Bạn đang xem: Raise là gì

Nâng lên, đỡ dậy; giơ lên, đưa lên, kéo lên; ngước lên, ngẩng lên to raise one”s glass to someone nâng cốc chúc sức khoẻ ai to raise anchor kéo neo lên, nhổ neo lên to raise someone from his knees đỡ ai đang quỳ đứng dậy to raise a sunken ship trục một cái tàu đắm lên to raise one”s arm giơ tay lên to raise one”s eyes ngước mắt lên to raise one”s head ngẩng đầu lên
Xây dựng, dựng to raise a building xây dựng một toà nhà to raise a statue dựng tượng
Nuôi trồng to raise a large family nuôi một gia đình lớn to raise vegetable trồng rau to raise chickens nuôi gà
Nêu lên, đưa ra; đề xuất to raise a point nêu lên một vấn đề to raise a claim đưa ra một yêu sách to raise an objection đưa ra ý kiến phản đối
Làm ra, gây nên to raise a storm gây ra một cơn bão tố to raise astonishment làm ngạc nhiên to raise suspect gây nghi ngờ to raise a laugh làm cho mọi người cười to raise a disturbance gây nên sự náo động
Tăng, làm tăng thêm top raise the reputation of… tăng thêm danh tiếng của (ai…) to raise production to the maximum tăng sản lượng đến mức cao nhất to raise someone”s salary tăng lương cho ai to raise colour tô màu cho thẫm hơn
Phát động, kích động, xúi giục to raise the people against the aggressors phát động nhân dân đứng lên chống lại bọn xâm lược

Cất cao (giọng…); lên (tiếng…) to raise a cry kêu lên một tiếng to raise one”s voice in defence of someone lên tiếng bênh vực ai

Đề bạt; đưa lên (địa vị cao hơn) to raise someone to power đưa ai lên cầm quyền to raise someone to a higher rank đề bạt ai

Thu, thu góp (tiền, thuế…); tổ chức, tuyển mộ (quân…) to raise taxes thu thuế to raise troop mộ quân to raise a subscription mở cuộc lạc quyên to raise an army tổ chức (xây dựng) một đạo quân

Xem thêm: Working Capital Là Gì – Cách Tính Working Capital Trong Kinh Doanh

Chấm dứt, rút bỏ (một cuộc bao vây…); nhổ (trại…) to raise a siege rút bỏ một cuộc bao vây to raise a blockade rút bỏ một cuộc phong toả to raise a camp nhổ trại
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự tăng (lương) (như) rise get a raise of 200 được tăng thêm 200 đồng

to raise Cain (hell, the mischief, the devil, the roof, (Mỹ) a big smoke la lối om sòm; gây náo loạn
nâng raise on edge được nâng lên raise scaffold dàn giáo nâng Run-off, Raise nâng vuốt trên đường

lò thượng air raise lò thượng thông gió ore-pass raise lò thượng rọt quặng rock-fill raise lò thượng chở vật liệu chèn (lò)
huy động raise capital (to…) huy động vốn raise funds huy động quỹ raise funds (to…) huy động quỹ raise funds by subscription (to…) huy động vốn bằng tiền quyên góp
tăng (giá) justified raise sự tăng (giá) có lý do raise the stakes tăng giá đấu giá raise the stakes (to…) tăng giá đấu giá
noun accession , accretion , addition , advance , augmentation , boost , bump , hike , hold-up , increment , jump , jump-up , leg * , leg-up , move-up , promotion , raising , rise , step-up , aggrandizement , amplification , augment , buildup , enlargement , escalation , growth , multiplication , proliferation , swell , upsurge , upswing , upturn , advancement , elevation , enhancement , ennoblement , transcendency
verb boost , bring up , construct , elevate , erect , establish , exalt , heave , hoist , hold up , lever , lift , lift up , mount , move up , place up , promote , pry , pull up , put on its end , put up , rear , run up , set up , set upright , shove , stand up , take up , throw up , upcast , upheave , uplift , upraise , uprear , advance , aggravate , amplify , assemble , build up , collect , congregate , congress , dignify , enhance , enlarge , escalate , exaggerate , fetch up , forgather , form , gather , get , goose * , goose up , heighten , hike , hike up , honor , inflate , intensify , jack up , jump , jump up , levy , look up , magnify , mass , mobilize , mushroom * , muster , obtain , perk up , pick up , pyramid , rally , recruit , reinforce , rendezvous , run up * , send through the roof , shoot up , snowball , strengthen , up , abet , activate , arouse , awaken , broach , cause , evoke , excite , foment , foster , incite , instigate , kindle , moot , motivate , provoke , put forward , resurrect , set , set on , stir up , suggest , whip up , breed , cultivate , develop , drag up , group , grow , nourish , nurse , plant , produce , propagate , provide , sow , suckle , support , train , wean , uphold , pitch , jack , upgrade , pose , put , introduce , put forth , awake , rouse , stir , waken , addition , aggrandize , amass , ascend , augment , build , crane , ennoble , extol , increase , leaven , levitate , prefer , pump , resuscitate , rise , spur , sublimate , transcend , trip , weigh , winch

Từ trái nghĩa

noun decrease , drop , reduction

Xem thêm: Tự Do Là Gì – Nghĩa Của Từ Tự Do

verb demolish , destroy , drop , lower , raze , decrease , depress , diminish , lessen , reduce , conclude , finish , stop , abandon , ignore , neglect , repress , suppress

Chuyên mục: Hỏi Đáp