Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Sympathetic là gì

*
*
*

sympathetic

*

sympathetic /,simpə”θətik/ tính từ thông cảm; đồng tìnhsympathetic strike: cuộc bãi công tỏ sự đồng tình, cuộc bãi công ủng hộsympathetic pain: sự đau lây đầy tình cảm, biểu lộ tình cảm, thân áisympathetic heart: trái tim đầy tình cảmsympathetic words: những lời lẽ biểu lộ tình cảm (sinh vật học) giao cảmsympathetic nerve: dây thần kinh giao cảm danh từ (sinh vật học) dây thần kinh giao cảm; hệ giao cảm người dễ xúc cảm
đồng cảmsympathetic vibration: dao động đồng cảmsympathetic detonationkích nổ dây chuyềnsympathetic iritisviêm mống mắt giao cảmsympathetic nervous systemhệ thần kinh giao cảmsympathetic neuritisviêm dây thần kinh giao cảmsympathetic salivanước bọt kích thích giao cảmsympathetic strikebãi công ủng hộsympathetic symptomtriệu chứng giao cảmsympathetic triphiện tượng ngắt giao cảm (của máy ngắt)sympathetic vibrationchấn động đáp lạisympathetic vibrationsự cộng chấn

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): sympathy, sympathizer, sympathies, sympathize, sympathetic, unsympathetic, sympathetically, unsympathetically

*

*

Xem thêm: Diminish Là Gì – Diminishes Là Gì, Nghĩa Của Từ Diminishes

*

Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

sympathetic

Từ điển Collocation

sympathetic adj.

1 showing you understand sb”s feelings

VERBS appear, be, feel, look, seem, sound | become | find sb I found the doctors quite sympathetic.

ADV. deeply, extremely, genuinely, immensely, truly, very a patient and deeply sympathetic man He sounded genuinely sympathetic. | largely | fairly, pretty, quite | suitably She made suitably sympathetic noises down the phone.

PREP. about My boss is being very sympathetic about my problems. | to They were extremely sympathetic to my plight. | towards I did not feel sympathetic towards them.

2 in agreement with sb/sth

VERBS appear, be, seem

ADV. deeply, extremely, highly, very | entirely | less than | broadly, generally, quite | politically

PREP. to The government is broadly sympathetic to our ideas.

Từ điển WordNet

adj.

of or relating to the sympathetic nervous system

sympathetic neurons

sympathetic stimulation

expressing or feeling or resulting from sympathy or compassion or friendly fellow feelings; disposed toward

sympathetic to the students” cause

a sympathetic observer

a sympathetic gesture

Xem thêm: Tetomu Tên Thật Là Gì – Hyakujuu Sentai Gaoranger

English Synonym and Antonym Dictionary

ant.: unsympathetic

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học từ | Tra câu

Chuyên mục: Hỏi Đáp