Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ Cambridge.

Bạn đang xem: Public company là gì

Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.

Xem thêm: Quest Là Gì – Quest Trong Tiếng Tiếng Việt

Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên Cambridge Dictionary hoặc của Cambridge University Press hay của các nhà cấp phép.
These are very unreal considerations for the type of large public company that we are now considering.
We have had a rather devastating experience of the control of this organisation by a public company.
I think the chairman of a board of a public company would be expected to have that sort of information by him.
As we know, that is one of the most vicious things that can happen in the conduct of a public company.
I never heard that wish expressed by anyone, even though we must have had some of the largest annual general meetings of any public company.
The only persons debarred are represented by the public company in the position of a railway company.
In 1969, one report was submitted in respect of a public company and 30 in respect of private companies.

*

*

*

*

Thêm đặc tính hữu ích của Cambridge Dictionary vào trang mạng của bạn sử dụng tiện ích khung tìm kiếm miễn phí của chúng tôi.

Xem thêm: Tải Game Trên Máy Tính, Trò Chơi Miễn Phí Hàng đầu

Tìm kiếm ứng dụng từ điển của chúng tôi ngay hôm nay và chắc chắn rằng bạn không bao giờ trôi mất từ một lần nữa.
Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập Cambridge English Cambridge University Press Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
{{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}

Chuyên mục: Hỏi Đáp