Chia động từ

Bạn đang xem: Remarks là gì

Dạng không chỉ ngôiĐộng từ nguyên mẫu

Phân từ hiện tại

Phân từ quá khứ

Dạng chỉ ngôisốítnhiềungôithứ nhấtthứ haithứ bathứ nhấtthứ haithứ baLối trình bàyIyou/thou¹he/she/it/oneweyou/ye¹theyHiện tại

Quá khứ

Tương lai

Lối cầu khẩnIyou/thou¹he/she/it/oneweyou/ye¹theyHiện tại

Quá khứ

Tương lai

Lối mệnh lệnh—you/thou¹—weyou/ye¹—Hiện tại

to remark
remarking
remarked
remarkremark hoặc remarkest¹remarks hoặc remarketh¹remarkremarkremark
remarkedremarked hoặc remarkedst¹remarkedremarkedremarkedremarked
will/shall² remarkwill/shall remark hoặc wilt/shalt¹ remarkwill/shall remarkwill/shall remarkwill/shall remarkwill/shall remark
remarkremark hoặc remarkest¹remarkremarkremarkremark
remarkedremarkedremarkedremarkedremarkedremarked
were to remark hoặc should remarkwere to remark hoặc should remarkwere to remark hoặc should remarkwere to remark hoặc should remarkwere to remark hoặc should remarkwere to remark hoặc should remark
remarklet’s remarkremark

Cách chia động từ cổ.Thường nói will; chỉ nói shall để nhấn mạnh. Ngày xưa, ở ngôi thứ nhất, thường nói shall và chỉ nói will để nhấn mạnh.

Xem thêm: Thank You In Advance Là Gì, 10 Cách Nói Cảm Ơn Trong Email Tiếng Anh

Dạng không chỉ ngôiĐộng từ nguyên mẫu

Phân từ hiện tại

Phân từ quá khứ

Dạng chỉ ngôisốítnhiềungôithứ nhấtthứ haithứ bathứ nhấtthứ haithứ baLối trình bàyIyou/thou¹he/she/it/oneweyou/ye¹theyHiện tại

Quá khứ

Tương lai

Lối cầu khẩnIyou/thou¹he/she/it/oneweyou/ye¹theyHiện tại

Quá khứ

Tương lai

Lối mệnh lệnh—you/thou¹—weyou/ye¹—Hiện tại

to remark
remarking
remarked
remarkremark hoặc remarkest¹remarks hoặc remarketh¹remarkremarkremark
remarkedremarked hoặc remarkedst¹remarkedremarkedremarkedremarked
will/shall² remarkwill/shall remark hoặc wilt/shalt¹ remarkwill/shall remarkwill/shall remarkwill/shall remarkwill/shall remark
remarkremark hoặc remarkest¹remarkremarkremarkremark
remarkedremarkedremarkedremarkedremarkedremarked
were to remark hoặc should remarkwere to remark hoặc should remarkwere to remark hoặc should remarkwere to remark hoặc should remarkwere to remark hoặc should remarkwere to remark hoặc should remark
remarklet’s remarkremark

Xem thêm: Attenuation Là Gì – Nghĩa Của Từ Attenuation

Cách chia động từ cổ.Thường nói will; chỉ nói shall để nhấn mạnh. Ngày xưa, ở ngôi thứ nhất, thường nói shall và chỉ nói will để nhấn mạnh.

Chuyên mục: Hỏi Đáp