ANH – VIỆTVIỆT – ANHVIỆT – ANH – VIỆT 4in1ANH – VIỆT – ANHANH – VIỆT 2VIỆT – VIỆTANH – VIỆT BUSINESSVIỆT – ANH BUSINESSANH – VIỆT TECHNICALVIỆT – ANH TECHNICALEN-VI-EN kỹ TECHNICALANH – VIỆT DẦU KHÍOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật Học Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtY khoa Anh AnhY khoa Anh ViệtThuốc Anh ViệtNHẬT – VIỆTVIỆT – NHẬTNHẬT – VIỆT (TÊN)NHẬT – ANHANH – NHẬTNHẬT – ANH – NHẬTNHẬT HÁN VIỆTNHẬT DaijirinTRUNG – VIỆT (Giản thể)VIỆT – TRUNG (Giản thể)TRUNG – VIỆT (Phồn thể)VIỆT – TRUNG (Phồn thể)TRUNG – ANHANH – TRUNGHÁN – VIỆTHÀN – VIỆTVIỆT – HÀNHÀN – ANHANH – HÀNPHÁP – VIỆTVIỆT – PHÁPPHÁP ANH PHÁPLarousse MultidicoANH – THAITHAI – ANHVIỆT – THAITHAI – VIỆTNGA – VIỆTVIỆT – NGANGA – ANHANH – NGAĐỨC – VIỆTVIỆT – ĐỨCSÉC – VIỆTNA-UY – VIỆTÝ – VIỆTTÂY B.NHA – VIỆTVIỆT – TÂY B.NHABỒ Đ.NHA – VIỆTDỊCH NGUYÊN CÂU

Từ điển Anh Việt – English Vietnamese Dictionary

*

responsibility responsibilitydanh từ (responsibility for somebody / something) trách nhiệm; sự chịu trách nhiệm a position of real, great, major responsibility một địa vị có trách nhiệm thật sự, lớn, quan trọng to have, show a sense of responsibility có, tỏ ra có tinh thần trách nhiệm to take/assume/accept/bear full responsibility for one”s act chịu hoàn toàn trách nhiệm về hành động của mình to disclaim all responsibility for damage caused by misuse hoàn toàn không chịu trách nhiệm về thiệt hại do việc sử dụng không đúng gây ra it”s your responsibility to drive carefully trách nhiệm của anh là lái xe cẩn thận

*

/ris,pɔnsə”biliti/ danh từ trách nhiệm to bear the full responsibility for one”s act chịu hoàn toàn trách nhiệm về hành động của mình to take the responsibility nhận trách nhiệm (làm gì) to deline all responsibilities không nhận trách nhiệm to do something on one”s own responsibility tự ý làm và chịu trách nhiệm về việc gì gánh trách nhiệm; cái phải gánh vác a family is a great responsibility gia đình là một trách nhiệm lớn

*

Chuyên mục: Hỏi Đáp

.tags a {
color: #fff;
background: #909295;
padding: 3px 10px;
border-radius: 10px;
font-size: 13px;
line-height: 30px;
white-space: nowrap;
}
.tags a:hover { background: #818182; }

#footer {font-size: 14px;background: #ffffff;padding: 10px;text-align: center;}
#footer a {color: #2c2b2b;margin-right: 10px;}