Chia động từ

Bạn đang xem: Sober là gì

Dạng không chỉ ngôiĐộng từ nguyên mẫu

Phân từ hiện tại

Phân từ quá khứ

Dạng chỉ ngôisốítnhiềungôithứ nhấtthứ haithứ bathứ nhấtthứ haithứ baLối trình bàyIyou/thou¹he/she/it/oneweyou/ye¹theyHiện tại

Quá khứ

Tương lai

Lối cầu khẩnIyou/thou¹he/she/it/oneweyou/ye¹theyHiện tại

Quá khứ

Tương lai

Lối mệnh lệnh—you/thou¹—weyou/ye¹—Hiện tại

to sober
sobering
sobered
sobersober hoặc soberest¹sobers hoặc sobereth¹sobersobersober
soberedsobered hoặc soberedst¹soberedsoberedsoberedsobered
will/shall² soberwill/shall sober hoặc wilt/shalt¹ soberwill/shall soberwill/shall soberwill/shall soberwill/shall sober
sobersober hoặc soberest¹sobersobersobersober
soberedsoberedsoberedsoberedsoberedsobered
were to sober hoặc should soberwere to sober hoặc should soberwere to sober hoặc should soberwere to sober hoặc should soberwere to sober hoặc should soberwere to sober hoặc should sober
soberlet’s sobersober

Cách chia động từ cổ.Thường nói will; chỉ nói shall để nhấn mạnh. Ngày xưa, ở ngôi thứ nhất, thường nói shall và chỉ nói will để nhấn mạnh.

Xem thêm:

Dạng không chỉ ngôiĐộng từ nguyên mẫu

Phân từ hiện tại

Phân từ quá khứ

Dạng chỉ ngôisốítnhiềungôithứ nhấtthứ haithứ bathứ nhấtthứ haithứ baLối trình bàyIyou/thou¹he/she/it/oneweyou/ye¹theyHiện tại

Quá khứ

Tương lai

Lối cầu khẩnIyou/thou¹he/she/it/oneweyou/ye¹theyHiện tại

Quá khứ

Tương lai

Lối mệnh lệnh—you/thou¹—weyou/ye¹—Hiện tại

to sober
sobering
sobered
sobersober hoặc soberest¹sobers hoặc sobereth¹sobersobersober
soberedsobered hoặc soberedst¹soberedsoberedsoberedsobered
will/shall² soberwill/shall sober hoặc wilt/shalt¹ soberwill/shall soberwill/shall soberwill/shall soberwill/shall sober
sobersober hoặc soberest¹sobersobersobersober
soberedsoberedsoberedsoberedsoberedsobered
were to sober hoặc should soberwere to sober hoặc should soberwere to sober hoặc should soberwere to sober hoặc should soberwere to sober hoặc should soberwere to sober hoặc should sober
soberlet’s sobersober

Xem thêm: Thai Lưu Là Gì – Các Nguyên Nhân Gây Thai Lưu

Cách chia động từ cổ.Thường nói will; chỉ nói shall để nhấn mạnh. Ngày xưa, ở ngôi thứ nhất, thường nói shall và chỉ nói will để nhấn mạnh.

Chuyên mục: Hỏi Đáp