nguồn tài nguyên reserve of resources dữ trữ các nguồn tài nguyên resources consumption rate cường độ sử dụng (nguồn) tài nguyên

Bạn đang xem: Resource là gì

nguồn analysis of water resources and facilities sự phân tích các nguồn dự trữ nước available resources nguồn khả cấp balance of manpower resources cân bằng nguồn lao động balneological resources nguồn nước khoáng điều dưỡng cross domain resources nguồn liên vùng development of water resources sự khai lợi nguồn nước economic resources nguồn lợi kinh tế energy resources nguồn năng lượng extra-budgetary resources nguồn ngoài ngân sách fuel and power resources nguồn nhiên liệu năng lượng human resources nguồn nhân lực Human Resources (HR) nguồn nhân lực indigenous water resources nguồn nước địa phương karstic water resources nguồn nước kacstơ manpower resources nguồn dự trữ lao động natural resources nguồn lợi thiên nhiên natural water resources nguồn nước thiên nhiên power resources nguồn năng lượng reserve of resources dữ trữ các nguồn tài nguyên resources allotment sự phân nguồn dự trữ resources consumption rate cường độ sử dụng (nguồn) tài nguyên resources supply nguồn dữ trữ shared resources nguồn phân chia supply with material resources sự bổ sung nguồn vật tư system resources nguồn hệ thống territorial resources nguồn dự trữ đất đai thermal water resources nguồn nước khoáng utilization of water resources sự sử dụng nguồn nước water power resources nguồn thủy năng water resources nguồn dự trữ nước water resources nguồn nước water resources nguồn thủy năng water resources design nghiên cứu nguồn nước water-resources map bản đồ nguồn nước
nguồn dự trữ analysis of water resources and facilities sự phân tích các nguồn dự trữ nước manpower resources nguồn dự trữ lao động resources allotment sự phân nguồn dự trữ territorial resources nguồn dự trữ đất đai water resources nguồn dự trữ nước

Kinh tế

Xem thêm: ơn Gọi Là Gì – Bài 18 : ơn Gọi

của cải
nguồn lực allocation of resources phân phối các nguồn lực financial resources nguồn lực tài chính human resources management quản lý nguồn lực con người
nguồn tài nguyên
nguồn tiền mặt

Xem thêm: Foul Là Gì

tài nguyên ad hoc resources tài nguyên đặc biệt available resources tài nguyên khả dụng conservation of resources sự bảo tồn tài nguyên disposition of resources sự bán tài nguyên distribution of resources phân phối tài nguyên drain on the resources sự tiêu hao tài nguyên environment and natural resources quy hoạch môi trường và tài nguyên thiên nhiên exhaustion resources tài nguyên khô kiệt human resources tài nguyên con người interurban recreational resources các tài nguyên giải trí liên đô thị intra urban recreational resources tài nguyên giải trì nội thành liquid resources tài nguyên lưu động maritime resources tài nguyên biển material resources tài nguyên vật chất natural resources tài nguyên thiên nhiên natural resources company công ty khai thác tài nguyên thiên nhiên non-permanent resources tài nguyên không có tính vĩnh cửu non-renewable resources tài nguyên không thể tái tạo optimum employment of resources sử dụng tài nguyên tối ưu permanent resources tài nguyên có tính vĩnh cửu potential resources tài nguyên tiềm tàng recycling of resources sự tái tạo tài nguyên resources allocation sự phân bổ tài nguyên scare resources tài nguyên khan hiếm underdeveloped resources tài nguyên chưa khai thác untapped natural resources tài nguyên thiên nhiên chưa khai thác utilization of resources sự sử dụng hữu hiệu tài nguyên utilization of resources sự sử dụng tài nguyên hữu hiệu

Chuyên mục: Hỏi Đáp