Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

– HOME – VỀ TRANG ĐẦU

CONN”S CURENT THERAPY 2016 – ANH-VIỆT

150 ECG – 150 ĐTĐ – HAMPTON – 4th ED.

Bạn đang xem: Socialism là gì

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

*

*

Socialism is an economic concept that advocates public ownership of all resources. The production and distribution of resources with a society are then controlled by members of that society collectively or by the government that represents that society. Goods are produced and distributed based on need rather than on market forces such as profitability, price and consumers” purchasing power. In a socialist economy, workers contribute to society based on their ability and receive according to their needs, rather than being paid wages and using that money to purchase what they want. Private possessions are limited to personal-use items such as clothes, and there is no need or ability for individuals to accumulate wealth, so there is equality among the people.
Chủ nghĩa xã hội là một khái niệm kinh tế, ủng hộ quyền sở hữu công cộng của tất cả các nguồn tài nguyên. Việc sản xuất và phân phối các nguồn lực với xã hội lúc đó được kiểm soát bởi các thành viên của xã hội như một tập thể hoặc bởi chính phủ đại diện cho xã hội đó. Hàng hoá được sản xuất và phân phối dựa trên nhu cầu chứ không phải dưa vào các lực lượng thị trường như giá cả, lợi nhuận và sức mua của người tiêu dùng. Trong một nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, người lao động đóng góp cho xã hội dựa trên khả năng và nhận căn cứ vào nhu cầu của họ, chứ không phải được trả lương và sử dụng tiền lương để mua những gì họ muốn. Tài sản cá nhân được giới hạn ở các vật dụng sử dụng cá nhân như quần áo, và cá nhân không có nhu cầu hoặc khả năng tích lũy của cải, do đó, có sự bình đẳng trong nhân dân.
The ideology of socialism developed from the notion that capitalism creates inequality in society. Under capitalism, socialists argue, the wealthy few who own and control the resources and means of production are able to exploit the working masses. These elite capitalists can pay workers less than the value that they contribute, so the capitalists can keep larger profits for themselves to accumulate even greater wealth. The result, socialists say, is a society in which the wealthy are able to oppress the middle and lower classes.
Hệ tư tưởng của chủ nghĩa xã hội phát triển từ quan điểm cho rằng chủ nghĩa tư bản tạo ra sự bất bình đẳng trong xã hội. Chủ nghĩa xã hội lập luận rằng dưới chủ nghĩa tư bản, số ít người giàu có sở hữu và kiểm soát các nguồn lực và phương tiện sản xuất mới có khả năng bóc lột quần chúng lao động. Giới tư bản thượng lưu có thể trả lương công nhân ít hơn giá trị mà họ đóng góp, do đó, nhà tư bản có thể giữ lại lợi nhuận lớn hơn cho bản thân để tích lũy tài sản thậm chí ngày càng lớn hơn. Kết quả là, những người xã hội chủ nghĩa nói, một xã hội mà những người giàu có thể áp bức tầng lớp trung lưu và hạ lưu.
In a completely socialist society, there would be no money. Things such as food, shelter, education and healthcare would be provided to everyone. There would be no poverty and no division of classes based on wealth. Production and distribution of goods and services would be managed by the government rather than being based on market forces, which can fluctuate and lead to recessions in capitalist economies.

Xem thêm: Permaculture Là Gì – Nông Nghiệp Tự Nhiên Và Hữu Cơ

Trong một xã hội xã hội chủ nghĩa hoàn toàn, có thể sẽ không có tiền. Những thứ như thức ăn, chỗ ở, giáo dục và y tế sẽ được cung cấp cho tất cả mọi người. Sẽ không có đói nghèo và không phân chia giai cấp dựa vào tài sản. Sản xuất và phân phối hàng hóa và dịch vụ sẽ được quản lý bởi chính phủ chứ không phải là dựa vào các lực lượng thị trường, mà có thể biến động và dẫn đến suy thoái như trong nền kinh tế tư bản chủ nghĩa.
Critics of socialism say that such a society is impossible to create and sustain successfully. They argue that there would be no incentives for people to work harder — or even hard enough to meet their needs — because they would receive only enough to meet their needs regardless of how much they contribute. In addition, many capable workers would refuse to work at all and still expect to have their needs met. Socialists, however, argue that workers in a socialist society would have much different attitudes from those in capitalist societies because they would not be exploited by their employers. This would create satisfied workers who are more willing to work, they claim.
Những người phê phán chủ nghĩa xã hội nói rằng một xã hội như vậy là không thể tạo ra và duy trì thành công. Họ cho rằng sẽ không có ưu đãi cho những người làm việc chăm chỉ hơn – hoặc thậm chí khó mà đáp ứng được nhu cầu của họ – bởi vì họ sẽ chỉ nhận được đủ để đáp ứng nhu cầu của họ bất kể họ đóng góp bao nhiêu. Ngoài ra, nhiều người lao động có khả năng sẽ từ chối làm việc mà vẫn mong đợi nhu cầu của họ được đáp ứng. Tuy nhiên, chủ nghĩa xã hội cho rằng người lao động trong xã hội xã hội chủ nghĩa sẽ có thái độ khác biệt rất nhiều với người lao động trong xã hội tư bản bởi vì họ không bị bóc lột bởi người sử dụng lao động. Điều này sẽ tạo ra những công nhân hài lòng, những người hăng hái làm việc, họ lập luận.
Another criticism of socialism is that the government would determine the needs of the people in order to meet them. Critics say that this would cause problems because different people have different things that they would consider to be needs — as well as different things that they want, such as forms of leisure and entertainment. If a person”s own ideas of his or her needs is different from what the government considers his or her needs, this could create unhappy citizens. Socialists, however, argue that the citizens collectively would be happier because each person would have equal access to everything, whether they are wants or needs, instead of the wealthy elite having greater access to many goods and services and the poor having virtually none.

Xem thêm: Experiment Là Gì – Nghĩa Của Từ Experiment

Một phê phán chủ nghĩa xã hội khác là chính phủ sẽ xác định nhu cầu của người dân để đáp ứng chúng. Những người chỉ trích nói rằng điều này sẽ gây ra vấn đề bởi vì những người khác nhau sẽ cần có những thứ khác nhau mà người ta cho là nhu cầu – cũng như những thứ khác nhau mà họ mong muốn, chẳng hạn như các hình thức giải trí và vui chơi. Nếu ý tưởng của riêng của một người về nhu cầu của họ mà khác với cái mà chính phủ cho là nhu cầu của họ, thì điều này có thể tạo ra các công dân không hài lòng. Những người xã hội chủ nghĩa, tuy nhiên, lập luận rằng các công dân xét theo tập thể sẽ hạnh phúc hơn bởi vì mỗi người có thể có quyền tiếp cận bình đẳng đối với tất cả mọi thứ, mà họ muốn hoặc cần, thay vì chỉ tầng lớp tinh hoa giàu có mới tiếp cận với nhiều hàng hóa và dịch vụ nhiều hơn và người nghèo có hầu như không có gì.

Chuyên mục: Hỏi Đáp