Lớp 1-2-3

Lớp 1

Lớp 2

Vở bài tập

Lớp 3

Vở bài tập

Đề kiểm tra

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề kiểm tra

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề kiểm tra

Lớp 6

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề kiểm tra

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề kiểm tra

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề kiểm tra

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề kiểm tra

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề kiểm tra

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề kiểm tra

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề kiểm tra

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp Tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu

Bạn đang xem: Truncate table là gì

*

Cơ bản về SQLSQL DatabaseSQL TableNhóm lệnh thao tác cơ bảnMệnh đề trong SQLHoạt động SQL nâng caoRàng buộc trong SQLSQL JoinHàm trong SQLTài liệu SQL tham khảo
Lệnh TRUNCATE TABLE trong SQL

Xem thêm: Recommendation Là Gì – Nghĩa Của Từ Recommendation

Trang trước
Trang sau

Xem thêm: Tải Game Việt Hóa Full Dlc Crack

Lệnh TRUNCATE TABLE trong SQL được sử dụng để xóa hoàn toàn dữ liệu từ một bảng đang tồn tại.

Bạn cũng có thể sử dụng lệnh DROP TABLE để xóa toàn bộ bảng, nhưng nó sẽ xóa toàn bộ cấu trúc bảng từ Database và nếu bạn cần lưu giữ một vài dữ liệu trong cấu trúc bảng như vậy, bạn sẽ phải tạo lại bảng này lần nữa.

Cú pháp cơ bản của lệnh TRUNCATE TABLE trong SQL như sau:

TRUNCATE TABLE ten_bang;

Ví dụ

Bảng SINHVIEN có các bản ghi sau:

+—-+———+—–+———–+——–+| ID | TEN | TUOI| KHOAHOC | HOCPHI |+—-+———+—–+———–+———+| 1 | Hoang | 21 | CNTT | 4 || 2 | Viet | 19 | DTVT | 3.0 || 3 | Thanh | 18 | KTDN | 4 || 4 | Nhan | 19 | CK | 4.5 || 5 | Huong | 20 | TCNH | 5 |+—-+———+—–+———–+———+5 rows in set (0.00 sec)
Sau đây là ví dụ của lệnh TRUNCATE TABLE:

SQL > TRUNCATE TABLE SINHVIEN;Bây giờ, bảng SINHVIEN đã bị thay đổi và sau đây là kết quả của lệnh SELECT:

Chuyên mục: Hỏi Đáp