Tài khoản kế toán doanh nghiệp theo TT 200 Hệ thống tài khoản kế toán theo TT 133Tài khoản kế toán doanh nghiệp theo QĐ 15Tài khoản kế toán doanh nghiệp theo QĐ 48Tài khoản kế toán ngân hàngTài khoản kế toán hành chính sự nghiệpHỏi Đáp Nghiệp Vụ Kế Toán

*

Hướng dẫn định khoản Tài khoản 414 – Quỹ đầu tư phát triển theo thông tư 200. Tài khoản 414 là gì? Chúng tôi hướng dẫn các bạn cách sử dụng tài khoản 414, nguyên tắc kế toán, kết cấu nội dung tài khoản kế toán 414 và bài tập tài khoản 414- quỹ đầu tư phát triển.

Bạn đang xem: Quỹ đầu tư phát triển là gì

Vốn chủ sở hữu là phần tài sản thuần của doanh nghiệp còn lại thuộc sở hữu của các cổ đông, thành viên góp vốn (chủ sở hữu).
Vốn chủ sở hữu được phản ánh theo từng nguồn hình thành như:- Vốn góp của chủ sở hữu;- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh;- Chênh lệch đánh giá lại tài sản.
+Kế toán không ghi nhận vốn góp theo vốn điều lệ trên giấy phép đăng ký kinh doanh.Khoản vốn góp huy động, nhận từ các chủ sở hữu luôn được ghi nhận theo số thực góp, tuyệt đối không ghi nhận theo số cam kết sẽ góp của các chủ sở hữu.
Trường hợp nhận vốn góp bằng tài sản phi tiền tệ thì kế toán phải ghi nhận theo giá trị hợp lý của tài sản phi tiền tệ tại ngày góp vốn.
+Việc nhận vốn góp bằng các loại tài sản vô hình như bản quyền, quyền khai thác, sử dụng tài sản, thương hiệu, nhãn hiệu…chỉ được thực hiện khi có quy định cụ thể của pháp luật hoặc cơ quan có thẩm quyền cho phép.
Khi pháp luật chưa có quy định cụ thể về vấn đề này, các giao dịch góp vốn bằng nhãn hiệu, thương hiệu được kế toán như việc đi thuê tài sản hoặc nhượng quyền thương mại, theo đó:- Đối với bên góp vốn bằng thương hiệu, nhãn hiệu, tên thương mại:Ghi nhận số tiền thu được từ việc cho bên kia sử dụng nhãn hiệu, tên thương mại là doanh thu cho thuê tài sản vô hình, nhượng quyền thương mại, không ghi nhận tăng giá trị khoản đầu tư vào đơn vị khác và thu nhập hoặc vốn chủ sở hữu tương ứng với giá trị khoản đầu tư;- Đối với bên nhận vốn góp bằng thiêu hiệu, nhãn nhiệu, tên thương mại:Không ghi nhận giá trị thương hiệu, nhãn hiệu, tên thương mại và ghi tăng vốn chủ sở hữu tương ứng với giá trị thương hiệu, nhãn hiệu, tên thương mại nhận vốn góp.

Xem thêm: Openstack Là Gì – Và Lợi ích Của Nó

Khoản tiền trả cho việc sử dụng nhãn hiệu, thương hiệu, tên thương mại được ghi nhận là chi phí thuê tài sản, chi phí nhượng quyền thương mại.+Việc sử dụng vốn đầu tư của chủ sở hữu, chênh lệch đánh giá lại tài sản, quỹ đầu tư phát triểnđể bù lỗ kinh doanh được thực hiện theo quyết định của chủ sở hữu, doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định của pháp luật.+Việc phân phối lợi nhuậnchỉ thực hiện khi doanh nghiệp có lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
Mọi trường hợp trả cổ tức, lợi nhuận cho chủ sở hữu quá mức số lợi nhuận sau thuế chưa phân phối về bản chất đều là giảm vốn góp, doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định của pháp luật và điều chỉnh giấy đăng ký kinh doanh.

*

Tài khoản 414 – Quỹ đầu tư phát triển theo thông tư mới nhất của BTCĐiều 70. Tài khoản 414 – Quỹ đầu tư phát triển1. Nguyên tắc kế toána) Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp.b) Quỹ đầu tư phát triển được trích lập từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp và được sử dụng vào việc đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh hoặc đầu tư chiều sâu của doanh nghiệp.c) Việc trích và sử dụng quỹ đầu tư phát triển phải theo chính sách tài chính hiện hành đối với từng loại doanh nghiệp hoặc quyết định của chủ sở hữu.d) Doanh nghiệp không tiếp tục trích Quỹ dự phòng tài chính. Chủ sở hữu doanh nghiệp ra quyết định chuyển số dư Quỹ dự phòng tài chính vào Quỹ đầu tư phát triển.2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 414 – Quỹ đầu tư phát triểnBên Nợ: Tình hình chi tiêu, sử dụng quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp.Bên Có:Quỹ đầu tư phát triển tăng do được trích lập từ lợi nhuận sau thuế.Số dư bên Có:Số quỹ đầu tư phát triển hiện có.3. Bài tập tài khoản 414 – quỹ đầu tư phát triển.a) Trong kỳ, khi tạm trích lập quỹ đầu tư phát triển từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp, ghi:- Nợ TK 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối- Có TK 414 – Quỹ đầu tư phát triển.b) Cuối năm, xác định số quỹ đầu tư phát triển được trích, kế toán tính số được trích thêm, ghi:- Nợ TK 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối- Có TK 414 – Quỹ đầu tư phát triển.c) Trường hợp công ty cổ phần phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển, ghi:- Nợ TK 414 – Quỹ đầu tư phát triển- Có TK 4111 – Vốn góp của chủ sở hữu (theo mệnh giá)- Có TK 4112 – Thặng dư vốn cổ phần (phần chênh lệch giữa giá phát hành cao hơn mệnh giá, nếu có).d) Chuyển số dư quỹ dự phòng tài chính: Số dư quỹ dự phòng tài chính hiện có tại doanh nghiệp được kết chuyển sang quỹ đầu tư phát triển, ghi:- Nợ TK 415 – Quỹ dự phòng tài chính- Có TK 414 – Quỹ đầu tư phát triển.đ) Khi doanh nghiệp bổ sung vốn điều lệ từ Quỹ đầu tư phát triển, doanh nghiệp phải kết chuyển sang.

Xem thêm: 1993 Là Tuổi Gì – Sinh Năm 1993 Mệnh Gì

– Vốn đầu tư của chủ sở hữu, ghi:- Nợ TK 414 – Quỹ đầu tư phát triển- Có TK 4111 – Vốn góp của chủ sở hữu.

Chuyên mục: Hỏi Đáp