Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-Việt Việt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-Khmer Việt-Việt

Bạn đang xem: Retire là gì

Tìm

retire

*

retire /ri”taiə/
nội động từ rời bỏ, đi ra, rút về, lui về (một nơi nào kín đáo…)to retire from the room: ra khỏi căn phòngto retire from the world: rời bỏ thế tục, sống ẩn dật; đi tuto retire for the night; to retire to bed: đi ngủto retire into oneself: thu vào cái vỏ của mình mà sống đi ngủ ((cũng) to retire to bed) thôi việc; về hưuto retire from business: thôi không kinh doanh nữato retire on a pension: về hưuretiring pension: lương hưu tríretiting age: tuổi về hưu (quân sự) rút lui thể bỏ cuộcto retire from the race: bỏ cuộc đua ngoại động từ cho về hưu (công chức) (quân sự) cho rút lui (tài chính) rút về, không cho lưu hành (một loại tiền…) danh từ (quân sự) hiệu lệnh rút luito sound the retire: thổi kèn ra lệnh rút lui

*

 cho nghỉ hưu

*

 cho thôi việc

*

 cho về hưu

*

 không cho lưu hành

*

 không cho lưu hành (một loại tiền…)

*

 mãn nhiệm

*

 rút về

*

 về hưuretire on half pay (to…): về hưu hưởng nửa lươngretire a bill

*

 trả hết tiền một hối phiếuretire a bill (to…)

*

 trả hết tiền một hối phiếuretire a debt (to…)

*

 thu hồi tiền nợretire from business (to…)

*

 thôi kinh doanhretire on a pension (to…)

*

 về hưu

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): retiree, retirement, retire, retired

Xem thêm: withdraw, withdraw, retreat, pull away, draw back, recede, pull back, move back, recede, fall back, adjourn, withdraw, pension off, withdraw, put out, strike out, go to bed, turn in, bed, crawl in, kip down, hit the hay, hit the sack, sack out, go to sleep

Xem thêm: Tổ Chức Chính Trị Xã Hội Là Gì, Các Tổ Chức Chính Trị

Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

retire

Từ điển Collocation

retire verb

ADV. early He is hoping to retire early on medical grounds.

VERB + RETIRE be compelled to, be forced to, be obliged to, have to Anderson was forced to retire because of injury at the age of 26. | be due to, plan to Mr McNeil is due to retire later this month. | decide to

PREP. as He recently retired as head teacher of their school. | at Most women retire at 60. | from She retired from the bank last year.

Từ điển WordNet

v.

go into retirement; stop performing one”s work or withdraw from one”s position

He retired at age 68

withdraw from active participation; withdraw

He retired from chess

pull back or move away or backward; withdraw, retreat, pull away, draw back, recede, pull back, move back

The enemy withdrew

The limo pulled away from the curb

move back and away from; recede, fall back

The enemy fell back

withdraw from circulation or from the market, as of bills, shares, and bondsbreak from a meeting or gathering; adjourn, withdraw

We adjourned for lunch

The men retired to the library

make (someone) retire

The director was retired after the scandal

dispose of; as of old clothes; pension off

She finally retired that old coat

lose interest; withdraw

he retired from life when his wife died

cause to be out on a fielding play; put outcause to retire; strike out

The pitcher retired three batters

the runner was put out at third base

prepare for sleep; go to bed, turn in, bed, crawl in, kip down, hit the hay, hit the sack, sack out, go to sleep

I usually turn in at midnight

He goes to bed at the crack of dawn

Xem thêm: Install Là Gì – Nghĩa Của Từ Install Trong Tiếng Việt

Bloomberg Financial Glossary

To extinguish a security, as in paying off a debt.

English Synonym and Antonym Dictionary

retires|retired|retiring
syn.: abdicate discharge dismiss expel go to bed quit recede relinquish remove resign retreat suspend vacate withdraw

Chuyên mục: Hỏi Đáp