Dạng không chỉ ngôiĐộng từ nguyên mẫu

Phân từ hiện tại

Phân từ quá khứ

Dạng chỉ ngôisốítnhiềungôithứ nhấtthứ haithứ bathứ nhấtthứ haithứ baLối trình bàyIyou/thou¹he/she/it/oneweyou/ye¹theyHiện tại

Quá khứ

Tương lai

Lối cầu khẩnIyou/thou¹he/she/it/oneweyou/ye¹theyHiện tại

Quá khứ

Tương lai

Lối mệnh lệnh—you/thou¹—weyou/ye¹—Hiện tại

to revoke
revoking
revoked
revokerevoke hoặc revokest¹revokes hoặc revoketh¹revokerevokerevoke
revokedrevoked hoặc revokedst¹revokedrevokedrevokedrevoked
will/shall² revokewill/shall revoke hoặc wilt/shalt¹ revokewill/shall revokewill/shall revokewill/shall revokewill/shall revoke
revokerevoke hoặc revokest¹revokerevokerevokerevoke
revokedrevokedrevokedrevokedrevokedrevoked
were to revoke hoặc should revokewere to revoke hoặc should revokewere to revoke hoặc should revokewere to revoke hoặc should revokewere to revoke hoặc should revokewere to revoke hoặc should revoke
revokelet’s revokerevoke

Bạn đang xem: Revoke là gì

Cách chia động từ cổ.Thường nói will; chỉ nói shall để nhấn mạnh. Ngày xưa, ở ngôi thứ nhất, thường nói shall và chỉ nói will để nhấn mạnh.

Xem thêm: Thi Sat Là Gì – Sat Là Gì Tại Sao Du Học Mỹ Cần Sat

Dạng không chỉ ngôiĐộng từ nguyên mẫu

Phân từ hiện tại

Phân từ quá khứ

Dạng chỉ ngôisốítnhiềungôithứ nhấtthứ haithứ bathứ nhấtthứ haithứ baLối trình bàyIyou/thou¹he/she/it/oneweyou/ye¹theyHiện tại

Quá khứ

Tương lai

Lối cầu khẩnIyou/thou¹he/she/it/oneweyou/ye¹theyHiện tại

Quá khứ

Tương lai

Lối mệnh lệnh—you/thou¹—weyou/ye¹—Hiện tại

to revoke
revoking
revoked
revokerevoke hoặc revokest¹revokes hoặc revoketh¹revokerevokerevoke
revokedrevoked hoặc revokedst¹revokedrevokedrevokedrevoked
will/shall² revokewill/shall revoke hoặc wilt/shalt¹ revokewill/shall revokewill/shall revokewill/shall revokewill/shall revoke
revokerevoke hoặc revokest¹revokerevokerevokerevoke
revokedrevokedrevokedrevokedrevokedrevoked
were to revoke hoặc should revokewere to revoke hoặc should revokewere to revoke hoặc should revokewere to revoke hoặc should revokewere to revoke hoặc should revokewere to revoke hoặc should revoke
revokelet’s revokerevoke

Xem thêm: Xét Nghiệm Ure Là Gì Và Có Vai Trò Gì Với Cơ Thể?

Cách chia động từ cổ.Thường nói will; chỉ nói shall để nhấn mạnh. Ngày xưa, ở ngôi thứ nhất, thường nói shall và chỉ nói will để nhấn mạnh.

Chuyên mục: Hỏi Đáp