ctype html>podium Định nghĩa _ podium dịch _ podium giải thích _ là gì podium_Từ điển trực tuyến / Online Dictionary

Bạn đang xem: Podium là gì

podium /”poudiəm/* danh từ, số nhiều podia /”poudiə/- bậc đài vòng (quanh một trường đấu)- dãy ghế vòng (quanh một phòng)

Xem thêm: Castor Oil Là Gì – Công Dụng Castor Oil

das Podium- {dais} bệ, đài, bục- {platform} nền, sân ga, chỗ đứng ở hai đầu toa, chỗ đứng, bục giảng, bục diễn thuyết, diễn đàn, thuật nói, thuật diễn thuyết, cương lĩnh chính trị= vom Podium aus sprechen {to platform}+

Xem thêm: Tiêu Chí Chấm điểm Của Imdb, Rotten Tomatoes Là Gì

podium* danh từ giống đực- bục danh dự=Le champion monte sur le podium+ nhà quán quân bước lên bục danh dự
podium tại Vietnamese (WD) Của Giải thích:

Inter: -eng » -Inter: -pron » – Category: Wiktionary – :IPA|IPA: Inter: IPA » /ˈpoʊ.di.əm/Inter: -noun » –podium Inter: plu » r podia /”poudiə/ Inter: IPA » /ˈpoʊ.di.əm/ Bậc đài vòng (quanh một trường đấu). Dãy ghế vòng (quanh một phòng).Inter: -ref » -Inter: R:FVD » PInter: -fra » -Inter: -pron » – Category: Wiktionary – :IPA|IPA: Inter: IPA » /pɔ.djɔm/Inter: -noun » -Inter: fra-noun » s=podium|p=podiums|sp=/pɔ.djɔm/|pp=/pɔ.djɔm/podium {{m}} Inter: IPA » /pɔ.djɔm/ Bục danh dự.: Le champion monte sur le podium — nhà quán quân bước lên bục danh dự Sàn diễn (thời trang)Inter: -ref » -Inter: R:FVD » PInter: -dut » -Inter: nl-biến danh 2 » podia, podiums|podiumpje|podiummetjeInter: -noun » -:podium {{n}} – sân khấu: nơi ở nhà hát ni mà những người nghe xem vở kịchCategory: Thể loại:Danh từ tiếng Anh – Category: Thể loại:Danh từ tiếng Pháp – Translation: ca » podiumTranslation: el » podiumTranslation: en » podiumTranslation: et » podiumTranslation: fa » podiumTranslation: fi » podiumTranslation: fr » podiumTranslation: id » podiumTranslation: io » podiumTranslation: it » podiumTranslation: kn » podiumTranslation: ko » podiumTranslation: mg » podiumTranslation: my » podiumTranslation: nl » podiumTranslation: no » podiumTranslation: pl » podiumTranslation: ru » podiumTranslation: sv » podiumTranslation: tl » podiumTranslation: zh » podium

Chuyên mục: Hỏi Đáp