Phòng kế toán có chức năng tham mưu cho Ban giám đốc công ty về phương hướng, biện pháp, quy chế quản lý tài chính; thực hiện các kế hoạch tài chính của công ty và điều hành công tác kế toán sao cho hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định, chế độ kế toán hiện hành.

Bạn đang xem: Phó phòng kế toán tiếng anh là gì

Cơ cấu phòng kế toán thường bao gồm Trưởng phòng kế toán, Phó phòng kế toán và các kế toán viên. Mỗi vị trí trong phòng kế toán giữ vai trò và nhiệm vụ khác nhau. Nhờ vậy mà công tác kế toán của công ty được đảm bảo.

Sau đây chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem vai trò và nhiệm vụ của Phó phòng kế toán – một trong những vị trí cấp quản lý của phòng kế toán là gì nhé!

Vai trò của Phó phòng kế toán

Hỗ trợ Trưởng phòng kế toán quản lý và điều hành hoạt động của phòng kế toán. Thay mặt Trưởng phòng kế toán thực hiện việc phổ biến và hướng dẫn cho nhân viên phòng kế toán các thể lệ tài chính, chế độ kế toán – thống kê hiện hành.

Kiểm soát quá trình thực hiện các nghiệp vụ kế toán trong doanh nghiệp, đảm bảo tính đúng đắn, hợp pháp của các chứng từ kế toán.

Xây dựng chính sách và các quy trình nghiệp vụ kế toán, để công tác kế toán luôn tuân thủ các quy định của pháp luật và chế độ kế toán.

Cung cấp các thông tin, dữ liệu, báo cáo cho Trưởng phòng kế toán. Đồng thời tổ chức sắp xếp, lưu trữ, bảo quản sổ sách, chứng từ, hồ sơ, tài liệu… liên quan đến công tác kế toán một cách khoa học, hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi khi cần tra cứu sau này.

*

Nhiệm vụ của Phó phòng kế toán

1. Tham mưu, hỗ trợ Trưởng phòng kế toán trong việc quản lý toàn bộ các hoạt động liên quan đến công tác tài chính kế toán của doanh nghiệp

Phó phòng kế toán có trách nhiệm xây dựng các quy chế, quy trình liên quan đến công việc của phòng Kế toán và xây dựng bản mô tả công việc cho các nhân viên trong phòng sao cho phù hợp với nhu cầu quản lý.

Tổ chức công tác kiểm kê các tài khoản chính cũng như các tài sản của doanh nghiệp.

Hoạch định và đưa ra những quyết định tài chính cụ thể trong ngắn hạn và dài hạn. Đồng thời quản lý toàn bộ các hoạt động ngân sách của doanh nghiệp.

Tổ chức việc vận hành hệ thống kế toán của doanh nghiệp dựa trên cơ sở không ngừng cải tiến việc tổ chức bộ máy kế toán và tuân thủ pháp luật hiện hành. Định kỳ cần lập kế hoạch kiểm tra và đổi mới hiệu quả các nghiệp vụ kế toán quản trị.

Xem thêm: Cao Lầu Là Gì – Tìm Hiểu Về Nguồn Gốc Của Món Cao Lầu Phố Hội

Kiểm tra, quản lý các hồ sơ, chứng từ, tài liệu liên quan đến công tác kế toán, và kiểm soát việc bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán của các nhân viên trong phòng.

*

2. Tham mưu cho Trưởng phòng kế toán và lập kế hoạch tài chính hàng tháng, quý, năm cho doanh nghiệp

Phó phòng kế toán sẽ lập kế hoạch tài chính, tổng hợp các nguồn thu và các khoản chi của doanh nghiệp. Đồng thời lập bảng cân đối kế toán, báo cáo tài chính và các báo cáo kèm theo khác. Các báo cáo kế toán, báo cáo thống kê và quyết toán cần được lập đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của pháp luật và công ty.

Tiến hành phân tích và đề xuất các biện pháp xử lý phù hợp khi xảy ra các trường hợp thất thoát hay các vấn đề bất thường. Báo cáo kịp thời cho Trưởng phòng kế toán các khoản tiền vay đến hạn thanh toán cũng như các khoản công nợ phải thu phải trả.

3. Chuẩn bị các hồ sơ và thực hiện các thủ tục thu hồi vốn khi đủ điều kiện

Để đảm bảo hiệu quả công tác thu hồi vốn đối với các dự án mà doanh nghiệp thực hiện, Phó phòng kế toán cần phải lập kế hoạch cụ thể nhằm thu vốn khi đến hạn.

*

4. Theo dõi các hợp đồng kinh tế của công ty, chỉ đạo việc quyết toán hợp đồng đủ điều kiện

Kiểm tra và giám sát việc thực hiện các hợp đồng kinh tế doanh nghiệp đã ký kết. Phối hợp với các bên liên quan để theo dõi các khoản chi phí, các nguồn thu liên quan đến từng hợp đồng. Đồng thời theo dõi tiến độ thanh toán, tạm ứng của các hợp đồng cũng như kiểm tra tính hợp lệ của các chứng từ thanh toán.

5. Thực hiện công tác đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn cho nhân viên phòng kế toán

Thiết lập và thực hiện các kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên trong phòng kế toán.

Xác định định hướng đào tạo cụ thể cho nhân viên, đảm bảo phù hợp với mô hình kinh doanh và định hướng phát triển của công ty cũng như trình độ chuyên môn, năng lực, tiềm năng của từng nhân viên.

Tổ chức việc phổ biến và hướng dẫn nhân viên phòng kế toán và các đối tượng có liên quan đến công tác tài chính kế toán cách thức thực hiện công việc theo các chế độ, quy chế tài chính kế toán do Nhà nước ban hành.

Xem thêm: Vinhome Central Park Tân Cảng, Vinhomes Central Park Tân Cảng

*

6. Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng kế toán phân công

Ngoài những việc kể trên, Phó phòng kế toán còn có nhiệm vụ hoàn thành các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng kế toán.

Chuyên mục: Hỏi Đáp