VietGAP là các GAP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành đối với từng sản phẩm, nhóm sản phẩm thủy sản, chăn nuôi.

Bạn đang xem: Vietgap là gì

*

VietGAP

Khái niệm

VietGAP là viết tắt của cụm từ tiếng Anh: Vietnamese Good Agricultural Practices.

VietGAP – Qui trình (Qui phạm) thực hành sản xuất nông nghiệp tốtlà các GAP doBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônban hành đối với từng sản phẩm, nhóm sản phẩm thủy sản, chăn nuôi.

Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (Good Agricultural Practices – GAP)là:

Tập hợp các tiêu chí do tổ chức, quốc gia, nhóm quốc gia ban hành hướng dẫn người sản xuất áp dụng nhằm bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, bảo vệ môi trường và sức khỏe, an sinh xã hội cho người lao động.

Chứng nhận VietGAPlà hoạt động đánh giá, xác nhận của tổ chức chứng nhận VietGAP đối với sản phẩm được sản xuất phù hợp với VietGAP.

Xem thêm: in favour of là gì ? định nghĩa, ví dụ, giải thích

Tổ chức chứng nhận sản phẩm thủy sản, chăn nuôi được sản xuất, phù hợp với VietGAP (sau đây gọi là tổ chức chứng nhận VietGAP)là:

Đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp hoặc chi nhánh của tổ chức chứng nhận nước ngoài tại Việt Nam có đủ điều kiện theo qui định tại Điều 5, Điều 6 của Thông tư 48/2012/TT-BNNPTNT được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định hoạt động chứng nhận VietGAP.

Giấy chứng nhận VietGAP

1. Hiệu lực của Giấy chứng nhận VietGAP

a) Giấy chứng nhận VietGAP có hiệu lực tối đa 02 (hai) năm kể từ ngày cấp;

b) Giấy chứng nhận VietGAP được gia hạn tối đa 03 (ba) tháng đối với trường hợp cơ sở sản xuất được cấp Giấy chứng nhận nhưng không tiếp tục đăng kí cấp lại sau khi hết hạn.

2. Trường hợp cơ sở sản xuất có nhiều địa điểm sản xuất đăng kí đánh giá cùng thời điểm: Giấy chứng nhận VietGAP phải ghi rõ địa chỉ, tên sản phẩm, diện tích nuôi/diện tích sản xuất, dự kiến sản lượng theo từng địa điểm.

3. Trường hợp tại cùng địa điểm sản xuất có nhiều thành viên: Giấy chứng nhận VietGAP phải có Danh sách thành viên (họ tên, địa chỉ, tên sản phẩm, diện tích nuôi/diện tích sản xuất, dự kiến sản lượng) kèm theo Giấy chứng nhận VietGAP.

Xem thêm: Truyền Cảm Hứng Tiếng Anh Là Gì, Truyền Cảm Hứng

4. Mã số chứng nhận VietGAP

a) Mã số chứng nhận VietGAP theo hướng dẫn tại Phụ lục XI ban hành kèm theo Thông tư 48/2012/TT-BNNPTNT.

(Tài liệu tham khảo: Thông tư 48/2012/TT-BNNPTNT Qui định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, chăn nuôi được sản xuất phù hợp với Qui trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt vàThông tư 06/2018/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 48/2012/TT-BNNPTNT về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất phù hợp với Qui trình thực hành tốt)

Chuyên mục: Hỏi Đáp