Of or pertaining to a device or service that appears to the user as something it actually is not or that does not physically exist.
Virtual planning of surgery and guidance using 3D printed, personalized instruments have been applied to many areas of surgery including total joint replacement and craniomaxillofacial reconstruction with great success. areas of surgery including total joint replacement and craniomaxillofacial reconstruction with great success.
Lập kế hoạch ảo về phẫu thuật và hướng dẫn sử dụng công cụ in 3D được cá nhân hóa đã được áp dụng cho nhiều lĩnh vực phẫu thuật bao gồm thay thế toàn bộ và tái tạo xương sọ với thành công lớn. cá nhân hóa đã được áp dụng cho nhiều lĩnh vực phẫu thuật bao gồm thay thế toàn bộ và tái tạo xương sọ với thành công lớn. WikiMatrix WikiMatrix
Incredibly, this pyramid”s perimeter, is virtually the same as that of the Great Pyramid of Gizah.
Thật kinh ngạc, chu vi của kim tự tháp này, gần như y hệt với Đại Kim Tự Tháp ở Gizah. OpenSubtitles2018.v3 OpenSubtitles2018.v3
And then just last spring we released Virtual Choir 3, “Water Night,” another piece that I had written, this time nearly 4,000 singers from 73 different countries. written, this time nearly 4,000 singers from 73 different countries.
Mùa xuân rồi, chúng tôi đã ra mắt Virtual Choir 3 (Dàn Hợp Xướng Ảo 3), trình diễn “Water Night” (Thủy Dạ – Đêm Nước) cũng do tôi viết, lần này gần 4000 ca sĩ ở 73 quốc gia khác nhau. Đêm Nước) cũng do tôi viết, lần này gần 4000 ca sĩ ở 73 quốc gia khác nhau. ted2019 ted2019
In 1123, they were granted virtual autonomy in the Kingdom of Jerusalem through the Pactum Warmundi.
Năm 1123, họ được trao quyền tự trị ảo ở Vương quốc Jerusalem thông qua Pactum Warmundi. WikiMatrix WikiMatrix
The solid shading of traditional animation has been replaced by very sophisticated virtual lighting in computer animation, and computer animation can take advantage of many camera techniques used in live-action filmmaking (i.e., simulating real-world “camera shake” through motion capture of a cameraman”s movements). take advantage of many camera techniques used in live-action filmmaking (i.e., simulating real-world “camera shake” through motion capture of a cameraman”s movements).
Lối tả khối trong các hoạt Lối tả khối trong các hoạt hình truyền thống đã được thay thế bởi ảo ảnh ánh sáng vô cùng tinh xảo trong phim hoạt hình máy tính, và hoạt hình máy tính có thể tận dụng nhiều kỹ thuật camera được sử dụng trong live action (tức mô phỏng thế giới thực bằng kỹ thuật “rung máy” qua chụp chuyển động bởi sự di chuyển của người quay). phim hoạt hình máy tính, và hoạt hình máy tính có thể tận dụng nhiều kỹ thuật camera được sử dụng trong live action (tức mô phỏng thế giới thực bằng kỹ thuật “rung máy” qua chụp chuyển động bởi sự di chuyển của người quay). WikiMatrix WikiMatrix

Dưới thời Dưới thời các toàn quyền người Thổ Nhĩ Kỳ, Beys, Tunisia đã lấy lại độc lập thực sự. WikiMatrix WikiMatrix
It seem like only yesterday the party would go on forever but in just It seem like only yesterday the party would go on forever but in just 12 short months the place known as America”s Spring Break Capital has become a virtual ghost town.
Nhưng chỉ trong vòng 1 2 tháng ngắn ngủi, 1 nơi Nhưng chỉ trong vòng 1 2 tháng ngắn ngủi, 1 nơi được xem như là thủ đô nghỉ hè của Mỹ đã trở thành một thị trấn ma. OpenSubtitles2018.v3 OpenSubtitles2018.v3
In November 2018, Koshy voiced the In November 2018, Koshy voiced the character Owl in Crow: The Legend, an animated virtual -reality short film written and directed by Eric Darnell, starring John Legend.
Cũng vào năm 2018, Koshy sắp tới sẽ lồng tiếng cho nhân vật Owl trong Crow: The Cũng vào năm 2018, Koshy sắp tới sẽ lồng tiếng cho nhân vật Owl trong Crow: The Legend, một bộ phim hoạt hình thực tế ảo ngắn được viết bởi Eric Darnell, với vai diễn chính thuộc về John Legend. diễn chính thuộc về John Legend. WikiMatrix WikiMatrix
The department said that, as originally proposed, the deal would jeopardize the ability of open source software, such as Linux, to continue to innovate and compete in the The department said that, as originally proposed, the deal would jeopardize the ability of open source software, such as Linux, to continue to innovate and compete in the development and distribution of server, desktop, and mobile operating systems as well as middleware and virtualization products.
Bộ này.cho rằng, như đề xuất ban đầu, thỏa thuận này sẽ gây nguy hiểm cho khả năng của phần mềm mã nguồn mở, chẳng hạn như Linux, để tiếp tục đổi mới và cạnh tranh trong việc phát triển và phân phối các hệ điều hành máy chủ, máy Bộ này.cho rằng, như đề xuất ban đầu, thỏa thuận này sẽ gây nguy hiểm cho khả năng của phần mềm mã nguồn mở, chẳng hạn như Linux, để tiếp tục đổi mới và cạnh tranh trong việc phát triển và phân phối các hệ điều hành máy chủ, máy tính để bàn, và hệ điều hành di động cũng như middleware và ảo hóa các sản phẩm. WikiMatrix WikiMatrix
According to Willmott, this disruption virtually eliminated retail trade “and the traders (almost all Chinese) became indistinguishable from the unpropertied urban classes.” from the unpropertied urban classes.”
Theo Willmott, sự gián đoạn này hầu như đã loại bỏ các cửa hiệu bán lẻ và các thương nhân (gần như toàn bộ người Hoa) đã trở thành tầng lớp vô sản thành thị.” thương nhân (gần như toàn bộ người Hoa) đã trở thành tầng lớp vô sản thành thị.” WikiMatrix WikiMatrix
And, as a psychologist, what excited me most was the idea that And, as a psychologist, what excited me most was the idea that we would use what we learned in the virtual world about ourselves, about our identity, to live better lives in the real world. better lives in the real world.
là ý tưởng chúng ta có thể dùng cái là ý tưởng chúng ta có thể dùng cái mà chúng ta học được trong thế giới ảo về chính mình, về bản sắc của chính chúng ta để sống tốt hơn trong thế giới thực. chúng ta để sống tốt hơn trong thế giới thực.

Bạn đang xem: Virtual là gì

Xem thêm: Voucher Là Gì – Coupon Là Gì

Xem thêm: Tứ đổ Tường Là Gì

QED QED
Blue Pill originally required AMD-V (Pacifica) virtualization support, but was later ported to support Intel VT-x (Vanderpool) as well.
Blue Pill trước tiên đòi Blue Pill trước tiên đòi hỏi vi xử lý hỗ trợ công nghệ ảo hóa AMD-V (Pacifica), nhưng sau đó được chuyển để hỗ trợ cả Intel VT (Vanderpool). hỗ trợ cả Intel VT (Vanderpool). WikiMatrix WikiMatrix

Không chỉ là chết, Không chỉ là chết, mà bị xé rời, thiêu sống, hút sạch máu, một căn nhà kinh dị theo nghĩa đen. OpenSubtitles2018.v3 OpenSubtitles2018.v3

Bộ quản lý cửa sổ tối thiểu dựa Bộ quản lý cửa sổ tối thiểu dựa trên AEWM, cải tiến với màn hình nền ảo và được hỗ trợ một phần bởi GNOMEName KDE40.1 KDE40.1
He did a five-volume biography of Thomas Jefferson, spent virtually his whole life with Thomas Jefferson, and by the way, at one point I asked him, “Would you like to have met him?”
Ông viết 1 cuốn tiểu sử 5 chương về Thomas Jefferson, dành toàn bộ cuộc đời cho Thomas Jefferson, và tôi hỏi ông, ” Ông có muốn gặp ông ấy không?” ted2019 ted2019
To determine whether a program is malicious To determine whether a program is malicious or not, this technology makes use of a virtual PC in which files are executed and analyzed.
Để xác định liệu một chương trình độc hại hay không, Để xác định liệu một chương trình độc hại hay không, công nghệ này sử dụng một máy tính ảo , trong đó phân tích các tệp tin được thực hiện. WikiMatrix WikiMatrix
You can imagine building up some library, whether real or virtual , of fingerprints of essentially every virus.
Bạn có thể tưởng tượng Bạn có thể tưởng tượng việc xây dựng vài thư viện, thật hoặc ảo , về “vân tay” của hầu hết các loại virus. ted2019 ted2019
Yellowstone experiences thousands of small earthquakes every year, virtually all of which are undetectable to people.
Yellowstone trải qua hàng nghìn trận động đất nhỏ mỗi năm, dường như tất cả đều khó ghi nhận đối với con người. WikiMatrix WikiMatrix
The Carnarvon Tablet does state that Kamose went north to attack the Hyksos by the command of The Carnarvon Tablet does state that Kamose went north to attack the Hyksos by the command of Amun, but this is simple hyperbole, common to virtually all royal inscriptions of Egyptian history, and should not be understood as the specific command from this deity. not be understood as the specific command from this deity.
Tấm bảng Carnarvon ghi rằng Kamose tiến về phía bắc để tấn công người Hyksos theo lệnh của Amun, nhưng đây đơn giản chỉ Tấm bảng Carnarvon ghi rằng Kamose tiến về phía bắc để tấn công người Hyksos theo lệnh của Amun, nhưng đây đơn giản chỉ là sự cường điệu vốn phổ biến trong hầu như tất cả các chữ khắc hoàng của lịch sử Ai Cập. WikiMatrix WikiMatrix
It includes Self-configuring kits for deployment from desktop It includes Self-configuring kits for deployment from desktop to datacenter to cloud, software that secures physical, virtual and cloud-based endpoints, and software that uses a Network of malware data to stay updated. Network of malware data to stay updated.
Nó bao gồm Self-configuring kits for deployment từ máy tính để bàn tới trung tâm dữ liệu tới đám mây, phần mềm bảo mật thiết Nó bao gồm Self-configuring kits for deployment từ máy tính để bàn tới trung tâm dữ liệu tới đám mây, phần mềm bảo mật thiết bị đầu cuối dựa trên vật lý, máy ảo , dựa trên đám mây và phần mềm sử dụng dữ liệu Mạng lưới các phần mềm độc hại để cập nhật. dụng dữ liệu Mạng lưới các phần mềm độc hại để cập nhật. WikiMatrix WikiMatrix
Hoxha was widely portrayed as a genius who commented on virtually all facets of life from culture to economics to military matters.
Hoxha được miêu tả như là Hoxha được miêu tả như là một thiên tài, người đã đóng góp vào hầu như tất cả mọi khía cạnh của đời từ văn hóa vào kinh tế đến các vấn đề quân sự. văn hóa vào kinh tế đến các vấn đề quân sự. WikiMatrix WikiMatrix
Dell is investing $ 1 billion in its current fiscal year in new data centers , solution facilities and technologies Dell is investing $ 1 billion in its current fiscal year in new data centers , solution facilities and technologies designed to broaden its capabilities in such areas as cloud computing , virtualization and converged infrastructure .
Dell đang đầu tư 1 tỷ USD trong năm tài chính hiện tại của hãng vào các trung tâm dữ liệu mới , các công nghệ và cơ sở giải pháp được thiết kế để mở rộng khả năng trong các Dell đang đầu tư 1 tỷ USD trong năm tài chính hiện tại của hãng vào các trung tâm dữ liệu mới , các công nghệ và cơ sở giải pháp được thiết kế để mở rộng khả năng trong các lĩnh vực như điện toán đám mấy , ảo hoá và cơ sở hạ tầng tập trung . EVBNews EVBNews

* (Phục-truyền Luật-lệ Ký 28:68) Cả xứ Giu-đê, hầu như không còn một bóng người Do Thái. jw2019 jw2019

Và chúng ta gọi đó là thực tế ảo , nhưng điều gì xảy ra nếu chúng ta đi quá giới hạn của việc mô phỏng thực tế ảo? đi quá giới hạn của việc mô phỏng thực tế ảo? ted2019 ted2019
If you want to design from scratch virtually any service in Africa, you would start now with the mobile phone.
Nếu bạn muốn tạo ra từ bàn tay trắng hầu như bất kì dịch vụ nào ở Châu Phi, bạn có thể bắt đầu ngay với điện thoại di động. QED QED

Tìm 202 câu trong 4 mili giây. Các câu đến từ nhiều nguồn và chưa được kiểm tra.

Tác giả

KDE40.1, MicrosoftLanguagePortal, FVDP-English-Vietnamese-Dictionary, Guest, EVBNews, OpenSubtitles2018.v3, jw2019, ted2019, QED, GlosbeMT_RnD, WikiMatrix.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất: 1-200, ~1k, ~2k, ~3k, ~4k, ~5k, ~10k, ~20k, ~50k, ~100k, ~200k, ~500k

Viroflay viroid virology virose virtu virtual virtual address virtual circuit virtual community virtual directory virtual image virtual machine virtual memory virtual office virtual private network

Tools Dictionary builderPronunciation recorderAdd translations in batchAdd examples in batchTransliterationTất cả từ điển Trợ giúp Giới thiệu về GlosbeChính sách quyền riêng tư, Điều khoản dịch vụĐối tácTrợ giúp Giữ liên lạc FacebookTwitterLiên hệ

Chuyên mục: Hỏi Đáp