Chia động từ

Bạn đang xem: Thrilling là gì

Dạng không chỉ ngôiĐộng từ nguyên mẫu

Phân từ hiện tại

Phân từ quá khứ

Dạng chỉ ngôisốítnhiềungôithứ nhấtthứ haithứ bathứ nhấtthứ haithứ baLối trình bàyIyou/thou¹he/she/it/oneweyou/ye¹theyHiện tại

Quá khứ

Tương lai

Lối cầu khẩnIyou/thou¹he/she/it/oneweyou/ye¹theyHiện tại

Quá khứ

Tương lai

Lối mệnh lệnh—you/thou¹—weyou/ye¹—Hiện tại

to thrill
thrilling
thrilled
thrillthrill hoặc thrillest¹thrills hoặc thrilleth¹thrillthrillthrill
thrilledthrilled hoặc thrilledst¹thrilledthrilledthrilledthrilled
will/shall² thrillwill/shall thrill hoặc wilt/shalt¹ thrillwill/shall thrillwill/shall thrillwill/shall thrillwill/shall thrill
thrillthrill hoặc thrillest¹thrillthrillthrillthrill
thrilledthrilledthrilledthrilledthrilledthrilled
were to thrill hoặc should thrillwere to thrill hoặc should thrillwere to thrill hoặc should thrillwere to thrill hoặc should thrillwere to thrill hoặc should thrillwere to thrill hoặc should thrill
thrilllet’s thrillthrill

Cách chia động từ cổ.Thường nói will; chỉ nói shall để nhấn mạnh. Ngày xưa, ở ngôi thứ nhất, thường nói shall và chỉ nói will để nhấn mạnh.

Xem thêm: Lao động Là Gì – Người Sử Dụng

Dạng không chỉ ngôiĐộng từ nguyên mẫu

Phân từ hiện tại

Phân từ quá khứ

Dạng chỉ ngôisốítnhiềungôithứ nhấtthứ haithứ bathứ nhấtthứ haithứ baLối trình bàyIyou/thou¹he/she/it/oneweyou/ye¹theyHiện tại

Quá khứ

Tương lai

Lối cầu khẩnIyou/thou¹he/she/it/oneweyou/ye¹theyHiện tại

Quá khứ

Tương lai

Lối mệnh lệnh—you/thou¹—weyou/ye¹—Hiện tại

to thrill
thrilling
thrilled
thrillthrill hoặc thrillest¹thrills hoặc thrilleth¹thrillthrillthrill
thrilledthrilled hoặc thrilledst¹thrilledthrilledthrilledthrilled
will/shall² thrillwill/shall thrill hoặc wilt/shalt¹ thrillwill/shall thrillwill/shall thrillwill/shall thrillwill/shall thrill
thrillthrill hoặc thrillest¹thrillthrillthrillthrill
thrilledthrilledthrilledthrilledthrilledthrilled
were to thrill hoặc should thrillwere to thrill hoặc should thrillwere to thrill hoặc should thrillwere to thrill hoặc should thrillwere to thrill hoặc should thrillwere to thrill hoặc should thrill
thrilllet’s thrillthrill

Xem thêm: Slick Là Gì

Cách chia động từ cổ.Thường nói will; chỉ nói shall để nhấn mạnh. Ngày xưa, ở ngôi thứ nhất, thường nói shall và chỉ nói will để nhấn mạnh.

Chuyên mục: Hỏi Đáp