Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ Cambridge.

Bạn đang xem: Savvy là gì

Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.

Xem thêm: In Addition To Là Gì – Cấu Trúc In Addition To Ving Trong Tiếng Anh

Segments are recorded in the field by a group of young, techsavvy contributors with diverse backgrounds in science and technology.
Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên Cambridge Dictionary hoặc của Cambridge University Press hay của các nhà cấp phép.
As the children with more access to computers gain more comfort in using them, the less techsavvy students get pushed aside.
Company news, community forums, product information and kayaking videos are made available on-line to techsavvy outdoor customers.
Studies have stated that coupons have become increasingly popular among a nontraditional population — those who are urban, well-to-do and techsavvy.
The plot revolved around a secret agency within the government, staffed by government agents, tech-savvy geeks, and former criminal hackers, which is tasked with solving or preventing cyber crimes.
Coghead describes its target audience as techsavvy businesspeople, and as such has tried to limit the amount of programming or design experience required to author applications in its platform.

*

*

*

*

Thêm đặc tính hữu ích của Cambridge Dictionary vào trang mạng của bạn sử dụng tiện ích khung tìm kiếm miễn phí của chúng tôi.

Xem thêm: Azure Là Gì – Tìm Hiểu Chứng Chỉ Microsoft

Tìm kiếm ứng dụng từ điển của chúng tôi ngay hôm nay và chắc chắn rằng bạn không bao giờ trôi mất từ một lần nữa.
Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập Cambridge English Cambridge University Press Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
{{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}

Chuyên mục: Hỏi Đáp