Chia động từ

Bạn đang xem: Take a rest là gì

Dạng không chỉ ngôiĐộng từ nguyên mẫu

Phân từ hiện tại

Phân từ quá khứ

Dạng chỉ ngôisốítnhiềungôithứ nhấtthứ haithứ bathứ nhấtthứ haithứ baLối trình bàyIyou/thou¹he/she/it/oneweyou/ye¹theyHiện tại

Quá khứ

Tương lai

Lối cầu khẩnIyou/thou¹he/she/it/oneweyou/ye¹theyHiện tại

Quá khứ

Tương lai

Lối mệnh lệnh—you/thou¹—weyou/ye¹—Hiện tại

to rest
resting
rested
restrest hoặc restest¹rests hoặc resteth¹restrestrest
restedrested hoặc restedst¹restedrestedrestedrested
will/shall² restwill/shall rest hoặc wilt/shalt¹ restwill/shall restwill/shall restwill/shall restwill/shall rest
restrest hoặc restest¹restrestrestrest
restedrestedrestedrestedrestedrested
were to rest hoặc should restwere to rest hoặc should restwere to rest hoặc should restwere to rest hoặc should restwere to rest hoặc should restwere to rest hoặc should rest
restlet’s restrest

Cách chia động từ cổ.Thường nói will; chỉ nói shall để nhấn mạnh. Ngày xưa, ở ngôi thứ nhất, thường nói shall và chỉ nói will để nhấn mạnh.

Xem thêm: Skus Là Gì – Sku Là Gì

Dạng không chỉ ngôiĐộng từ nguyên mẫu

Phân từ hiện tại

Phân từ quá khứ

Dạng chỉ ngôisốítnhiềungôithứ nhấtthứ haithứ bathứ nhấtthứ haithứ baLối trình bàyIyou/thou¹he/she/it/oneweyou/ye¹theyHiện tại

Quá khứ

Tương lai

Lối cầu khẩnIyou/thou¹he/she/it/oneweyou/ye¹theyHiện tại

Quá khứ

Tương lai

Lối mệnh lệnh—you/thou¹—weyou/ye¹—Hiện tại

to rest
resting
rested
restrest hoặc restest¹rests hoặc resteth¹restrestrest
restedrested hoặc restedst¹restedrestedrestedrested
will/shall² restwill/shall rest hoặc wilt/shalt¹ restwill/shall restwill/shall restwill/shall restwill/shall rest
restrest hoặc restest¹restrestrestrest
restedrestedrestedrestedrestedrested
were to rest hoặc should restwere to rest hoặc should restwere to rest hoặc should restwere to rest hoặc should restwere to rest hoặc should restwere to rest hoặc should rest
restlet’s restrest

Xem thêm: ảo Hóa Là Gì – Tổng Quan Về ảo Hoá Máy Chủ

Cách chia động từ cổ.Thường nói will; chỉ nói shall để nhấn mạnh. Ngày xưa, ở ngôi thứ nhất, thường nói shall và chỉ nói will để nhấn mạnh.

Chuyên mục: Hỏi Đáp