… : ………. người 04- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chínhảnh hưởng đến Báo cáo tài chính : II- Chính sách kế tốn áp dụng tại doanh nghiệp: 01- Kỳ kế tốn năm ( bắt đầu từ … Bình, TPCT BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2010 I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp 01- Hình thức sở hữu vốn : Trách nhiệm hữu hạn 02- Lĩnh vực kinh doanh : Sản xuất 03- … 0 * Thuyết minh số liệu và giải trình khác : – TSCĐ đã khấu hao hết vẫn còn sử dụng : 5- Đầu tư tài chính ngắn hạn khác ………… ………… (2) Các khoản đầu tư tài chính dài hạn : ……………

Bạn đang xem: Thuyết minh báo cáo tài chính tiếng anh là gì

*

công ty cp thương mại dịch vụ bến thành bảng cân đối kế toán báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh lưu chuyển tiền tệ thuyết minh báo cáo tài chính

*

Xem thêm: Ký Tự Là Gì – Nghĩa Của Từ Kí Tự

… Nha Trang BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ (tiếp theo) Bản thuyết minh này … Nha Trang BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ (tiếp theo) Bản thuyết minh này … vào báo cáo tài chính, chi phí đầu tư xây dựng đã được ghi nhận vào báo cáo tài chính liên quan đến các hạng mục này được thể hiện ở chỉ tiêu Chi phí xây dựng cơ bản dở dang của Báo cáo tài chính…

*

*

Xem thêm: Attributes Là Gì

*

Chuyên mục: Hỏi Đáp