Từ Phiên âm Loại từ Nghĩa tiếng việt Phát âm pressure preʃə n sức ép, áp lực

Trong hầu hết các trường hợp, câu trả lời tốt nhất cho câu hỏi này là trả lời: Có. Việc chịu được áp lực tốt là một kỹ năng bạn phải có. Tuy nhiên tôi nghĩ nếu bạn trả lời cùng một công việc với việc có áp lực và không có áp lực sẽ ấn tượng hơn. Tuy vậy, bạn sẽ cần phải giải thích bằng lời rằng tại sao trường hợp đó lại tốt hơn. Đây là một số câu trả lời gọi ý cho câu hỏi tình huống

“Do you work well under pressure?”

*

Bạn có chịu áp lực công việc tốt không ?

Trả lời ngắn

“I work well under pressure because I use the pressure to help me work more efficiently.”

*

Tôi có thể làm việc tốt dưới áp lực bởi áp lực giúp tôi làm việc hiệu quả hơn.

“I enjoy working under pressure because I believe it helps me grow. In my previous experience, I always worked well during deadlines, and I always learned how to work more efficiently afterwards.”

*

Tôi thích làm việc có áp lực bởi vì tôi tin rằng nó sẽ giúp tôi trưởng thành . Theo kinh nghiệm trước đây của tôi , tôi luôn hoàn thành tốt công việc trong thời hạn , và luôn biết cách làm việc hiệu quả hơn sau đó .

“I work well under pressure because I don”t panic. I maintain self control and work as efficiently as possible. In all my experiences, I did well and I always enjoyed the experience.”

*

Tôi chịu đựng được áp lực tốt bởi tôi không hoảng sợ . Tôi duy trì sự kiểm soát và làm việc một cách hiệu quả nhất có thể. Tôi hoàn thành tất cả các trải nghiệm của mình và luôn cảm thấy thích thú với những trải nghiệm đó.

Câu trả lời dài

“To tell you the truth, I think I work the same if there”s pressure or if there”s no pressure. I try and take out negative emotional factors and work hard regardless of down time or busy time. I always prioritize and organize my work, and from there, work efficiently.

Bạn đang xem: Pressure là gì

Xem thêm: Eu Là Gì – Tìm Hiểu Eu

Xem thêm: Qua Là Gì – Nhân Quả Là Gì

If the situation involved pressure due to a lack of time, then the only difference in my work would be the extra time I would need to put in to meet the deadline on time. Since I believe my normal work is great work, then I suppose I work well under pressure.”

*

Nói với bạn một sự thât là tôi nghĩ công việc có áp lực hay không thì tôi cũng làm việc như nhau. Tôi cố gắng đưa ra những nhân tố cảm xúc tiêu cực và làm việc chăm chỉ bất kể thời gian nghỉ ngơi hay lúc bận rộn.Tôi luôn luôn ưu tiên và tổ chức công việc của tôi , và từ đó , làm việc hiệu quả . Nếu áp lực là do thiếu thời gian thì sự khác biệt về thời gian đó sẽ được thêm vào để đáp ứng thời hạn công việc.Vì tôi tin rằng công việc bình thường của tôi là công việc tuyệt vời , tôi cho rằng tôi chịu được áp lực công việc tốt.

Tôi thích câu trả lời trên bởi nó khác biệt với những câu trả lời chuẩn khác, Nếu bạn không cảm thấy hài lòng về câu trả lời này bạn có thể xem câu trả lời tiếp theo.

“I have a couple of friends who hate working under pressure. I don”t know if it”s odd, but I really enjoy working under pressure. I use the feelings of pressure as a tool to motivate me to work harder and more efficiently. In my last job, I remember we had a project to complete in 4 days where it usually took 10 days. There was a lot of panic by some team members, but I ensured everyone that if we concentrate on the task and work real hard, we can complete the project. It took a lot of overtime, and the last day we were in the office until two AM, but we managed to finish. It was hard work, but I really enjoyed that experience.”

*

Tôi có một vài người bạn không thích làm việc dưới áp lực . Tôi không biết , điều này có kỳ quặc hay không , nhưng tôi thích làm việc dưới áp lực. Tôi sử dụng những cảm giác về áp lực như một công cụ để thúc đẩy tôi làm việc chăm chỉ hơn và hiệu quả hơn. Trong một công việc gần đây của tôi , tôi nhớ là chúng tôi đã có một dự án sẽ phải hoàn thành trong 4 ngày mà thường thì làm nó phải mất 10 ngày. Các bạn trong đội rất hoang mang , nhưng tôi đảm bảo với mọi người rằng nếu chúng ta tập trung vào công việc và làm việc thức sự chăm chỉ , chúng ta có thể hoàn thành dự án. Phải mất rất nhiều thời gian làm thêm , và vào ngày cuối cùng chúng tôi ở văn phòng cho đến 2 giờ sáng , nhưng chúng tôi vẫn cố gắng hoàn thành .Đó là công việc khó khăn nhưng tôi thật sự thích trải nghiệm nó

Chuyên mục: Hỏi Đáp