Đối chiếu tài khoản (tiếng Anh: Account reconciliation) là một qui trình kế toán so sánh hai sổ sách ghi chép để kiểm tra xem các số liệu có đúng và đồng nhất hay không. Đối chiếu tài khoản cũng xác nhận rằng các tài khoản trong sổ cái chung là nhất quán, chính xác và đầy đủ.

Bạn đang xem: Reconciliation là gì

Đối chiếu tài khoản

Khái niệm

Đối chiếu tài khoản trong tiếng Anh là Account reconciliation.

Đối chiếu tài khoản là một qui trình kế toán so sánh hai sổ sách ghi chép để kiểm tra xem các số liệu có đúng và đồng nhất hay không. Đối chiếu tài khoản cũng xác nhận rằng các tài khoản trong sổ cái chung là nhất quán, chính xác và đầy đủ.

Đối chiếu tài khoản đặc biệt hữu ích để giải thích sự khác biệt giữa hai bút toán hoặc số dư tài khoản. Một số khác biệt có thể được chấp nhận vì tính thời điểm của khoản thanh toán và tiền gửi. Tuy nhiên, sự khác biệt nếu không rõ ràng có thể cảnh báo gian lận hoặc hoặc khai khống các giao dịch.

Các doanh nghiệp và cá nhân có thể đối chiếu hồ sơ của họ hàng ngày, hàng tháng hoặc hàng năm.

Công cụ chính dùng để đối chiếu tài khoản

Hệ thống ghi sổ kép là công cụ chính dùng để đối chiếu tài khoản.Trong hệ thống ghi nhận bút toán kép, mỗi nghiệp vụ kế toán phát sinh sẽ được ghi vào bên Nợ và bên Có của các đầu tài khoản tương ứng một khoản bằng nhau.

Ví dụ, khi một doanh nghiệp thực hiện bán hàng, kế toán sẽ hạch toán: ghi nợ tài khoản tiền mặt hoặc các khoản phải thu (được trình bày trên bảng cân đối kế toán) và ghi có doanh thu bán hàng (được trình bày trên báo cáo kết quả kinh doanh).

Không có tiêu chuẩn nào để thực hiện đối chiếu tài khoản. Tuy nhiên, kế toán ghi sổ kép là công cụ phổ biến nhất để đối chiếu và phát hiện lỗi của các định khoản.

Xem thêm: Station wagon là gì

Đối chiếu tài khoản của các cá nhân tại các tổ chức tài chính

Định kì, nhiều cá nhân đối chiếu sổ séc và tài khoản thẻ tín dụng của họ bằng cách so sánh séc đã được viết, biên lai thẻ ghi nợ và biên lai thẻ tín dụng với bảng sao kê ngân hàng và và sao kê thẻ tín dụng.

Loại đối chiếu tài khoản này cho phép xác định xem có gian lận trong việc rút tiền. Bằng cách đối chiếu tài khoản của họ, các cá nhân cũng có thể đảm bảo rằng các tổ chức tài chính (FI) không có bất kì lỗi nào trong tài khoản của họ và nó cung cấp cho người tiêu dùng một bức tranh tổng thể về chi tiêu của họ.

Khi một tài khoản được đối chiếu, các giao dịch của bảng sao kê phải khớp với lịch sử giao dịch của chủ tài khoản. Đối với tài khoản tiền gửi, điều quan trọng là phải tính đến tiền gửi đang chờ xử lí hoặc séc chưa thanh toán.

Đối chiếu tài khoản doanh nghiệp

Các công ty phải đối chiếu tài khoản của họ để tránh xảy ra lỗi trong bảng cân đối kế toán, kiểm tra gian lận và tránh ý kiến phủ nhận của kiểm toán viên. Các công ty thường thực hiện đối chiếu bảng cân đối kế toán mỗi tháng, sau khi đóng sổ kế toán tháng trước.

Loại đối chiếu tài khoản này bao gồm xem xét tất cả các tài khoản trên bảng cân đối kế toán để đảm bảo rằng các giao dịch được ghi nhận vào sổ cái chung một cách chính xác. Kế toán có thể dùng các bút toán điều chỉnh nếu nghiệp vụ được ghi nhận không chính xác.

Một số đối chiếu là cần thiết để đảm bảo rằng dòng tiền vào và ra đồng nhất giữa báo cáo kết quả kinh doanh, bảng cân đối và báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Xem thêm: Solicitor Là Gì – Phân Biệt Lawyer, Attorney, Solicitor

Theo Nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAP), nếu sử dụng phương pháp trực tiếp để lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ, công ty vẫn phải đồng nhất với báo cáo thu nhập và bảng cân đối. Khi sử dụng phương pháp gián tiếp thì phần dòng tiền từ hoạt động đã được trình bày dưới dạng đối chiếu của ba báo cáo tài chính.

Chuyên mục: Hỏi Đáp