Sẵn sàng du học – Những khái niệm như tiền lương, tiền thưởng, tiền hoa hồng có nghĩa khác nhau, vì thế được thể hiện bằng những từ ngữ khác nhau trong tiếng Anh. Những từ vựng và ví dụ sau đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn các khái niệm này.

Bạn đang xem: Phụ cấp tiếng anh là gì

*

1. Pay /peɪ/: khoản tiền được trả khi làm việc, lương nói chung.

2. Overtime pay /ˈəʊ.və.taɪm/:tiền làm ngoài giờ.

Ví dụ:

Employees workingovertimewill been titled to extrapay.

Nhân viên làm thêm ngoài giờ sẽ được trả thêm tiền.

3. Salary /ˈsæl.ər.i/: tiền lương trả định kỳ và thường theo tháng, đựơc quy định trong hợp đồng lao động.

Ví dụ:

What’s yoursalary?

Lương bạn một tháng bao nhiêu?

4. Wage /weɪdʒ/:khoản tiền thuê thường trả theo tuần, đặc biệt là cho những công việc làm thuê phổ thông, không cần qua bằng cấp.

Ví dụ:

The porter’swageis determined every week.

Tiền công của bốc vác được trả theo tuần.

5. Allowance /əˈlaʊ.əns/:tiền phụ cấp.

meal/petrol/ travel/ elephone allowancelà tiền phụ cấp ăn trưa, xăng xe, đi lại, điện thoại. Ngoài ra, “allowance” còn được dùng để chỉ khoản tiền tiêu vặt bố mẹ thường cho con cái.

Ví dụ:

I receive anallowanceof 50 dollars per day.

Xem thêm: Precursor Là Gì – Precursor Trong Tiếng Tiếng Việt

Tôi nhận được tiền trợ cấp mỗi ngày là 50 đô la.

6. Commission /kəˈmɪʃ.ən/:tiền hoa hồng, tiền phần trăm doanh thu bán hàng.

We usually work on a 7%commission.

Chúng tôi thường tính mứctiền hoa hồnglà 7%.

7. Bonus /ˈbəʊ.nəs/:tiền thưởng,“attendance bonus”là tiền thưởng chuyên cần.

Ví dụ:

The company gives us more productivity performancebonus.

Công ty tặng thêm tiền thưởng năng suất làm việc cho chúng tôi.

8. Nest egg /nest eɡ/: tiền tiết kiệm

Ví dụ:

As soon as Jenny was born we started anest eggto help pay for her university fees.

Kể từ khi Jenny ra đời chúng tôi bắt đầu để dành tiền sau này con bé học Đại học.

9. Severance (pay) /ˈsev.ər.əns/:trợ cấp thôi việc

Employers are required topayseverance payafter an employee is terminated.

Xem thêm: Sửa Lỗi Thẻ Nhớ đòi Format, Tuyệt Chiêu Cứu Dữ Liệu Usb đòi Format

Các ông chủ phải trả tiền trợ cấp thôi việc sau khi một nhân viên bị thôi việc.

10. Unemployment benefit / compensation /ʌnɪmˈplɔɪməntˈbɛnɪfɪt/ˌkɒmpɛnˈseɪʃən/:Trợ cấp thất nghiệp

Chuyên mục: Hỏi Đáp