The scandal broke (= became public knowledge) right at the beginning of the Conservative Party Conference.

Bạn đang xem: Scandal là gì

Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên Cambridge Dictionary hoặc của Cambridge University Press hay của các nhà cấp phép.
Candidates include response to corruption scandals and imitating a seemingly successful foreign example.
In subsequent months the administration has been bombarded by denunciations of corruption and by media scandals.
Similarly, it might be suggested that when a major scandal surfaces shortly before the time of the survey, respondents may overestimate corruption.
Short-term effects, such as scandals, economic performance, or the popularity of a particular political figure may also lead to distortions that hinder effective cancellation.
Concerns about the scandals in the 1990s led to a reluctance to invest in individual private pensions.
Their relationship continued, to the apparent satisfaction of both men-until, that is, the affair became a scandal.

scandal

Các từ thường được sử dụng cùng với scandal.

This is, of course, the reason why we assume that a corruption scandal lowers the incumbent”s chance of re-election.

Xem thêm: 7 chỉ số phiên trong google analytics là gì ?

Những ví dụ này từ Cambridge English Corpus và từ các nguồn trên web. Tất cả những ý kiến trong các ví dụ không thể hiện ý kiến của các biên tập viên Cambridge Dictionary hoặc của Cambridge University Press hay của người cấp phép.

*

*

*

*

Thêm đặc tính hữu ích của Cambridge Dictionary vào trang mạng của bạn sử dụng tiện ích khung tìm kiếm miễn phí của chúng tôi.

Xem thêm: Toffee Là Gì – Toffee In Vietnamese, Translation, English

Tìm kiếm ứng dụng từ điển của chúng tôi ngay hôm nay và chắc chắn rằng bạn không bao giờ trôi mất từ một lần nữa.
Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập Cambridge English Cambridge University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
{{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}

Chuyên mục: Hỏi Đáp