Cần trợ giúp về những từ ngữ khó hiểu? Quý vị không cần phải học hoàn toàn một ngôn ngữ mới, nhưng đây là danh sách một số thuật ngữ quý vị có thể thấy khi xem lại những thông tin bảo hiểm sức khỏe. Chúng tôi cũng đã tạo nên một bảng giải thích trực tuyến được gọi là Đơn Giản Rõ Ràng (Just Plain Clear) chứa đựng hàng ngàn thuật ngữ được giải thích rõ ràng và dễ hiểu.

*

Bảng Giải Thích Thuật Ngữ Chung (PDF)

Tín Dụng Thuế Ứng Trước Để Trả Phí Bảo Hiểm

Tín dụng thuế có thể giúp quý vị đủ khả năng mua bảo hiểm thông qua Sàn Giao Dịch. Đôi khi được gọi là APTC, “khoản ứng trước của tín dụng thuế để trả phí bảo hiểm”, hoặc tín dụng thuế để trả phí bảo hiểm. Không giống như những khoản tín dụng thuế mà quý vị yêu cầu hoàn lại khi kê khai thuế, những khoản tín dụng thuế này có thể được sử dụng ngay để làm giảm các khoản thanh toán lệ phí bảo hiểm hàng tháng của quý vị.

Chương Trình Bảo Hiểm Sức Khỏe Dành Cho Trẻ Em (Children”s Health Insurance Program – CHIP)

Chương trình bảo hiểm do chính quyền tiểu bang và liên bang tài trợ cung cấp bảo hiểm sức khỏe cho trẻ em nghèo và, ở một vài tiểu bang, những thai phụ trong gia đình có mức thu nhập quá cao để có thể đủ điều kiện ghi danh vào chương trình Medicaid nhưng không đủ khả năng mua bảo hiểm sức khỏe tư nhân.

Bạn đang xem: Reimbursement là gì

Tiền Đồng Bảo Hiểm

Phần chia sẻ chi phí của quý vị đối với một dịch vụ chăm sóc sức khỏe được đài thọ, được tính theo phần trăm (ví dụ là 20%) trên số tiền được chấp thuận cho dịch vụ đó. Quý vị phải trả tiền đồng bảo hiểm cộng với bất kỳ khoản khấu trừ nào quý vị phải trả. Ví dụ, nếu số tiền được chấp thuận cho một lần khám sức khỏe tại văn phòng bác sĩ là $100 và quý vị đã nhận khoản khấu trừ của quý vị, thì quý vị phải chi trả khoản tiền đồng bảo hiểm là 20% tức $20. Bảo hiểm sức khỏe hoặc chương trình bảo hiểm chi trả phần chi phí được chấp thuận còn lại.

Tiền Đồng Trả

Một khoản tiền cố định (ví dụ là $15) quý vị trả cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe được đài thọ, thường là ngay khi quý vị nhận được dịch vụ. Khoản tiền này có thể thay đổi theo loại hình dịch vụ chăm sóc sức khỏe được đài thọ.

Chi Phí Cùng Trả

Phần chia sẻ những chi phí được đài thọ bởi bảo hiểm của quý vị mà quý vị phải tự trả. Khoản tiền này thông thường bao gồm những khoản khấu trừ, tiền đồng bảo hiểm, tiền đồng trả, nhưng không bao gồm lệ phí bảo hiểm, khoản tiền còn thiếu lại trên hóa đơn thanh toán cho những nhà chăm sóc sức khỏe ngoài hệ thống, hoặc chi phí cho những dịch vụ không được đài thọ.

Khoản Khấu Trừ

Số tiền quý vị phải trả cho những dịch vụ chăm sóc sức khỏe đủ điều kiện bảo hiểm trước khi bảo hiểm sức khỏe hoặc chương trình bảo hiểm của quý vị bắt đầu chi trả. Ví dụ, nếu khoản khấu trừ của quý vị là $1000, chương trình của quý vị sẽ không chi trả bất kỳ khoản tiền nào cho đến khi quý vị trả khoản khấu trừ $1000 cho những dịch vụ chăm sóc sức khỏe được đài thọ tùy thuộc vào khoản khấu trừ. Khoản khấu trừ có thể không áp dụng cho tất cả dịch vụ.

Chăm Sóc Trong Phòng Cấp Cứu

Các dịch vụ cấp cứu quý vị nhận được trong phòng cấp cứu.

Sàn Giao Dịch (Sở Giao Dịch) Bảo Hiểm Y Tế

Nguồn trợ giúp giúp các cá nhân và gia đình có thể: tìm hiểu về những lựa chọn bảo hiểm sức khỏe; so sánh các chương trình bảo hiểm sức khỏe khác nhau dựa trên chi phí, quyền lợi, và những yếu tố quan trọng khác; chọn một chương trình bảo hiểm; và ghi danh vào một chương bảo hiểm. Sàn Giao Dịch cũng cung cấp thông tin về các chương trình có thể giúp cho người có thu nhập từ thấp đến vừa phải và những nguồn trợ giúp để chi trả cho bảo hiểm. Ở một vài tiểu bang, Sàn Giao Dịch được điều hành bởi chính quyền tiểu bang. Ở các tiểu bang còn lại, Sàn Giao Dịch được điều hành bởi chính quyền liên bang.

Tài Khoản Bồi Hoàn Y Tế (Health Reimbursement Account – HRA)

Những tài khoản chăm sóc sức khỏe mà người chủ doanh nghiệp cấp cho các nhân viên được bảo hiểm hoặc những người về hưu. Sở Thuế Vụ (IRS) không đánh thuế khoản tiền này, và người chủ doanh nghiệp có thể cho phép số tiền còn lại trong những tài khoản này vào cuối năm được chuyển sang sử dụng trong năm tiếp theo.

Tài Khoản Tiết Kiệm Y Tế (Health Savings Account – HSA)

Tài khoản tiết kiệm y tế có sẵn đối với người nộp thuế đã được ghi danh vào một Chương Trình Bảo Hiểm Sức Khỏe Có Mức Khấu Trừ Cao đủ điều kiện. Các khoản tiền nộp vào tài khoản này không bị đánh thuế thu nhập của liên bang vào thời điểm chuyển tiền (tùy thuộc vào các giới hạn). Các khoản tiền này phải được dùng để chi trả những chi phí y tế đủ điều kiện.

Chương Trình Bảo Hiểm Sức Khỏe Có Mức Khấu Trừ Cao

Chương trình bảo hiểm có đặc điểm là các khoản khấu trừ cao hơn những chương trình bảo hiểm truyền thống. Những chương trình bảo hiểm có mức khấu trừ cao có thể được kết hợp với một tài khoản tiết kiệm y tế cho phép quý vị chi trả những chi phí y tế tự trả đủ điều kiện trên cơ sở trước thuế.

Chương Trình Medicaid

Chương trình bảo hiểm sức khỏe cho những gia đình có thu nhập thấp, trẻ em, phụ nữ mang thai, người già, người khuyết tật, và ở một vài tiểu bang, cho cả những người trưởng thành khác. Chính phủ Liên Bang cấp một phần kinh phí tài trợ cho chương trình Medicaid và đưa ra các hướng dẫn cho chương trình. Các tiểu bang cũng có những lựa chọn khác nhau trong việc thiết kế chương trình bảo hiểm cho riêng tiểu bang, vì vậy chương trình Medicaid thay đổi theo từng tiểu bang và có thể có tên khác ở tiểu bang của quý vị.

Xem thêm: Cape Là Gì – Nghĩa Của Từ Cape

Chương Trình Medicare

Chương trình bảo hiểm sức khỏe Liên Bang dành cho những người từ 65 tuổi trở lên và những người trẻ khuyết tật. Chương trình bảo hiểm này cũng bao gồm những người mắc Bệnh Thận Giai Đoạn Cuối (suy thận mãn tính cần phải chạy thận hoặc cấy ghép, đôi khi được gọi là ESRD – End-Stage Renal Disease).

Hệ Thống

Tập hợp những cơ sở, những người chăm sóc và những nhà cung cấp có hợp đồng với công ty bảo hiểm sức khỏe hoặc chương trình bảo hiểm của quý vị để cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Khoảng Thời Gian Ghi Danh Tự Do

Khoảng thời gian mà quý vị có thể tái ghi danh vào chương trình bảo hiểm sức khỏe quý vị đang tham gia, hoặc chọn ghi danh vào một chương trình bảo hiểm sức khỏe khác.

Chi Phí Tự Trả Tối Đa

Khoản tiền nhiều nhất quý vị phải trả trong thời hạn hợp đồng (thường là một năm trong lịch) trước khi bảo hiểm sức khỏe hoặc chương trình bảo hiểm của quý vị bắt đầu chi trả 100% cho những quyền lợi sức khỏe được đài thọ. Giới hạn này phải bao gồm các khoản khấu trừ, tiền đồng bảo hiểm, tiền đồng trả, hoặc những chi phí tương tự và bất kỳ phí tổn nào khác cần phải trả cho những chi phí y tế đủ điều kiện liên quan tới các quyền lợi sức khỏe.

Lệ Phí Bảo Hiểm

Số tiền phải trả cho bảo hiểm sức khỏe hoặc chương trình bảo hiểm của quý vị, thường là hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm.

Tín Dụng Thuế Để Trả Phí Bảo Hiểm

Đạo Luật Chăm Sóc Sức Khỏe Hợp Túi Tiền (Affordable Care Act) cung cấp một khoản tín dụng thuế giúp những cá nhân và gia đình đủ điều kiện có khả năng mua bảo hiểm sức khỏe thông qua Sàn Giao Dịch Được Tạo Điều Kiện Bởi Liên Bang (Federally Facilitated Marketplace) hoặc Sở Giao Dịch do tiểu bang điều hành, tùy thuộc vào tiểu bang quý vị cư trú. Nếu đủ điều kiện, các khoản ứng trước của tín dụng thuế có thể được sử dụng ngay để làm giảm các chi phí phải trả cho lệ phí bảo hiểm hàng tháng của quý vị.

Bảo Hiểm Thuốc Theo Toa

Bảo hiểm sức khỏe hoặc chương trình bảo hiểm có thể giúp chi trả những loại thuốc và dược phẩm bán theo toa.

Các Dịch Vụ Phòng Ngừa

Chăm sóc sức khỏe định kỳ bao gồm khám tầm soát, khám sức khỏe, và tư vấn cho bệnh nhân cách phòng ngừa bệnh, bệnh tật, hoặc các vấn đề sức khỏe khác.

Bác Sĩ Gia Đình (Primary Care Physician – PCP)

Bác sĩ (Bác Sĩ Y Khoa – Medical Doctor – M.D. hoặc Bác Sĩ Nắn Xương – Doctor of Osteopathic Medicine – D.O.) là người trực tiếp cung cấp hoặc phối hợp nhiều dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người bệnh.

Sự Kiện Cuộc Sống Đủ Điều Kiện

Một sự kiện được định nghĩa bởi Sở Thuế Vụ (IRS) cho phép một cá nhân thay đổi các lựa chọn quyền lợi của họ. Các ví dụ cho sự kiện này có thể kể đến như kết hôn, ly dị, nhận con nuôi, sinh con hoặc người phụ thuộc qua đời.

Bác Sĩ Chuyên Khoa

Bác sĩ chuyên khoa tập trung vào một lĩnh vực y học đặc biệt hoặc một nhóm bệnh nhân để chuẩn đoán, quản lý, phòng ngừa hoặc chữa trị một số triệu chứng y học và bệnh trạng nhất định.

Chăm Sóc Khẩn Cấp

Chăm sóc một loại bệnh, thương tích hoặc tình trạng nghiêm trọng đến mức một người bình thường cần phải được chăm sóc ngay lập tức, nhưng không nghiêm trọng đến mức phải yêu cầu chăm sóc trong phòng cấp cứu.

Xem thêm: Hạn Hoang Ốc Là Gì – Phạm Hoang Ốc Có Xây Nhà Được Không

Thăm Khám Trẻ Sơ Sinh và Trẻ Em

Những lần thăm khám định kỳ của bác sĩ cho các dịch vụ y tế dự phòng toàn diện diễn ra khi trẻ còn nhỏ, và những lần thăm khám hàng năm cho đến khi trẻ được 21 tuổi. Các dịch vụ bao gồm khám và đo lường sức khỏe, khám tầm soát thị giác và thính giác, các đánh giá nguy cơ sức khỏe răng miệng.

Chuyên mục: Hỏi Đáp