Phó giám đốc là gì?

Phó giám đốc là một chức vụ trong bộ máy quản lý, điều hành của một doanh nghiệp hay một công ty.

Bạn đang xem: Phó giám đốc kinh doanh tiếng anh là gì

Chức năng của Phó giám đốc là thay mặt cho Giám đốc giải quyết các công việc khi Giám đốc vắng mặt, giải quyết các công việc trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Tùy thuộc vào trình độ chuyên môn Phó giám đốc sẽ thực hiện các công việc như quản lý nhân sự của công ty; quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty, doanh nghiệp.

*

Phó giám đốc tiếng Anh là gì?

Phó giám đốc tiếng Anh là Vice president.

Phó giám đốc tiếng Anh được định nghĩa như sau:

A deputy director is a position in the management and executive apparatus of a business or a company.

The function of the Deputy Director is to act on behalf of the Director to handle the tasks when the Director is absent, to handle the tasks within the scope of his duties and powers.

Depending on the qualifications, the Deputy Director will perform tasks such as managing the company’s personnel; manage production and business activities of companies and enterprises.

Xem thêm: Bachelor Of Arts Là Gì – Bachelor Of Arts Ba Và Bachelor Of Sciences Bs

Chức danh tương ứng khác liên quan đến phó giám đốc tiếng Anh là gì?

Chức danh tương ứng khác liên quan đến phó giám đốc tiếng Anh là phó tổng giám đốc (Deputy General Manager), phó chủ tịch (Vice president),…

Như vậy tùy thuộc vào mô hình hoạt động của công ty thì sẽ có các chức danh tương đương với phó giám đốc (Vice president) là phó tổng giám đốc (Deputy General Manager) hay phó chủ tịch (Vice president),…

*

Ví dụ cụm từ thường sử dụng phó giám đốc tiếng Anh là gì?

Ví dụ cụm từ thường sử dụng phó giám đốc tiếng Anh là:

– The deputy director’s job is to manage, allocate and assign tasks to the departments within his / her jurisdiction.(Công việc của phó giám đốc là quản lý nhân sự, bố trí, phân công công việc cho các bộ phận trong phạm vi quyền hạn của mình).

– The deputy director manages the business affairs of the company and the business, urging the departments to perform related work.(Phó giám đốc quản lý các công việc kinh doanh của công ty, doanh nghiệp, đôn đốc các bộ phận thực hiện các công việc liên quan).

– The deputy director issues the rules of the company and the enterprise and makes the proposal to the board of directors for consideration (Phó giám đốc ban hành các quy chế của công ty, doanh nghiệp và đề xuất cho ban giám đốc xem xét).

– The Deputy Sales Director will plan and implement a business plan for the company. (Phó giám đốc kinh doanh sẽ lập kế hoạch và triển khai kế hoạch kinh doanh của công ty, doanh nghiệp).

– To be appointed deputy director position, it is necessary to have good leadership, high professional qualifications and must have extensive working experience. (Để được bổ nhiệm chức vụ phó giám đốc thì cần phải có khả năng lãnh đạo tốt, có trình độ chuyên môn cao và phải có kinh nghiệm làm việc dày dặn).

– Deputy directors need to be able to work independently, solve problems that arise in practice of companies and businesses. (Phó giám đốc cần phải có khả năng làm việc độc lập, giải quyết các vấn đề phát sinh trên thực tế của công ty, doanh nghiệp).

Xem thêm: Phương Thức Là Gì – Phương Thức Thanh Toán Là Gì

Hy vọng bài viết trên đã đem lại những kiến thức cụ thể về khái niệm phó giám đốc, chức danh tương ứng khác liên quan đến phó giám đốc trong tiếng Anh và ví dụ về một số cụm từ thường được sử dụng phó giám đốc trong tiếng Anh.

Chuyên mục: Hỏi Đáp