Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Prevent là gì

*
*
*

prevent

*

prevent /pri”vent/ ngoại động từ ngăn ngừa; ngăn trở, ngăn ngừato prevent an accident: ngăn ngừa một tai nạnto prevent somebody from doing something: ngăn cản ai làm điều gì (từ cổ,nghĩa cổ) đón trước, làm trước, giải quyết trước, chặn trước, đối phó trướcto prevent someone”s wishes: đón trước ý muốn của ai (tôn giáo) dẫn đường đi trước
cản trởngăn cảnin order to prevent separation: để ngăn cản sự tách rời nhauprevent changes: ngăn cản thay đổiprecautions to be taken to prevent accidentsbiện pháp phòng ngừa tai nạn o ngăn cản, cản trở

*

Xem thêm: Hồ Sơ Pháp Lý Tiếng Anh Là Gì, Hồ Sơ Pháp Lý Dịch

*

*

prevent

Từ điển Collocation

prevent verb

ADV. effectively, successfully This new legislation effectively prevents us from trading. | forcibly, physically

VERB + PREVENT be able/unable to, can/could No one can prevent you from attending this meeting. | attempt to, seek to, take action/steps to, try to | help (to) A good sun cream will help prevent sunburn. | be designed to | be/do nothing to There was nothing to prevent him setting up in business on the premises. The whole affair is an outrage and the authorities have done nothing to prevent it.

PREP. from They took action to prevent the disease from spreading.

PHRASES aimed at preventing sth new measures aimed at preventing accidents | action/measures to prevent sth, an attempt to prevent sth, in order to prevent sth Action must be swift in order to prevent further damage.

Từ điển WordNet

v.

Xem thêm: Tiến Sĩ Tiếng Anh Là Gì, Thạc Sĩ, Tiến Sĩ Là Gì

English Synonym and Antonym Dictionary

prevents|prevented|preventingsyn.: block deter forbid hinder inhibit keep from preclude prohibit stop thwartant.: permit

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học từ | Tra câu

Chuyên mục: Hỏi Đáp