The only approved method of identification for such imports is by an implanted microchip transponder.

Bạn đang xem: Transponder là gì

Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên thienmaonline.vn thienmaonline.vn hoặc của thienmaonline.vn University Press hay của các nhà cấp phép.
From that date, the parliamentary channel switched its delivery mechanism to a different transponder and at the same time digitalised and compressed the signal.
The cost of a satellite transponder would be somewhere between £2·5 million and £3·5 million for a year.
A trial is already taking place involving a number of vessels carrying transponders and that will produce considerable results.
He is right to point out the importance of trying to reach international agreement about the fitting of transponders.
It relies upon the transponder within a vessel and the satellite detecting that vessel by means of the transponder that is situated on the vessel.
Will the international agreement that is being sought on the mandatory fitting of transponders apply to fishing vessels as well as merchant vessels?
I recognise that, for its efficient operation, secondary radar requires the aircraft to be equipped with a certain device called a transponder.
A transponder should be fitted to vessels and that is something we are working on with the international community.

Xem thêm: Thủ Quỹ Tiếng Anh Là Gì

*

*

*

*

Thêm đặc tính hữu ích của thienmaonline.vn thienmaonline.vn vào trang mạng của bạn sử dụng tiện ích khung tìm kiếm miễn phí của chúng tôi.
Tìm kiếm ứng dụng từ điển của chúng tôi ngay hôm nay và chắc chắn rằng bạn không bao giờ trôi mất từ một lần nữa.
Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập thienmaonline.vn English thienmaonline.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng

Xem thêm: Gearing Ratio Là Gì – định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

{{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}

Chuyên mục: Hỏi Đáp