English – VietnameseVietnamese – EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish – Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật Học Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese – VietnameseVietnamese – JapaneseJapanese – Vietnamese (NAME)Japanese – EnglishEnglish – JapaneseJapanese – English – JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE – VIETNAM (Simplified)VIETNAM – CHINESE (Simplified)CHINESE – VIETNAM (Traditional)VIETNAM – CHINESE (Traditional)CHINESE – ENGLISHENGLISH – CHINESEHÁN – VIETNAMKOREAN – VIETNAMVIETNAM – KOREANKOREAN – ENGLISHENGLISH – KOREANFRENCH – VIETNAMVIETNAM – FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH – THAILANDTHAILAND – ENGLISHVIETNAM – THAILANDTHAILAND – VIETNAM RUSSIAN – VIETNAMVIETNAM – RUSSIANRUSSIAN – ENGLISHENGLISH – RUSSIANGERMAN – VIETNAMVIETNAM – GERMANCZECH – VIETNANORWAY – VIETNAMITALIAN – VIETNAMSPAINSH – VIETNAMVIETNAMESE – SPAINSHPORTUGUESE – VIETNAMLanguage Translation

Bạn đang xem: Stand là gì

Từ điển Anh Việt – English Vietnamese Dictionary

*

stand

*

standstandWhen you stand, you are on your feet.danh từ sự dừng, sự đứng yên, trạng thái không di chuyển to come to a stand đến chỗ bế tắc vị trí đứng; sự đứng he took his stand near the window anh ấy đứng gần cửa sổ sự chống cự, sự đấu tranh chống lại, sự kháng cự; thời gian kháng cự to make a stand against the enemy chống cự lại quân địch a stand of sixty days cuộc cầm cự sáu mươi ngày the rebel”s last stand đợt kháng cự cuối cùng của quân nổi loạn chỗ đứng, vị trí to take one”s stand near the door đứng gần cửa to take one”s stand on the precise wording of the act căn cứ vào từng lời của đạo luật lập trường, quan điểm to maintain one”s stand giữ vững lập trường to make one”s stand clear tỏ rõ lập trường của mình giá, bệ, khung (để đặt cái gì lên trên hoặc vào trong) a music-stand giá để bản nhạc a cake stand giá đựng bánh gian hàng, quán (ở chợ); cấu trúc (bàn, quán) bán hàng hoá a newspaper stand quán bán báo khu vực, cấu trúc để trưng bày (triển lãm, quảng cáo..) các đồ vật one of the stands at a book fair một trong những quầy tại hội chợ sách chỗ đậu xe (taxi.. để chờ khách) a taxi-stand bến đỗ xe tắc xi cấu trúc lớn tại sân thể thao, có các dãy ghế dành cho khán giả; khán đài (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) chỗ dành cho người làm chứng (trong toà án) to take the stand ra làm chứng cây trồng đang mọc, mùa màng chưa gặt sự dừng lại (ở một nơi nào) để biểu diễn (đoàn kịch…); nơi dừng lại (Uc), (thương nghiệp) rừng; gỗ rừng to be at a stand (từ cổ,nghĩa cổ) không tiến lên được lúng túng stand of arms bộ vũ khí cá nhân stand of colours những cờ của trung đoàn to make a stand (against/for somebody/something) sẵn sàng chống cự, chiến đấu, tranh luận..) to make a stand against the enemy chống cự lại kẻ thù to make a stand for one”s principles sẵn sàng đấu tranh bảo vệ nguyên tắc của mình to take a/ one”s stand (on something) tuyên bố quan điểm, ý kiến của mình.. (về cái gì) she took a firm stand on nuclear disarmament cô ấy có quan điểm cứng rắn về giải trừ vũ khí hạt nhân nội động từ stood đứng to stand at ease đứng ở tư thế nghỉ to be too weak to stand yếu quá không đứng được có, ở, đứng a bookcase stands in one corner ở góc nhà có một tủ sách here once stood a huge tree trước đây ở chỗ này có một cây to lắm cao to stand 1.60 metre high cao 1,60 m đứng vững, bền this house will stand another score of year nhà còn vững đến vài chục năm nữa this small house has stood through worse storms ngôi nhà nhỏ này qua rất nhiều cơn bão ghê hơn thế này mà vẫn không việc gì how do we stand in the matter of munitions? liệu chúng ta có đủ đạn được không? có giá trị the former conditions stand những điều kiện trước vẫn có giá trị the same remark stands good lời nhận xét như thế vẫn đúng đọng lại, tù hãm (nước) giữ vững quan điểm, giữ vững lập trường đồng ý, thoả thuận ra ứng cử to stand for Parliament ra ứng cử nghị viện ngoại động từ bắt đứng; đặt, để, dựng to stand somebody in the corner bắt phạt ai đứng vào góc tường to stand a bicycle against the wal dựng cái xe đạp vào tường giữ vững to stand one”s ground giữ vững lập trường; không lùi bước chịu đựng to stand a pain chịu đựng sự đau đớn to stand fire (quân sự) chịu được hoả lực (của địch) to fail to stand the test không chịu đựng nổi sự thử thách cung cấp cái gì cho ai do mình chi phí; thết; đãi to stand somebody a drink thết ai một chầu uống to stand drinks all round đãi mọi người đồ uống she was kind enough to stand us a meal bà ấy đã tử tế thết chúng tôi một bữa cơm who is going to stand treat? ai thết đãi nào?; ai bao nào? to stand by đứng cạnh, đứng bên cạnh bênh vực, ủng hộ thực hiện, thi hành (lời hứa…) (hàng hải) chuẩn bị thả neo ở vị trí sẵn sàng chiến đấu, ở tình trạng báo động to stand down rút lui (người làm chứng, người ứng cử) (quân sự) hết phiên gác to stand for something là chữ viết tắt của cái gì What does ” T. G” stand for in ” T. G. Smith”? T.

Xem thêm: Designation Là Gì – Qualification Và Designation Trong Cv Là Gì

Xem thêm: Dissertation Là Gì – Sự Khác Biệt Giữa Thesis Và Dissertation

G là viết tắt cho cái gì trong T. G Smith vậy? đại diện cho cái gì I condemn fascism and all it stands for tôi lên án chủ nghĩa phát xít và tất cả những gì nó đại diện ủng hộ cái gì a party that stands for racial tolerance một đảng ủng hộ sự dung nạp sắc tộc tha thứ I won”t stand for this insolence tôi sẽ không tha thứ cho thái độ láo xược này to stand in đại diện cho to stand in with vào hùa với, cấu kết với to stand off tránh xa, lảng xa tạm giãn (thợ, người làm…) to stand on (hàng hải) cứ tiếp tục đi giữ đúng; khăng khăng đòi to stand on (upon) ceremony giữ đúng nghi thức; giữ vẻ khách khí to stand out chống lại, kiên trì chống cự nghiến răng chịu nổi bật lên to stand over bị hoãn lại (vấn đề) to stand to thực hiện (lời hứa) bám sát, giữ vững (vị trí, công việc) to stand up đứng dậy, đứng lên to stand up for về phe với, ủng hộ to stand up to dũng cảm đương đầu với; có thể chịu được (sự dãi dầu…) (vật liệu) to stand corrected chịu cải tạo Stand easy! (quân sự) nghỉ! to stand somebody in a sum of money cấp cho ai một số tiền tiêu to stand in somebody”s light (xem) light to stand on one”s own bottom (xem) bottom it stands to reason that… thật là hợp lý là… to stand to sea (hàng hải) ra khơi to stand to win chắc mẩm sẽ thắng to stand well with someone (xem) well to stand somebody up không giữ hẹn với ai; cho ai leo cây đứng; đặt để; ở s. for thay cho

*

/stænd/ danh từ sự dừng lại, sự đứng lại to come to a stand dừng lại, đứng lại sự chống cự, sự đấu tranh chống lại to make a stand against the enemy chống cự lại quân địch to make a stand for a principle đấu tranh cho một nguyên tắc chỗ đứng, vị trí to take one”s stand near the door đứng gần cửa to take one”s stand on the precise wording of the act căn cứ vào từng lời của đạo luật lập trường, quan điểm to maintain one”s stand giữ vững lập trường to make one”s stand clear tỏ rõ lập trường của mình giá, mắc (áo, ô) gian hàng (ở chợ) chỗ để xe khán đài (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) chỗ dành riêng (trong toà án) cho người làm chứng cây trồng đang mọc, mùa màng chưa gặt sự dừng lại (ở một nơi nào) để biểu diễn (đoàn kịch…) (Uc), (thương nghiệp) rừng; gỗ rừng !to be at a stand (từ cổ,nghĩa cổ) không tiến lên được lúng túng !stand of arms bộ vũ khí cá nhân !stand of colours những cờ của trung đoàn nội động từ stood đứng to stand at ease đứng ở tư thế nghỉ to be too weak to stand yếu quá không đứng được có, ở, đứng a bookcase stands in one corner ở góc nhà có một tủ sách here once stood a huge tree trước đây ở chỗ này có một cây to lắm cao to stand 1.60 metre high cao 1, 60 m đứng vững, bền this house will stand another score of year nhà còn vững đến vài chục năm nữa this small house has stood through worse storms ngôi nhà nhỏ này qua rất nhiều cơn bão ghê hơn thế này mà vẫn không việc gì how do we stand in the matter of munitions? liệu chúng ta có đủ đạn được không? có giá trị the former conditions stand những điều kiện trước vẫn có giá trị the same remark stands good lời nhận xét như thế vẫn đúng đọng lại, tù hãm (nước) giữ vững quan điểm, giữ vững lập trường đồng ý, thoả thuận ra ứng cử to stand for Parliament ra ứng cử nghị viện ngoại động từ bắt đứng; đặt, để, dựng to stand somebody in the corner bắt phạt ai đứng vào góc tường to stand a bicycle against the wal dựng cái xe đạp vào tường giữ vững to stand one”s ground giữ vững lập trường; không lùi bước chịu đựng to stand a pain chịu đựng sự đau đớn to stand fire (quân sự) chịu được hoả lực (của địch) to fail to stand the test không chịu đựng nổi sự thử thách thết, đãi to stand somebody a drink thiết ai một chầu uống who is going to stand treat? ai thiết đãi nào?, ai bao nào? !to stand by đứng cạnh, đứng bên cạnh bênh vực, ủng hộ thực hiện, thi hành (lời hứa…) (hàng hải) chuẩn bị thả neo ở vị trí sẵn sàng chiến đấu, ở tình trạng báo động !to stand down rút lui (người làm chứng, người ứng cử) (quân sự) hết phiên gác !to stand for thay thế cho; có nghĩa là ứng cử bênh vực (thông tục) chịu đựng, dung thứ; nhận !to stand in đại diện cho !to stand in with vào hùa với, cấu kết với !to stand off tránh xa, lảng xa tạm giãn (thợ, người làm…) !to stand on (hàng hải) cứ tiếp tục đi giữ đúng; khăng khăng đòi to stand on (upon) ceremony giữ đúng nghi thức; giữ vẻ khách khí !to stand out chống lại, kiên trì chống cự nghiến răng chịu nổi bật lên !to stand over bị hoãn lại (vấn đề) !to stand to thực hiện (lời hứa) bám sát, giữ vững (vị trí, công việc) !to stand up đứng dậy, đứng lên !to stand up for về phe với, ủng hộ !to stand up to dũng cảm đương đầu với; có thể chịu được (sự dãi dầu…) (vật liệu) !to stand upon nh to stand on to stand at bay x bay to stand convicted of treachery bị tuyên án về tội bội bạc !to stand corrected chịu cải tạo !Stand easy! (quân sự) nghỉ! !to stand in the breach (xem) breach !to stand somebody in a sum of money cấp cho ai một số tiền tiêu !to stand in somebody”s light (xem) light !to stand on one”s own bottom (xem) bottom !it stands to reason that… thật là hợp lý là… !to stand to sea (hàng hải) ra khơi !to stand to win chắc mẩm sẽ thắng !to stand well with someone (xem) well

Chuyên mục: Hỏi Đáp

.tags a {
color: #fff;
background: #909295;
padding: 3px 10px;
border-radius: 10px;
font-size: 13px;
line-height: 30px;
white-space: nowrap;
}
.tags a:hover { background: #818182; }

#footer {font-size: 14px;background: #ffffff;padding: 10px;text-align: center;}
#footer a {color: #2c2b2b;margin-right: 10px;}