Chứng chỉ, giấy chứng nhận a warrant for dividends on shares một giấy chứng nhận hưởng lãi cổ phần warehouse (dock) warrant giấy chứng nhận có gửi hàng

Bạn đang xem: Warrant là gì

Lệnh, trát warrant of arrest lệnh bắt, trát bắt a warrant is out against someone có lệnh bắt ai

Chứng nhận, chứng thực, biện hộ nothing can warrant such sereve punishment không gì có thể biện hộ cho một sự trừng phạt khắc nghiệt đến như thế
Đảm bảo (cái gì) là thật this material is warranted pure silk vải này đảm bảo là lụa nguyên chất
Cho quyền I(” ll) warrant (you) tôi cam đoan với anh, tôi hứa hẹn với anh the trouble isn”t over yet, I”ll warrant you tôi cam đoan với anh là chưa hết rắc rối đâu
chứng chỉ gilt warrant chứng chỉ quyền mua chứng khoán perpetual warrant chứng chỉ vĩnh viễn share warrant chứng chỉ cổ phần vô danh stock warrant chứng chỉ cổ phần gộp subscription warrant chứng chỉ quyền mua warrant discounting sự cấp chứng chỉ bảo quản (hàng) warrant discounting sự cấp chứng chỉ bảo quản hàng

Xem thêm: Csm Là Gì – Boot — Tùy Chọn

chứng khế

Giải thích VN: Từ này có nghĩa khác nhau khi sử dụng cho chứng khoán và hàng hóa. Ðối với chứng khoán thì đây là một công cụ phái sinh có ngày hết hạn và giá thực hiện cùng với một số điều kiện khác. Ðối với hàng hóa thì đây là biên nhận ám chỉ quyền sở hữu đối với một lô hàng cụ thể nào đó.

treasury warrant chứng khế kho bạc

giấy chứng nhận subscription warrant giấy chứng nhận mua cổ phiếu (trong một đợt phát hành)
giấy chứng quyền nhận mua cổ phần issue a warrant phát giấy chứng quyền nhận mua cổ phần

giấy ủy quyền warrant of attorney giấy ủy quyền cho người đại diện trước tòa
phiếu lưu kho bond warrant phiêu lưu kho hàng nợ thuế bond warrant phiếu lưu kho hàng nợ thuế dock warrant phiếu lưu kho cảng issuing of a warrant việc cấp phiếu lưu kho warehouse warrant phiếu lưu kho cảng wharfinger”s warrant phiếu lưu kho cảng
noun accreditation , assurance , authentication , authority , basis , carte blanche , certificate , commission , credential , credentials , ducat , earnest , foundation , go-ahead * , green light * , guarantee , license , official document , okay * , pass , passport , pawn , permission , permit , pledge , right , sanction , security , shingle , sticker , subpoena , summons , tag , testimonial , ticket , token , verification , warranty , word , justification , reason , attestation , corroboration , demonstration , evidence , proof , substantiation , testament , testimony , validation , guaranty , surety , covenant , engagement , plight , solemn word , vow , word of honor

Xem thêm: Thanh Toán T/t Là Gì – Phương Thức Thanh Toán Tt

verb affirm , answer for , approve , argue , assert , assure , attest , avouch , back , bear out , call for , certify , claim , commission , contend , declare , defend , delegate , demand , empower , endorse , ensure , entitle , excuse , explain , give grounds for , guaranty , insure , license , maintain , necessitate , permit , pledge , privilege , promise , require , sanction , secure , sponsor , stand behind , state , stipulate , swear , take an oath , undertake , underwrite , uphold , vindicate , vouch for , vow , authenticate , corroborate , evidence , justify , substantiate , testify , validate , verify , occasion , assurance , authority , authorization , authorize , certificate , document , foundation , grounds , guarantee , guard , justification , obligation , order , permission , proof , protect , protection , reason , right , safeguard , subpoena , vouch , voucher , writ

Chuyên mục: Hỏi Đáp