ví dụ xem xét mã sau

int main(int argc,char *argv) if (q == 0) return 0; }

những gì trả về 0, trả về 1, thoát (0) làm gì trong chương trình trên … . 

return từ main() tương đương với exit

chương trình chấm dứt thực thi ngay lập tức với trạng thái thoát được đặt làm giá trị được truyền cho return hoặc exit

return trong một hàm bên trong (không phải main) sẽ chấm dứt ngay việc thực thi hàm cụ thể trả về kết quả đã cho cho hàm gọi.

Bạn đang xem: Return 0 là gì

exit từ bất cứ nơi nào trên mã của bạn sẽ chấm dứt thực hiện chương trình ngay lập tức.

trạng thái 0 có nghĩa là chương trình đã thành công.

trạng thái khác 0 có nghĩa là chương trình đã thoát do lỗi hoặc bất thường.

Nếu bạn thoát với trạng thái khác 0, bạn phải in một thông báo lỗi thành stderr vì vậy thay vì sử dụng printf thì tốt hơn là như

if(errorOccurred)

lưu ý rằng (tùy thuộc vào hệ điều hành bạn đang bật), có một số quy ước về mã trả lại.

Google cho “mã trạng thái thoát” hoặc tương tự và bạn sẽ tìm thấy nhiều thông tin trên SO và các nơi khác.

Đáng nói là hệ điều hành có thể chấm dứt chương trình của bạn bằng các mã trạng thái thoát cụ thể nếu bạn cố thực hiện một số thao tác không hợp lệ như đọc bộ nhớ mà bạn không có quyền truy cập.

23

Như đã giải thích ở đây , trong ngữ cảnh của main cả return và exit làm điều tương tự

H: Tại sao chúng ta cần return hoặc exit?

A: Để chỉ trạng thái thực thi.

Trong ví dụ của bạn ngay cả khi bạn không có câu lệnh return hoặc exit, mã sẽ chạy tốt (Giả sử mọi thứ khác đều đúng về mặt cú pháp, v.v. cũng đúng. Ngoài ra, nếu (và nó phải là) main trả về int bạn cần return 0 ở cuối).

Nhưng, sau khi thực hiện, bạn không có cách nào để tìm hiểu xem mã của bạn có hoạt động như mong đợi không. Bạn có thể sử dụng mã trả về của chương trình (Trong môi trường * nix, sử dụng $?) cung cấp cho bạn mã (như được đặt bởi exit hoặc return). Vì bạn tự đặt các mã này, bạn hiểu tại thời điểm mã đạt được trước khi kết thúc.

Bạn có thể viết return 123 trong đó 123 biểu thị thành công trong kiểm tra thực hiện bài.

Thông thường, trong các môi trường * nix 0 được coi là thành công và mã khác không là thất bại.

Xem thêm: Hàm Vlookup Là Gì – Hàm Vlookup Trong Excel

return trong chức năng trả về thực thi trở lại cho người gọi và exit từ chức năng chấm dứt chương trình.

trong main function return 0 hoặc exit(0) giống nhau nhưng nếu bạn viết exit(0) trong chức năng khác thì chương trình của bạn sẽ thoát khỏi vị trí đó.

trả về các giá trị khác nhau như return 1 hoặc return -1 có nghĩa là chương trình đó đang trả về lỗi.

Khi exit(0) được sử dụng để thoát khỏi chương trình, các hàm hủy cho các đối tượng không tĩnh trong phạm vi cục bộ không được gọi. Nhưng các hàm hủy được gọi nếu return 0 được sử dụng.

Để chỉ trạng thái thực thi.

trạng thái 0 có nghĩa là chương trình đã thành công.

trạng thái khác 0 có nghĩa là chương trình đã thoát do lỗi hoặc bất thường.

trả về n; từ chức năng nhập chính của bạn sẽ chấm dứt quy trình của bạn và báo cáo cho quy trình chính (quy trình thực hiện quy trình của bạn) kết quả của quy trình của bạn. 0 có nghĩa là THÀNH CÔNG. Các mã khác thường chỉ ra một thất bại và ý nghĩa của nó.

return n từ main tương đương với exit(n).

Trả về hợp lệ là phần còn lại của chương trình của bạn. Đó là ý nghĩa của hệ điều hành. Trên unix, 0 có nghĩa là chấm dứt bình thường và khác không cho thấy hình thức lỗi đó buộc chương trình của bạn chấm dứt mà không hoàn thành mục đích dự định.

Xem thêm: Màu Trung Tính Là Gì – Cách Sử Dụng Dễ Dàng Nhất

Thật bất thường khi ví dụ của bạn trả về 0 (chấm dứt bình thường) khi nó dường như đã hết bộ nhớ.

Sự khác biệt giữa việc sử dụng _exit () và exit () trong một trình xử lý rẽ nhánh Linux thông thường là gì?

Trả về chuỗi từ hàm C

Trả về char /chuỗi từ một hàm

Làm thế nào tôi có thể đóng ngay một chương trình trong C?

Vậy “return 0” thực sự có nghĩa là gì?

Biên dịch một ứng dụng để sử dụng trong môi trường phóng xạ cao

Làm thế nào để làm việc với chúng tôi

Sử dụng các giá trị boolean trong C

“Tĩnh” có nghĩa là gì trong C?

Làm thế nào để tạo một int ngẫu nhiên trong C?

Size_t trong C là gì?

Làm cách nào tôi có thể nhận danh sách các tệp trong thư mục bằng C hoặc C++?

makefile: 4: *** thiếu dấu phân cách. Dừng lại

Trong tập lệnh Bash, làm cách nào tôi có thể thoát toàn bộ tập lệnh nếu một điều kiện nhất định xảy ra?

Làm cách nào để tạo “spacer” trong cấu trúc bộ nhớ lớp C++?

Cái nào nhanh hơn: while (1) hay while (2)?

Có một công cụ chuyển đổi printf để in ở định dạng nhị phân?

Làm cách nào để tạo một chuỗi các chuỗi trong C?

“const const” so với “#define” vs “enum”

Ngăn chặn cửa sổ giao diện điều khiển đóng trên ứng dụng Bảng điều khiển Visual Studio C/C++

Content dated before 2011-04-08 (UTC) is licensed under CC BY-SA 2.5. Content dated from 2011-04-08 up to but not including 2018-05-02 (UTC) is licensed under CC BY-SA 3.0. Content dated on or after 2018-05-02 (UTC) is licensed under CC BY-SA 4.0. | Privacy

Chuyên mục: Hỏi Đáp