a strong-tasting, dark brown liquid made from fermented soya beans and used especially in Chinese and Japanese cooking

Bạn đang xem: Soy sauce là gì

a salty, dark brown liquid made from soybeans, used as a flavoring esp. in Chinese and Japanese cooking
These dealt mainly in rice, soybean paste and soy sauce, but most of them were unsuccessful and short-lived.
Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên thienmaonline.vn thienmaonline.vn hoặc của thienmaonline.vn University Press hay của các nhà cấp phép.
Traditionally, the noodles are finished with the addition of a warm, sweetened soy sauce just before serving.
Fujiwara makes vessels able to transform substrate areas up to for the production of soy sauce or sake.
It is sometimes eaten with vinegar (chopped chilies and or soy sauce are added) or with “bagoong”, “lechon” liver sauce, or “atchara”.
It uses very little oil and many vegetables, and is mainly based on rice, soy sauce, and fish sauce.
Instead, soy sauce is poured into a small dish that is provided, and the food dipped into the sauce.
Salted fish and salted soy sauce are produced, and the county is known for its handicrafts and ceramics.

Xem thêm: Ez Là Gì – Ez, Yolo Là Gì

*

someone who works to protect the environment from the damaging effects of human activity

Về việc này

*

*

*

Thêm đặc tính hữu ích của thienmaonline.vn thienmaonline.vn vào trang mạng của bạn sử dụng tiện ích khung tìm kiếm miễn phí của chúng tôi.
Tìm kiếm ứng dụng từ điển của chúng tôi ngay hôm nay và chắc chắn rằng bạn không bao giờ trôi mất từ một lần nữa.
Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập thienmaonline.vn English thienmaonline.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng

Xem thêm: Opec Là Gì – định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

{{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}

Chuyên mục: Hỏi Đáp