Reoperation for significant residual regurgitation across the left atrioventricular valve continues to be the major cause for morbidity, both early and late.

Bạn đang xem: Regurgitation là gì

Regurgitation of the left atrioventricular valve was evaluated only after the patient had been weaned from cardiopulmonary bypass and was hemodynamically stable.
Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên thienmaonline.vn thienmaonline.vn hoặc của thienmaonline.vn University Press hay của các nhà cấp phép.
Postoperative echocardiography showed a satisfactory intracardiac repair with no residual shunts and minimal regurgitation across the left atrioventricular valve.
In patients with an atrioventricular anastomosis, cine recordings were reviewed for systolic regurgitation from the rudimentary right ventricle into the right atrium.
The second possibility is that a subclinical degree of tricuspid regurgitation led to hypertrophy and dilatation of the left atrium and precipitated atrial fibrillation.
Postoperative injection at the site of the anastomosis between the homograft and the pulmonary arteries shows dilatation of the homograft with pulmonary regurgitation.
The decrease in severity of regurgitation and in the gradient on follow-up was not expected, although it has been reported by others.
Her signs were the same, with raised venous pressure, a large liver and a loud murmur of pulmonary regurgitation.

Xem thêm: Initialchatfriendslist Là Gì, Cách Xem Ai Đang Theo Dõi Mình Trên Facebook

*

*

*

*

Thêm đặc tính hữu ích của thienmaonline.vn thienmaonline.vn vào trang mạng của bạn sử dụng tiện ích khung tìm kiếm miễn phí của chúng tôi.
Tìm kiếm ứng dụng từ điển của chúng tôi ngay hôm nay và chắc chắn rằng bạn không bao giờ trôi mất từ một lần nữa.
Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập thienmaonline.vn English thienmaonline.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng

Xem thêm: General Là Gì

{{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}

Chuyên mục: Hỏi Đáp