2 Thông dụng2.1 Danh từ2.2 Ngoại động từ3 Chuyên ngành3.1 Kỹ thuật chung3.2 Kinh tế4 Các từ liên quan4.1 Từ đồng nghĩa /´sju:idʒ/

Thông dụng

Danh từ

Chất thải; nước cống, rác cống

Ngoại động từ

Tưới bằng nước cống; bón bằng rác cống

Chuyên ngành

Kỹ thuật chung

đường ống thoát nước hệ thống thoát nướclocal sewage systemhệ thống thoát nước cục bộlocal sewage systemhệ thống thoát nước khu vựcmixed sewage systemhệ thống thoát nước kết hợp nước thảiash contents in sewage sludgeđộ tro (của) cặn nước thảiaveraging tank for sewagebể trung hòa nước thảiclarified sewagenước thải được làm trongclarified sewage waternước thải đã lắng trongcoarsely dispersed contaminant in sewagechất bẩn phân tán thô trong nước thảicoli-index of sewagechỉ số coli của nước thảicrude sewagenước thải chưa xử lýdegree of sewage contaminationđộ ô nhiễm nước thảidisinfection (ofsewage)sự tẩy uế nước thảidisinfection of sewagesự khử trùng nước thảidomestic sewagenước thải sinh hoạtdomestic sewagenước thải trong nhàfresh sewagenước thải sạchhousehold sewagenước thải sinh hoạthousehold sewagenước thải trong nhà ởindustrial sewagenước thải công nghiệpindustrial sewage sludgebùn nước thải công nghiệpindustrial sewage waternước thải công nghiệpindustrial sewage waternước thải sản xuấtinflow sewage quantitylượng nước thải chảy vàomarine sewage disposalsự xả nước thải xuống biểnmaximum allowable flow rate of sewage watersvận tốc chảy tính toán lớn nhất của nước thảimechanical treatment of sewagesự xử lý cơ học nước thảiminimum critical flow rate of sewage watersvận tốc chảy tới hạn nhỏ nhất của nước thảimunicipal sewagenước thải thành phốmunicipal sewagenước thải trong thành phốpackage deal-sewage treatment plantcụm thiết bị xử lý nước thảiphysical and chemical sewage treatmentsự làm sạch nước thải bằng hóa lýpurified sewage waternước thải đã làm sạchrate of sewage and storm water flowtiêu chuẩn thoát nước thải và nước mưarated temperature of tap sewage watersnhiệt độ tính toán của vòi nước thảirated velocity of sewage watersvận tốc tính toán của dòng nước thảiraw sewagenước thải chưa xử lýrelative stability of sewagetính bền tương đối của nước thảisanitary sewagenước thải trong nhàsettled sewagenước thải đã lắngsettled sewagenước thải được lắng trongsewage aerationsự thổi khí nước thảisewage aerationsự thông khí nước thảisewage analysissự phân tích nước thảisewage buryingnơi vùi nước thảisewage clarificationsự lắng trong nước thảisewage collector tankbể thu nước thảisewage compositionthành phần nước thảisewage conduitống dẫn nước thảisewage dischargesự xả nước thảisewage disinfectionsự khử trùng nước thảisewage disposalloại bỏ nước thảisewage disposalsự biến cứng nước thảisewage disposalsự khử bỏ nước thảisewage disposalsự làm trong nước thảisewage disposalsự loại bỏ nước thảisewage disposalsự tháo nước thảisewage disposaltách bỏ nước thảisewage disposal main drainđường ống chính phân bố nước thảisewage disposal systemhệ thống xử lý nước thảisewage distribution chamberbuồng phân phối nước thảisewage effluentdòng nước thảisewage effluentdòng nước thải tháo rasewage effluentdòng thoát nước thảisewage engineeringkỹ thuật (xử lý) nước thảisewage farmingđất tưới nước thải (ở công trường)sewage filterbể lọc nước thảisewage filterthiết bị lọc nước thảisewage flowkhối nước thảisewage flowdòng nước thảisewage flowdung tích nước thảisewage flow ratelưu lượng nước thảisewage fungusnấm nước thảisewage gaskhí nước thảisewage inlet chamberbuồng thu nhận nước thảisewage intake basinbể thu nhận nước thảisewage intake basinbể thu nước thảisewage irrigationsự tưới bằng nước thảisewage irrigationtưới bằng nước thảisewage lift planttrạm đưa nước thải lênsewage mineral impuritieschất khoáng bẩn trong nước thảisewage outfallkênh xả nước thảisewage outfallmương tiêu nước thảisewage oxidation pondbể ôxi hóa nước thảisewage pipeống dẫn nước thảisewage pipeống nước thảisewage pollutantssự ô nhiễm nước thảisewage pollutionô nhiễm nước thảisewage pollutionsự nhiễm nước thảisewage pumpmáy bơm nước thảisewage pumping stationtrạm bơm nước thảisewage pumping station receiverbể bơm chứa (nước thải)sewage pumping station receiverbể bơm tiếp nhận (nước thải)sewage pumping tankbể bơm nước thảisewage purificationlàm sạch nước thảisewage purificationsự làm trong nước thảisewage purificationsự làm sạch nước thảisewage purificationsự xử lý nước thảisewage purification planttrạm làm trong nước thảisewage purification stationtrạm xử lý nước thảisewage rate of flowlượng nước thải đơn vịsewage screensong chắn rác (nước thải)sewage sedimentcặn nước thảisewage settingsự lắng nước thảisewage settingsự ngưng nước thảisewage setting efficiencyhiệu suất lắng của nước thảisewage sludgebùn nước thải (từ sinh hoạt)sewage sterilizationsự khử trùng nước thảisewage tankbể chứa nước thảisewage treatmentsự làm sạch nước thảisewage treatmentsự xử lý nước thảisewage treatment planttrạm làm sạch nước thảisewage treatment planttrạm xử lý nước thảisewage treatment processquá trình xử lý nước thảisewage tunnelđường hầm thoát nước thảisewage utilization actluật sử dụng nước thảisewage wastes crushermáy nghiền rác nước thảisewage water disposalsự khử bỏ nước thảisewage water disposalsự loại bỏ nước thảistrength of sewageđộ đậm của nước thảitransit sewage quantitylượng nước thải chuyển tiếptreatment of sewage sludgesự xử lý bùn nước thảiutilization of sewagesự sử dụng nước thảivolume of sewagedòng nước thải nước tháo rác thải

Giải thích EN: Any liquid-born waste that contains animal or plant matter in suspension or solution, chemicals in solution, or soils and storm water.

Giải thích VN: Các chất thải sinh nước có chứa vật chất động vật hay thực vật trong một thể vẩn hoặc dung dịch, các hóa chất trong dung dịch hoặc đất và nước mưa.

raw sewagerác thải thôsewage disposal plantkhu xử lý rác thảisewage systemhệ thống rác thải

Kinh tế

nước thảisewage separatorthùng cách cặn lớn (của nước thải)

Các từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noundischarge , excess , excrement , garbage , junk , leavings , rubbish , runoff , slop , trash , sludge , sullage , waste

Chuyên mục: Hỏi Đáp