field+ thắng- thu phục, tranh thủ, lôi kéo=to win all hearts+ thu phục được lòng mọi người=to win someone”s confidence+ tranh thủ được lòng tin cậy của ai- đạt đến, đến=to win the summit+ đạt tới đỉnh=to win the shore+ tới bờ, cập bến* nội động từ- thắng cuộc, thắng trận=which side won?+ bên nào thắng?=to win hands down+ thắng dễ dàng- (+ upon) càng ngày càng lôi kéo; thuyết phục được= Marxism-Leninism is winning upon millions of people+ chủ nghĩa Mác Lê-nin ngày càng lôi kéo được hàng triệu người!to win back- lấy lại, chiếm lại!to win out- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) thắng cuộc, thắng trận!to win over- lôi kéo về!to win through- khắc phục, chiến thắng (khó khăn)

Bạn đang xem: Win over là gì

Probably related with:

EnglishVietnamese

Xem thêm: Nấm Kefir Là Gì – Nấm Sữa Kefir: Dùng Nhiều Có Tốt

won
ai ; anh hứa điều này sẽ ; anh se ; anh ; báo ; bắn ; bố ; chi ; chi ̣ ; chiến thắng giải ; chiến thắng ; cho ; chuyển về ; chuyển ; chuyện ; chúng sẽ ; chúng tôi sẽ ; chúng ; chạm ; chẳng ; chết ; chỉ còn ; chỉ muốn ; chỉ thắng ; chỉ ; chịu ; cu ̃ ; các vị ; các ; còn ; cũng chẳng ; cũng sẽ ; cũng thắng ; cũng ; của hartmann cũng ; cứng ; dành giải ; dành ; dành được giải ; dành được ; dám ; dẹp chuyện ; dẹp chuyện đó ; em sẽ ; em ; giành chiến thắng ; giành giải quán quân ; giành giật ; giành thắng lợi ; giành ; giành được ; giải phóng sẽ ; gì đâu ; gì đã ; hartmann cũng ; hoàn ; hứa sẽ ; hứa ; i se ; không thắng ; không thể ; không ; không đâu ; ko ; liệu ; luôn thắng ; luôn ; làm vậy ; làm ; lâu ; lúc ; lập được ; lừa nữa ; mong là sẽ ; muô ; muô ́ ; muốn giết ; muốn ; mới ; n se ̃ ; nghe ; nghi ngờ ; nghĩ sẽ ; ngờ ; nhìn ; nhất ; nhất định sẽ ; nhất định ; nhận ; nhận được ; nào thắng ; này sẽ ; này ; nói ; nắm được ; nữa cũng ; nữa ; phải ; phụ sẽ ; phụ ; qua ; ra không ; rô ; rồi không ; rồi sẽ ; rồi ; s ; s ½ ; sao ; se ; se ̃ ; sáng ; sê ; sắp ; sẽ cho ; sẽ còn ; sẽ giết ; sẽ không ; sẽ khỏi ; sẽ mãi ; sẽ nghe ; sẽ sẽ ; sẽ sống sót ; sẽ thắng ; sẽ ; ta ; tao sẽ ; thua ; thua đâu ; thành công rồi ; thê ; thì cũng ; thì không ; thì ; thă ; thăm ; thắng bài ; thắng cuộc ; thắng giải ; thắng không ; thắng lợi ; thắng rồi ; thắng rồi đó ; thắng tiền ; thắng trò ; thắng ; thắng đâu ; thắng được ; thắng ” ; thề ; thể cưỡng ; thể thắng ; thể ; thị trấn ; ti ; tin ; trúng ; trước ; tuyệt ; tôi sẽ ; tôi đã thắng ; tỉnh ; từ chối ; vô ; vẫn sẽ ; vẫn thắng ; vẫn ; vậy bố ; vậy ; vị sẽ ; vị ; y se ̃ ; ½ ; ô ; đang thắng mà ; đang thắng ; đang ; điên ; đoạt giải ; đoạt ; đoạt được ; đâu ; đã chiếm được ; đã chiến thắng ; đã chiến ; đã giành chiến thắng ; đã giành ; đã giành được giải ; đã giành được ; đã lập ; đã thắng ; đã trúng ; đã ; đã đoạt ; đã được ; đó sẽ ; đó ; đưa ; được miễn ; được nhận ; được ; được đâu ; đạt ; đạt được ; để cho ; để ; định sẽ ; định ; định đoạt ; đồng ; ước sẽ ; ̀ i se ; ̀ se ̃ ; ̀ y se ̃ ; ́ muô ; ́ muô ́ ; ́ n se ̃ ; ́ se ; ́ se ̃ ; ́ y se ̃ ; ̃ thă ; ̃ thă ́ ng ; ̃ thă ́ ; ̃ wilson ; ̃ ; ổn ; ở ;

Xem thêm: Pr Executive Là Gì – Mô Tả Công Việc Của Một Pr Executive

anh hứa điều này sẽ ; anh se ; anh ; báo ; bố ; chi ; chi ̣ ; chiến thắng giải ; chiến thắng ; cho ; chuyển về ; chuyển ; chuyện ; chúng sẽ ; chúng tôi sẽ ; chúng ; chạm ; chết ; chỉ còn ; chỉ muốn ; chỉ thắng ; chỉ ; chịu ; cu ̃ ; các vị ; các ; còn ; cũng chẳng ; cũng sẽ ; cũng thắng ; cũng ; cưỡng ; của hartmann cũng ; cứng ; d ; does ; dành giải ; dành ; dành được giải ; dành được ; dám ; dùng ; dẹp chuyện ; dẹp chuyện đó ; em sẽ ; em ; giành chiến thắng ; giành giải quán quân ; giành giật ; giành thắng lợi ; giành ; giành được ; giê ; giải phóng sẽ ; gì đã ; hartmann cũng ; hoàn ; hứa sẽ ; hứa ; i se ; không thắng ; không ; ko ; la ; liệu ; luôn thắng ; làm vậy ; làm ; lâu ; lúc ; lập được ; lừa nữa ; mong là sẽ ; muốn giết ; muốn ; mới ; n se ̃ ; nghe ; nghi ngờ ; nghĩ sẽ ; ngô ; ngờ ; nhìn ; nhất ; nhất định sẽ ; nhất định ; nhận ; nhận được ; nào thắng ; này sẽ ; này ; nắm được ; phải ; phụ sẽ ; phụ ; rô ; rồi không ; rồi sẽ ; rồi ; rủa ; s ; s ½ ; sao ; se ; se ̃ ; sê ; sắp ; sẽ cho ; sẽ còn ; sẽ giành ; sẽ giết ; sẽ không ; sẽ khỏi ; sẽ lớn ; sẽ mãi ; sẽ nghe ; sẽ sẽ ; sẽ sống sót ; sẽ thắng ; sẽ ; ta ; tao sẽ ; theo được ; thi ; thua ; thua đâu ; thành công rồi ; thê ; thì cũng ; thì không ; thì ; thă ; thắng bài ; thắng cuộc ; thắng giải ; thắng không ; thắng lợi ; thắng rồi ; thắng rồi đó ; thắng tiền ; thắng trò ; thắng ; thắng đâu ; thắng được ; thắng ” ; thề ; thể cưỡng ; thể thắng ; thể ; tin ; trúng ; trước ; tuyệt ; tôi sẽ ; tôi đã thắng ; tỉnh ; từ chối ; vô ; văn ; vẫn sẽ ; vẫn thắng ; vẫn ; vậy ; vị sẽ ; vị ; y se ̃ ; ½ ; đang thắng mà ; đang thắng ; đang ; điên ; đoạt giải ; đoạt ; đoạt được ; đâu ; đã chiếm được ; đã chiến thắng ; đã chiến ; đã giành chiến thắng ; đã giành ; đã giành được giải ; đã giành được ; đã lập ; đã thắng ; đã trúng ; đã ; đã đoạt ; đã được ; đã đạt ; đó ; đưa ; được miễn ; được nhận ; được ; đạt ; đạt được ; định sẽ ; định ; định đoạt ; đồng ; ước sẽ ; ̀ giê ; ̀ i se ; ̀ se ̃ ; ̀ y se ̃ ; ́ n se ̃ ; ́ se ; ́ se ̃ ; ́ y se ̃ ; ̃ thă ; ̃ thă ́ ng ; ̃ thă ́ ; ̃ wilson ; ̃ ; ở ;

Chuyên mục: Hỏi Đáp

.tags a {
color: #fff;
background: #909295;
padding: 3px 10px;
border-radius: 10px;
font-size: 13px;
line-height: 30px;
white-space: nowrap;
}
.tags a:hover { background: #818182; }

#footer {font-size: 14px;background: #ffffff;padding: 10px;text-align: center;}
#footer a {color: #2c2b2b;margin-right: 10px;}