Dạng không chỉ ngôiĐộng từ nguyên mẫu

Phân từ hiện tại

Phân từ quá khứ

Dạng chỉ ngôisốítnhiềungôithứ nhấtthứ haithứ bathứ nhấtthứ haithứ baLối trình bàyIyou/thou¹he/she/it/oneweyou/ye¹theyHiện tại

Quá khứ

Tương lai

Lối cầu khẩnIyou/thou¹he/she/it/oneweyou/ye¹theyHiện tại

Quá khứ

Tương lai

Lối mệnh lệnh—you/thou¹—weyou/ye¹—Hiện tại

to revoke
revoking
revoked
revoke revoke hoặc revokest¹ revokes hoặc revoketh¹ revoke revoke revoke
revoked revoked hoặc revokedst¹ revoked revoked revoked revoked
will/shall² revoke will/shall revoke hoặc wilt/shalt¹ revoke will/shall revoke will/shall revoke will/shall revoke will/shall revoke
revoke revoke hoặc revokest¹ revoke revoke revoke revoke
revoked revoked revoked revoked revoked revoked
were to revoke hoặc should revoke were to revoke hoặc should revoke were to revoke hoặc should revoke were to revoke hoặc should revoke were to revoke hoặc should revoke were to revoke hoặc should revoke
revoke let’s revoke revoke

Bạn đang xem: Revoke là gì

Cách chia động từ cổ.Thường nói will; chỉ nói shall để nhấn mạnh. Ngày xưa, ở ngôi thứ nhất, thường nói shall và chỉ nói will để nhấn mạnh.

Xem thêm: Thi Sat Là Gì – Sat Là Gì Tại Sao Du Học Mỹ Cần Sat

Dạng không chỉ ngôiĐộng từ nguyên mẫu

Phân từ hiện tại

Phân từ quá khứ

Dạng chỉ ngôisốítnhiềungôithứ nhấtthứ haithứ bathứ nhấtthứ haithứ baLối trình bàyIyou/thou¹he/she/it/oneweyou/ye¹theyHiện tại

Quá khứ

Tương lai

Lối cầu khẩnIyou/thou¹he/she/it/oneweyou/ye¹theyHiện tại

Quá khứ

Tương lai

Lối mệnh lệnh—you/thou¹—weyou/ye¹—Hiện tại

to revoke
revoking
revoked
revoke revoke hoặc revokest¹ revokes hoặc revoketh¹ revoke revoke revoke
revoked revoked hoặc revokedst¹ revoked revoked revoked revoked
will/shall² revoke will/shall revoke hoặc wilt/shalt¹ revoke will/shall revoke will/shall revoke will/shall revoke will/shall revoke
revoke revoke hoặc revokest¹ revoke revoke revoke revoke
revoked revoked revoked revoked revoked revoked
were to revoke hoặc should revoke were to revoke hoặc should revoke were to revoke hoặc should revoke were to revoke hoặc should revoke were to revoke hoặc should revoke were to revoke hoặc should revoke
revoke let’s revoke revoke

Xem thêm: Xét Nghiệm Ure Là Gì Và Có Vai Trò Gì Với Cơ Thể?

Cách chia động từ cổ.Thường nói will; chỉ nói shall để nhấn mạnh. Ngày xưa, ở ngôi thứ nhất, thường nói shall và chỉ nói will để nhấn mạnh.

Chuyên mục: Hỏi Đáp