Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ Cambridge.

Bạn đang xem: Shenanigans là gì

Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.

Xem thêm: Ebs Là Gì – Phụ Phí Xăng Dầu Ebs Là Phí Gì

Nonetheless, party agents described their work, including the shenanigans of the opposition, rather dispassionately.
Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên Cambridge Dictionary hoặc của Cambridge University Press hay của các nhà cấp phép.
Such changes make it far more difficult for the fiddles and shenanigans that have been mentioned tonight to be detected.
Could she not get them to accept that the shenanigans over the selective price scheme have no relevance?
I am sharply aware of some of the shenanigans of this kind that have been going on in respect of the arts.
Given the shenanigans that are going on, that is a doubtful claim, but let us take it at face value.
On the contrary, we appear to have healthy economic growth free of all the property shenanigans of the past few years.
We know that at least two of the 12 market-tested pits have been closed as a result of all the shenanigans that have gone on.
I am delighted that we are not allowing our proceedings to be disrupted by the shenanigans earlier today.

*

*

*

*

Thêm đặc tính hữu ích của Cambridge Dictionary vào trang mạng của bạn sử dụng tiện ích khung tìm kiếm miễn phí của chúng tôi.

Xem thêm: Stakeholder Là Gì – Stakeholder / Bên Liên Quan Mật Thiết

Tìm kiếm ứng dụng từ điển của chúng tôi ngay hôm nay và chắc chắn rằng bạn không bao giờ trôi mất từ một lần nữa.
Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập Cambridge English Cambridge University Press Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
{{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}

Chuyên mục: Hỏi Đáp