Trong bài hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu nốt 2 khái niệm
Bean để hoàn thiện phần căn bản của Spring Boot.

Bạn đang xem: Spring bean là gì

Cài đặt

pom.xml

4.0.0 pom org.springframework.boot spring-boot-starter-parent 2.0.5.RELEASE me.loda.spring spring-boot-learning 0.0.1-SNAPSHOT spring-boot-learning Everything about Spring Boot 1.8 org.springframework.boot spring-boot-starter-web org.springframework.boot spring-boot-maven-plugin Cấu trúc thư mục:

*

Configuration là một Annotation đánh dấu trên một Class cho phép Spring Boot biết được đây là nơi định nghĩa ra các Bean.

Bean là một Annotation được đánh dấu trên các method cho phép Spring Boot biết được đây là Bean và sẽ thực hiện đưa Bean này vào Context.

Component` */public class SimpleBean { private String username; public SimpleBean(String username) { setUsername(username); }
Override public String toString() { return “This is a simple bean, name: ” + username; } public String getUsername() { return username; } public void setUsername(String username) { this.username = username; }}AppConfig.java

import org.springframework.context.annotation.Bean;import org.springframework.context.annotation.Configuration;
Bean SimpleBean simpleBeanConfigure(){ // Khởi tạo một instance của SimpleBean và trả ra ngoài return new SimpleBean(“loda”); }}App.java

import org.springframework.boot.SpringApplication;import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;import org.springframework.context.ApplicationContext;
SpringBootApplicationpublic class App { public static void main(String args) { ApplicationContext context = SpringApplication.run(App.class, args); // Lấy ra bean SimpleBean trong Context SimpleBean simpleBean = context.getBean(SimpleBean.class); // In ra màn hình System.out.println(“Simple Bean Example: ” + simpleBean.toString()); }}Output:

Simple Bean Example: This is a simple bean, name: lodaBạn sẽ thấy là SimpleBean là một object được quản lý trong Context của Spring Boot, mặc dù trong bài này, chúng ta không hề sử dụng tới các khái niệm
Component.

In Background

Đằng sau chương trình, Spring Boot lần đầu khởi chạy, ngoài việc đi tìm các
Component thì nó còn làm một nhiệm vụ nữa là tìm các class
Configuration.

Đi tìm class có đánh dấu
ConfigurationTạo ra đối tượng từ class có đánh dấu
Configurationtìm các method có đánh dấu
Bean trong đối tượng vừa tạoThực hiện gọi các method có đánh dấu
Bean để lấy ra các Bean và đưa vào `Context.

Ngoài ra, về bản chất,
Configuration cũng là
Component. Nó chỉ khác ở ý nghĩa sử dụng. (Giống với việc class được đánh dấu
Service chỉ nên phục vụ logic vậy).

Target({ElementType.TYPE})
Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
Documented
Component // Nó được đánh dấu là Componentpublic
interface Configuration {
AliasFor( annotation = Component.class ) String value() default “”;}

Có ý nghĩa gì?

Nhiều bạn sẽ tự hỏi rằng
Configuration và
Bean sẽ có ý nghĩa gì khi chúng ta đã có
Component? Sao không đánh dấu SimpleBean là
Component cho nhanh?

Các bạn thắc mắc rất đúng, và việc sử dụng
Component cũng hoàn toàn ổn.

Xem thêm: Cầu Nguyện Là Gì

Thông thường thì các class được đánh dấu
Component đều có thể tạo tự động và inject tự động được.

Tuy nhiên trong thực tế, nếu một Bean có quá nhiều logic để khởi tạo và cấu hình, thì chúng ta sẽ sử dụng
Configuration và
Bean để tự tay tạo ra Bean. Việc tự tay tạo ra Bean như này có thể hiểu phần nào là chúng ta đang config cho chương trình.

Ví dụ

Chúng ta sẽ ví dụ với việc cấu hình kết nối tới Database. Đây vẫn là một ví dụ hết sức đơn giản.

Tạo ra một Abstract Class DatabaseConnector chịu trách nhiệm kết nối tới Database.

DatabaseConnector.java

public abstract class DatabaseConnector { private String url; /** * Hàm này có nhiệm vụ Connect tới một Database bất kỳ */ public abstract void connect(); public String getUrl() { return url; } public void setUrl(String url) { this.url = url; }}Kế thừa class này có 3 class đại diện: MySqlConnector, PostgreSqlConnector, MongoDbConnector

MongoDbConnector.java

public class MongoDbConnector extends DatabaseConnector {
Override public void connect() { System.out.println(“Đã kết nối tới Mongodb: ” + getUrl()); }}MySqlConnector.java

public class MySqlConnector extends DatabaseConnector {
Override public void connect() { System.out.println(“Đã kết nối tới Mysql: ” + getUrl()); }}PostgreSqlConnector.java

public class PostgreSqlConnector extends DatabaseConnector{
Override public void connect() { System.out.println(“Đã kết nối tới Postgresql: ” + getUrl()); }}Tạo ra Bean trong AppConfig

AppConfig.java

import org.springframework.context.annotation.Bean;import org.springframework.context.annotation.Configuration;
Configurationpublic class AppConfig {
Bean(“mysqlConnector”) DatabaseConnector mysqlConfigure() { DatabaseConnector mySqlConnector = new MySqlConnector(); mySqlConnector.setUrl(“jdbc:mysql://host1:33060/loda”); // Set username, password, format, v.v… return mySqlConnector; }
Bean(“mongodbConnector”) DatabaseConnector mongodbConfigure() { DatabaseConnector mongoDbConnector = new MongoDbConnector(); mongoDbConnector.setUrl(“mongodb://mongodb0.example.com:27017/loda”); // Set username, password, format, v.v… return mongoDbConnector; }
Bean(“postgresqlConnector”) DatabaseConnector postgresqlConfigure(){ DatabaseConnector postgreSqlConnector = new PostgreSqlConnector(); postgreSqlConnector.setUrl(“postgresql://localhost/loda”); // Set username, password, format, v.v… return postgreSqlConnector; }}Chạy thử:

App.java

import org.springframework.boot.SpringApplication;import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;import org.springframework.context.ApplicationContext;
SpringBootApplicationpublic class App { public static void main(String args) { ApplicationContext context = SpringApplication.run(App.class, args); DatabaseConnector mysql = (DatabaseConnector) context.getBean(“mysqlConnector”); mysql.connect(); DatabaseConnector mongodb = (DatabaseConnector) context.getBean(“mongodbConnector”); mongodb.connect(); DatabaseConnector postgresql = (DatabaseConnector) context.getBean(“postgresqlConnector”); postgresql.connect(); }}Output:

Đã kết nối tới Mysql: jdbc:mysql://host1:33060/lodaĐã kết nối tới Mongodb: mongodb://mongodb0.example.com:27017/lodaĐã kết nối tới Postgresql: postgresql://localhost/lodaChúng ta tạo ra DatabaseConnector phục vụ cho nhiều ngữ cảnh.

Bean có tham số

Nếu method được đánh dấu bởi
Bean có tham số truyền vào, thì Spring Boot sẽ tự inject các Bean đã có trong Context vào làm tham số.

Xem thêm: Hướng Dẫn Nạp Tiền Game Teen Teen, Game Di Dong Online, Game Mien Phi: Game Tenten

Ví dụ:

AppConfig.java

Configurationpublic class AppConfig {
Bean SimpleBean simpleBeanConfigure(){ // Khởi tạo một instance của SimpleBean và trả ra ngoài return new SimpleBean(“loda”); }
Bean(“mysqlConnector”) DatabaseConnector mysqlConfigure(SimpleBean simpleBean) { // SimpleBean được tự động inject vào. DatabaseConnector mySqlConnector = new MySqlConnector(); mySqlConnector.setUrl(“jdbc:mysql://host1:33060/” + simpleBean.getUsername()); // Set username, password, format, v.v… return mySqlConnector; }}

Thực tế

Trong thực tế, việc sử dụng
Configuration là hết sức cần thiết, và nó đóng vai trò là nơi cấu hình cho toàn bộ ứng dụng của bạn. Một Ứng dụng sẽ có nhiều class chứa
Configuration và mỗi class sẽ đảm nhận cấu hình một bộ phận gì đó trong ứng dụng.

Ví dụ đây là một đoạn code cấu hình cho Spring Security

Configuration
EnableWebSecuritypublic class WebSecurityConfig extends WebSecurityConfigurerAdapter {
Override protected void configure(HttpSecurity http) throws Exception { http .authorizeRequests() .antMatchers(“/”, “/home”).permitAll() .anyRequest().authenticated() .and() .formLogin() .loginPage(“/login”) .permitAll() .and() .logout() .permitAll(); }
Bean
Override public UserDetailsService userDetailsService() { UserDetails user = User.withDefaultPasswordEncoder() .username(“user”) .password(“password”) .roles(“USER”) .build(); return new InMemoryUserDetailsManager(user); }}

Kết

Đây là một bài viết trong Series làm chủ Spring Boot, từ zero to hero

Như mọi khi, code được up tại Github

Chia sẻ bài viết với bạn bè nữa nhé!
facebook google plus twitter
Bình luận

{{ comment.user.name }}
{{ comment.updated_at }}
Xoá bình luận
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}

*

{{ comment_error }}
Hủy

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

https://loda.me

48 bài viết.
52 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? “Following” : “Follow”}}
Cùng một tác giả

14 0
Series hướng dẫn Spring Boot căn bản, Zero to Hero
Java spring boot spring mvc spring core spring security
Vì sao bạn nên học Java? Trước khi nói Spring Boot, chúng ta nói về nền tảng của nó, chính là Java. Java ra đời năm 1991, tới nay thì đã gần 30 n…
https://loda.me viết hơn 1 năm trước
14 0

9 0
Tại sao nên học Java và Spring?
Java spring spring boot spring mvc spring core spring security
Vì sao bạn nên học Java? Trước khi nói Spring Boot, chúng ta nói về nền tảng của nó, chính là Java. Java ra đời năm 1991, tới nay thì đã gần 30 n…
https://loda.me viết hơn 1 năm trước
9 0

8 0
「Spring」Hướng dẫn lập trình Spring căn bản cho người mới
Java spring boot spring security spring mvc spring
Xin chào tất cả các bạn, trước khi đi vào chi tiết bài hôm nay, các bạn cần đọc cho mình các khái niệm sau: 1. Khái niệm tightcoupling (liên k…
https://loda.me viết hơn 1 năm trước
8 0
4 0
Spring JPA fetch test
TIL spring spring boot spring jpa fetch
I used Spring boot, Hibernate few times back then at University, I’v started using it again recently. In this (Link), I want to check how Spring J…
Rey viết 2 năm trước
4 0
0 0
「Spring Boot #10」
RequestMapping+
PostMapping+
ModelAttribute+
RequestParam+Web To-Do Thymeleaf
Java spring spring boot spring mvc spring security spring core
Giới thiệu Trong bài hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu cách handle request POST của Spring Boot. Trước đó, bạn nên biết 1. 「Spring Boot 8」Tạo Web He…
https://loda.me viết hơn 1 năm trước
0 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? “Đã kipalog” : “Kipalog”}}
{{userFollowed ? “Following” : “Follow”}}

https://loda.me

48 bài viết. 52 người follow

Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!

Khám phá Đăng nhập
Điều khoản Phản hồi Yêu cầu Fanpage

Chuyên mục: Hỏi Đáp