Working capital là gì? Vốn lưu động của một doanh nghiệp có vai trò gì trong hoạt động kinh doanh. Phân biệt vốn lưu động với vốn cố định là cách giúp cho doanh nghiệp bạn vận hàng và hoạt động hiệu quả nhất. Hãy “bỏ túi” ngay cho mình những kiến thức này.

Bạn đang xem: Vốn lưu động tiếng anh là gì

Việc làm Tài chính

1. Working capital và những điều bạn nên biết

1.1. Bạn có hiểu “Working capital” là gì không?

*

Working capital là gì?

Working capital là gì? Đây là cụm từ tiếng anh để nói về vốn lưu động. Vậy ta nên hiểu vốn lưu động là gì? Vốn lưu động là một nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng trong thời gian ngắn nhằm phục vụ cho các hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp hàng ngày. Lấy ví dụ cụ thể để các bạn dễ hìn dung hơn như: vốn lưu động là tiền, các sản phẩm, hàng hóa tồn kho, các khoản phải thu trong một thời gian ngắn là hàng ngày hoặc hàng tuần.

* Working capital – vốn lưu động được đo lường theo công thức sau :

Net Working capital (vốn lưu động thuần) = Current assets ( tài sản ngắn hạn) – Current liabilities (nợ ngắn hạn)

Ta sẽ giải nghĩa từ cụm từ trong công thức trên để các bạn dễ hình hơn:

+ Current assets – tài sản ngắn hạn là tài sản có hạn sử dụng trong một thời gian ngắn, luân chuyển trong thời gian ngắn, hoặc thu hồi trong thời gian ngắn. Thời gian sẽ là dưới 12 tháng, hoặc trong thời gian của một chu kỳ kinh doanh. Bao gồm các loại tài sản ngắn hạn sau: tài sản trong lưu thông như hàng hóa; tài sản trong sản xuất như nguyên vật liệu; tài sản tài chính như đầu tư vào chứng khoán ngắn hạn. Hoặc có thể chia tài sản ngắn hạn thành: tiền, đầu tư tài chính ngắn hạn, hàng tồn kho, tài sản ngắn hạn khác, phải thu. Tài sản ngắn hạn tính theo công thức:

Tài sản ngắn hạn = tiền mặt + các khoản phải thu + hàng tồn kho + tài sản ngắn hạn khác

+ Current liabilities – nợ ngắn hạn là các khoản nợ có giá trị và thời hạn thanh toán các khoản nợ dưới 12 tháng hoặc dưới 1 chu kỳ kinh doanh của một doanh nghiệp bất kỳ. Các khoản nợ ngắn hạn thông thường bao gồm như các khoản phải trả nội bộ, các khoản phải trả người bán, nợ thuê tì chính. Các doanh nghiệp thường sử dụng khoản tài sản ngắn hạn của mình để chi trả cho các khoản nợ ngắn hạn của họ. Công thức tính nợ ngắn hạn như sau:

Nợ ngắn hạn = Nợ phải trả + nợ dồn tích + vay ngắn hạn + các khoản vay ngắn hạn khác

Các loại hình vốn lưu động khác nhau khi loại hình kinh doanh của các doanh nghiệp khác nhau. Lấy vị dụ cụ thể về một doanh nghiệp hoạt động kinh doanh theo loại hình doanh nghiệp bán lẻ dang siêu thị thì thời gian thu hồi tiền cực ngắn, và thời gian trả tiền cho nhà cùng cấp thì dài hơn, và thời gian dự trữ hàng tồn kho khá là dài bởi sức bán của các doanh nghiệp là khác nhau và sức mua của người tiêu dùng cũng khác nhau.

* Phân loại vốn lưu động của một doanh nghiệp bất kỳ như sau:

+ Dựa trên vai trò của vốn lưu động: vốn lưu động còn trong giai đoạn dự trữ, giai đoạn sản xuất, giai đoạn lưu thông.

+ Dựa vào hình thái biểu hiện: vốn vật tư, hàng hóa; vốn bằng tiền

Thông qua việc phân loại này để giúp doanh nghiệp đánh giá được mức tồn kho và khả năng thanh toán của doanh nghiệp đó.

Một doanh nghiệp tồn tại những ưu đãi và lợi nhuận nhưng có khả năng thanh toán thấp khi mà tài sản của doanh nghiệp không dễ dàng khi chuyển thành tiền mặt. Vốn lưu động của một doanh nghiệp lớn hơn 0 sẽ rất cần thiết nhằm đảm bảo rằng doanh nghiệp vẫn có thể tiếp tục các hoạt động bình thường và có đủ các quỹ để đáp ứng các khoản nợ ngắn hạn và các khoản phí vận hành của doanh nghiệp.

1.2. Một số các khái niệm liên quan

* Working capital management là gì?

Working capital management – quản lý vốn lưu động là hoạt động trong quá trình kinh doanh của một doanh nghiệp. Và quản lý vốn lưu động qua hai hoạt động chính là lập kế hoạch quản lý vốn lưu động và kiểm soát tài chính ngắn hạn của doanh nghiệp. Với hoạt quản lý này nhằm đảm bảo cho doanh nghiệp có đủ nguồn vốn, nguồn lực để phục vụ và đáp ứng cho hoạt động kinh doanh hàng ngày và gia tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Xem thêm: Hyperlapse Là Gì – đoạn Video Hyperlapse Tuyệt đẹp Về Tp

* Gross working capital là gì?

Gross working capital – tổng vốn lưu động là tổng số tài sản của doanh nghiệp đó ở thời điểm hiện tại. Tổng vốn lưu động bao gồm tiền mặt, hàng tồn kho, các khoản phải thu và các khoản đầu tư ngắn hạn. Trong tổng vốn lưu động thì không tính các khoản nợ trong đó. Tổng vốn lưu động chỉ đánh giá được một phần tài chính của doanh nghiệp đó.

* Working capital turnover là gì?

Working capital turnover – vòng quay vốn lưu động là nói đến chu kỳ của hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp, là số ngày mà doanh nghiệp hàng thành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Để đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp bạn cần dựa và chỉ số vòng quay vốn lưu động. Số vòng quay lớn thì vốn sử dụng của doanh nghiệp càng nhiều, càng tốt. Ngược lại, khi số vòng quay vốn lưu động càng ít thì doanh nghiệp đó đang trong tình trạng là chuyển hóa vốn chậm và khả năng lưu thông hàng hóa của doanh nghiệp kém, hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp không cao.

1.3. Vốn lưu động và vốn cố định khác nhau ở những điểm như thế nào?

Để phân biệt 2 loại vốn trong doanh nghiệp này với nhau ta sẽ đi so sánh về các tiêu chí như: Khái niệm, đặc trưng, biểu hiện, chỉ tiêu, phân loại.

* Khái niệm

Vốn lưu động hay chính là nguồn vốn lưu chuyển là gì? Như đã trình bày ở trên ta thấy được rằng: là nguồn vốn của doanh nghiệp trong thời gian ngắn hạn, thể hiện qua tiền của tài sản ngắn hạn và chịu sự chi phối bỏi tài sản ngắn hạn

Vốn cố định là gì? Vốn cố định là tài sản cố định của doanh nghiệp đó, là giá trị của các tài sản cố định như: các tài sản có giá trị lớn, và thời gian sử dụng dài và sử dụng được nhiều qua các chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp.

* Đặc trưng

Vốn lưu động:

+ chuyển nhanh

+ Dịch chuyển một lần trong quá trình kinh doanh

+ Khi hoàn thành một vòng kinh doanh thì vốn lưu động cũng hoàn thành

+ Vận động theo chu kỳ khép kín và thông qua sự vận động của chu kỳ để đánh giá khả năng thanh toán của một doanh nghiệp và đánh giá hiệu quả của hoạt động kinh doanh cùng với hiệu quả của việc sử dụng vốn trong quá trình kinh doanh

Vốn cố định:

+ Luân chuyển qua nhiều chu kỳ

+ Trong hoạt động kinh doanh vốn cố định chia làm 2 phần: Giá trị hao mòn của tài sản cố định và giá trị còn lại của tài sản cố định

* Biểu hiện

Vốn lưu động: Tài sản lưu động

Vốn cố định: Tài sản cố định

* Chỉ tiêu

Vốn lưu động: tiền, nợ phải thu, các khoản tương đương với tiền

Vốn cố định: Tài sản cố định của doanh nghiệp

* Phân loại

Vốn lưu động:

+ Theo vai trò: Vốn lưu động trong giai đoạn dự trữ sản xuất, trong sản xuất, trong lưu thông

+ Theo hình thái: Tiền, vật tư hàng hóa,chi phí trả trước

Vốn cố định:

+ Phân loại theo biểu hiện: Tài sản cố định hữu hình của doanh nghiệp, tài sản cố định vô hình

+ Theo tình hình sử dụng: Tài sản đang dùng, tài sản chưa dùng, tài sản không cần dùng và đang chờ thanh lý.

Xem thêm: Tmp File Là Gì – Tmp Là File Gì Phần Mềm & Cách Mở File

Qua việc so sánh làm rõ các tiêu chí của vốn lưu động và vốn cố định giúp cho bạn hiểu được và phân biệt được hai vốn này với nhau trong doanh nghiệp.

Chuyên mục: Hỏi Đáp