Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Preparation là gì

*
*
*

prepare

*

prepare /pri”peə/ ngoại động từ sửa soạn sắm sửa, chuẩn bị, dự bị soạn (bài); chuẩn bị cho, rèn cặp cho (ai đi thi…) điều chế, pha chế (thuốc); làm, dọn, nấu (cơm, thức ăn) (nghĩa bóng) chuẩn bị tư tưởng cho (ai, để nghe một tin gì…)he was hardly prepared for this sad news (to hear this sad news): anh ta hầu như không được chuẩn bị tư tưởng gì để nghe tin buồn này nội động từ (+ for) sửa soạn, sắm sửa, chuẩn bị, dự bịto prepare for an exam: chuẩn bị thito prepare for a journey: chuẩn bị cho một cuộc hành trìnhto be prepared to sẵn sàng; vui lòng (làm gì)

*

*

Xem thêm: Offense Là Gì

*

Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

prepare

Từ điển Collocation

prepare verb

ADV. properly, well | fully | badly, inadequately, poorly | adequately | carefully, painstakingly | specially a table full of specially prepared food

VERB + PREPARE help (sb), help (sb) to | fail to He had failed to prepare adequately for the task before him. | be easy to, be quick to a meal that is very quick and easy to prepare | be designed to The course is designed to prepare graduates for management careers.

PREP. for We all set about preparing for the party.

PHRASES time to prepare (sth) I haven”t had time to prepare my arguments properly.

Từ điển WordNet

v.

to prepare verbally, either for written or spoken delivery

prepare a report

prepare a speech

lead up to and soften by sounding the dissonant note in it as a consonant note in the preceding chord

prepare the discord in bar 139

Xem thêm: Visual Design Là Gì – Tổng Quan Về Visual Design

English Synonym and Antonym Dictionary

prepares|prepared|preparingsyn.: arrange compose concoct equip fix plan provide ready rig

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học từ | Tra câu

Chuyên mục: Hỏi Đáp