Bạn đang xem: Struct là gì

Trong ngôn ngữ lập trình C++, các lớp và cấu trúc (struct) là các bản thiết kế được sử dụng để tạo ra thể hiện của một lớp. Struct trong C++ được sử dụng cho các đối tượng nhẹ như Hinhtron, Color, Point v.v.

Không giống như lớp, struct trong C++ kiểu giá trị hơn là kiểu tham chiếu. Nó rất hữu ích nếu bạn có dữ liệu không có ý định sửa đổi sau khi tạo struct.

Struct trong C++ là một tập hợp các loại dữ liệu khác nhau. Nó tương tự như lớp chứa các loại dữ liệu khác nhau.

Nội dung chính

Cú pháp Làm thế nào để tạo thể hiện của struct Cách truy cập biến struct Ví dụ struct trong C++ Ví dụ về cấu trúc C++: Sử dụng phương thức và Constructor

Trong khai báo trên, một cấu trúc được khai báo bằng cách đặt trước từ khóa struct theo sau là định danh (tên cấu trúc). Bên trong các dấu ngoặc nhọn, chúng ta có thể khai báo các biến thành viên của các loại khác nhau. Ví dụ:

Trong trường hợp trên, Student là một cấu trúc chứa ba biến name, id và age. Khi cấu trúc được khai báo, không có bộ nhớ được phân bổ. Khi biến của cấu trúc được tạo, thì bộ nhớ được cấp phát.

Làm thế nào để tạo thể hiện của struct

Biến cấu trúc có thể được định nghĩa là:

Ở đây, s là một biến cấu trúc của kiểu Student. Khi biến cấu trúc được tạo, bộ nhớ sẽ được phân bổ. Cấu trúc sinh viên chứa một biến char và hai biến số nguyên. Do đó, bộ nhớ cho một biến char là 1 byte và hai int sẽ là 2 * 4 = 8. Tổng bộ nhớ chiếm bởi biến s là 9 byte.

Cách truy cập biến struct

Biến của struct có thể được truy cập bằng cách sử dụng thể hiện của struct theo sau bởi toán tử (.) Và sau đó là trường của struct. Ví dụ:

Ví dụ struct trong C++

Ví dụ về struct hình chữ nhật có hai chiều rộng và chiều cao:

Xem thêm: Fca Là Gì – điều Kiện

Ví dụ về cấu trúc C++: Sử dụng phương thức và Constructor

Ví dụ sau sử dụng Struct nơi mà khởi tạo dữ liệu và phương thức để tính diện tích hình chữ nhật.

#include using namespace std; struct Rectangle void areaOfRectangle() }; int main(void)
Recent Updates Đa luồng trong C++Xử lý ngoại lệ trong C++Nạp chồng toán tử truy cập thành viên lớp (->) trong C++Nạp chồng toán tử subscript trong C++Nạp chồng toán tử gọi hàm () trong C++Nạp chồng toán tử gán trong C++Nạp chồng toán tử ++ và — trong C++Nạp chồng toán tử Input/Output trong C++Nạp chồng toán tử quan hệ trong C++Nạp chồng toán tử nhị phân trong C++Nạp chồng toán tử một ngôi trong C++Nạp chồng toán tử và Nạp chồng hàm trong C++

Học java
Học servlet
Học jsp
Học Hibernate
Học Struts2
Học Spring
Học SQL

201 câu hỏi phỏng vấn java
25 câu hỏi phỏng vấn servlet
75 câu hỏi phỏng vấn jsp
52 câu hỏi phỏng vấn Hibernate
70 câu hỏi phỏng vấn Spring
57 câu hỏi phỏng vấn SQL

Hệ thống bài học trên VietTuts.Vn bao gồm các bài lý thuyết và thực hành về các công nghệ java và công nghệ web. Các bài lý thuyết trên hệ thống VietTuts.Vn được tham khảo và tổng hợp từ các trang http://javatpoint.com, http://www.tutorialspoint.com, http://docs.oracle.com/en …

Xem thêm: Fifo Là Gì – Những điều Cần Biết Về Fifo

Copyright © 2016 VietTuts.Vn all rights reserved. | VietTuts.Vn team | Liên hệ | Chính sách – riêng tư | sitemap.html | sitemap_index.xml

Chuyên mục: Hỏi Đáp