a small plastic card that is used to make payments and to store personal information, and can be read when connected to a computer system

Bạn đang xem: Smart card là gì

a small plastic card that is used to make payments or to hold personal information electronically so that it can be read by a computer system:
Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên thienmaonline.vn thienmaonline.vn hoặc của thienmaonline.vn University Press hay của các nhà cấp phép.
This is to do with smart card technology; it is nothing to do with biometrics or the avoidance of forgery.
The recommendation for an electoral smart card utilising signature verification is an expensive solution and could not be introduced for some time.
We estimate that a plastic card would cost an additional £10, and a smart card some £14 to £15, which includes the interchange at the point of swipe.
A valve is fitted to the water supply pipe, and the customer is provided with an electronic smart card or key.
If the cards were to be full identity cards, possibly operating with a smart card, the cost to the individual would be enormous.

*

Xem thêm: Iud Là Gì – Iud Hoạt Động Như Thế Nào

someone who studies astrophysics (= the study of stars and other objects in space using physical laws)

Về việc này

*

*

*

Thêm đặc tính hữu ích của thienmaonline.vn thienmaonline.vn vào trang mạng của bạn sử dụng tiện ích khung tìm kiếm miễn phí của chúng tôi.
Tìm kiếm ứng dụng từ điển của chúng tôi ngay hôm nay và chắc chắn rằng bạn không bao giờ trôi mất từ một lần nữa.
Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập thienmaonline.vn English thienmaonline.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng

Xem thêm: Aneurysm Là Gì – Phình động Mạch Chủ Bụng

{{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}

Chuyên mục: Hỏi Đáp