Dạng không chỉ ngôiĐộng từ nguyên mẫu

Phân từ hiện tại

Phân từ quá khứ

Dạng chỉ ngôisốítnhiềungôithứ nhấtthứ haithứ bathứ nhấtthứ haithứ baLối trình bàyIyou/thou¹he/she/it/oneweyou/ye¹theyHiện tại

Quá khứ

Tương lai

Lối cầu khẩnIyou/thou¹he/she/it/oneweyou/ye¹theyHiện tại

Quá khứ

Tương lai

Lối mệnh lệnh—you/thou¹—weyou/ye¹—Hiện tại

to poop
pooping
pooped
pooppoop hoặc poopest¹poops hoặc poopeth¹pooppooppoop
poopedpooped hoặc poopedst¹poopedpoopedpoopedpooped
will/shall² poopwill/shall poop hoặc wilt/shalt¹ poopwill/shall poopwill/shall poopwill/shall poopwill/shall poop
pooppoop hoặc poopest¹pooppooppooppoop
poopedpoopedpoopedpoopedpoopedpooped
were to poop hoặc should poopwere to poop hoặc should poopwere to poop hoặc should poopwere to poop hoặc should poopwere to poop hoặc should poopwere to poop hoặc should poop
pooplet’s pooppoop

Bạn đang xem: Poop là gì

Cách chia động từ cổ.Thường nói will; chỉ nói shall để nhấn mạnh. Ngày xưa, ở ngôi thứ nhất, thường nói shall và chỉ nói will để nhấn mạnh.

Danh từ

poop ((cũng) pope) /ˈpuːp/

Ngoại động từ

poop ngoại động từ ((cũng) pope) /ˈpuːp/

Chia động từ

Xem thêm: Attributes Là Gì

Dạng không chỉ ngôiĐộng từ nguyên mẫu

Phân từ hiện tại

Phân từ quá khứ

Dạng chỉ ngôisốítnhiềungôithứ nhấtthứ haithứ bathứ nhấtthứ haithứ baLối trình bàyIyou/thou¹he/she/it/oneweyou/ye¹theyHiện tại

Quá khứ

Tương lai

Lối cầu khẩnIyou/thou¹he/she/it/oneweyou/ye¹theyHiện tại

Quá khứ

Tương lai

Lối mệnh lệnh—you/thou¹—weyou/ye¹—Hiện tại

to poop
pooping
pooped
pooppoop hoặc poopest¹poops hoặc poopeth¹pooppooppoop
poopedpooped hoặc poopedst¹poopedpoopedpoopedpooped
will/shall² poopwill/shall poop hoặc wilt/shalt¹ poopwill/shall poopwill/shall poopwill/shall poopwill/shall poop
pooppoop hoặc poopest¹pooppooppooppoop
poopedpoopedpoopedpoopedpoopedpooped
were to poop hoặc should poopwere to poop hoặc should poopwere to poop hoặc should poopwere to poop hoặc should poopwere to poop hoặc should poopwere to poop hoặc should poop
pooplet’s pooppoop

Xem thêm: Idc Là Gì – Idc Có Nghĩa Là Gì

Cách chia động từ cổ.Thường nói will; chỉ nói shall để nhấn mạnh. Ngày xưa, ở ngôi thứ nhất, thường nói shall và chỉ nói will để nhấn mạnh.

Chuyên mục: Hỏi Đáp