Bạn đang xem: Primary là gì

Nguyên thuỷ, đầu tiên; ( Primary) cổ sinh đại, nguyên sinh Primary rocks đá nguyên sinh

Sơ đẳng, sơ cấp, tiểu học primary school trường tiểu học primary teacher giáo viên tiểu học primary education giáo dục sơ đẳng primary particle (vật lý) hạt sơ cấp
Hàng đầu, chủ yếu, chính, quan trọng nhất the primary aim mục đích chính primary stress trọng âm chính the primary tenses (ngôn ngữ học) những thời chính (hiện tại, tương lai, quá khứ) of primary importance quan trọng bậc nhất
(địa lý,địa chất) (thuộc) đại cổ sinh primary battery (điện học) bộ pin primary meeting (assembly) hội nghị tuyển lựa ứng cử viên
Cuộc bầu cử chọn ứng cử viên của Đảng (cho cuộc tuyển cử sắp tới; ở Hoa kỳ) (như) primaryỵelection presidential primaries những cuộc bầu cử chọn ứng cử viên tổng thống
đầu tiên primary clarification sự làm trong sơ bộ (nấc đầu tiên) primary code page trang mã đầu tiên primary consolidation sự cố kết đầu tiên primary downward change biến đổi đầu tiên về chiều sâu (địa chấn) primary filtrate phần thấm đầu tiên primary function chức năng đầu tiên primary land dải dẫn đầu tiên primary partition phần phân chia đầu tiên primary path đường đầu tiên primary sample mẫu đầu tiên primary test sự thí nghiệm đầu tiên
nguyên sinh primary alteration phong hóa nguyên sinh (cấp I) primary crystallization kết tinh nguyên sinh primary deposit khoáng sàng nguyên sinh primary gneiss gơnai nguyên sinh primary gold vàng nguyên sinh primary migration sự di chuyển nguyên sinh primary pH pha nguyên sinh primary porosity độ xốp nguyên sinh primary process quá trình nguyên sinh primary river sông nguyên sinh primary rock đá nguyên sinh primary runoff dòng chảy nguyên sinh primary tar nhựa nguyên sinh primary thrombus huyết khối nguyên sinh primary water nước nguyên sinh residual primary soil đất nguyên sinh sót
nguyên sơ completely primary ring vành hoàn toàn nguyên sơ primary amplitude biên độ nguyên sơ primary completion thành phần nguyên sơ primary component thành phần nguyên sơ primary cyclic group nhóm xiclic nguyên sơ primary group nhóm nguyên sơ primary invariants các bất biến nguyên sơ primary ring vành nguyên sơ weak primary nguyên sơ yếu

Xem thêm: Quá Cảnh Là Gì – 【giải đáp】 Visa

nguyên thủy primary bedding thế nằm nguyên thủy primary bedding vỉa ngầm nguyên thủy primary color màu nguyên thủy primary colour màu nguyên thủy primary forest rừng nguyên thủy Primary Independent Carrier (PIC) công ty điện thoại độc lập nguyên thủy Primary Interexchange Carrier (PIC) công ty liên tổng đài nguyên thủy
chính primary cause nguyên nhân chính yếu đầu tiên primary factors of production nhân tố sản xuất chính yếu, sơ cấp primary fermentation sự lên men chính primary financial statements các báo cáo tài chính chủ yếu primary income thu nhập chính primary income thu nhập doanh nghiệp chính primary liability nợ chính primary reserve dự trữ chính
chính yếu primary cause nguyên nhân chính yếu đầu tiên primary factors of production nhân tố sản xuất chính yếu, sơ cấp
đầu tiên primary advertising quảng cáo đầu tiên primary cause nguyên nhân chính yếu đầu tiên primary dealer người buôn bán đầu tiên primary readership số độc giả đầu tiên primary readership số độc giả đầu tiên (mua một tài liệu xuất bản)
nguyên thủy primary accumulation tích lũy nguyên thủy primary data dữ kiện nguyên thủy primary data số liệu nguyên thủy primary liquidity tính lưu động nguyên thủy (của tiền tệ)
adjective capital , cardinal , chief , first , foremost , key , leading , main , major , number one , paramount , premier , prime , principal , top , earliest , initial , maiden , original , pioneer , primordial , primitive , basal , basic , foundational , fundamental , underlying , direct , firsthand , central , constitutional , dominant , elementary , essential , idiopathic , immediate , primal , simple , vital

Từ điển: Thông dụng | Ô tô | Toán & tin | Vật lý | Xây dựng | Điện | Điện lạnh | Kỹ thuật chung | Kinh tế | Cơ – Điện tử

Cơ quan chủ quản: Công ty cổ phần Truyền thông Việt Nam.
Địa chỉ: Tầng 16 VTCOnline, 18 Tam Trinh, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 04-9743410. Fax: 04-9743413.

Xem thêm: 7 Sự Thật Thú Vị Về Cơ Quan Quyền Lực Nasa Là Gì

Liên hệ Tài trợ & Hợp tác nội dung
Hotline: 0942 079 358
Email: thanhhoangxuan

Chuyên mục: Hỏi Đáp