Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Phase là gì

*
*
*

phase

*

phase /feiz/ danh từ tuần (trăng…) giai thoại, thời kỳ (phát triển, biến đổi) phương diện, mặt (của vấn đề…) (vật lý); (sinh vật học) pha ngoại động từ thực hiện (chương trình…) từng giai đoạn (vật lý) làm đồng bộto phase out something (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) thôi dần dần không dùng cái gì, rút lui dần dần cái gì
o pha – Điểm hoặc bậc trong phần đi qua của sóng hoặc chu trình quay hoặc dao động. – Một phần của hệ thống có cùng những đặc tính và ranh giới sắc cạnh giữa các pha có mặt. Dầu thô và nước mặn của mỏ dầu là các pha. – Trong hoá lý pha có thể là khí, là chất lỏng hoặc chất rắn. o giai đoạn địa chất § disporse phase : pha phân tán § force phase : pha mở đầu, trạng thái mở đầu § liquid phase : pha lỏng § orogenic phase : giai đoạn tạo núi § single phase : tướng đơn, pha đơn § vapour phase : pha hơi § phase converter : bộ đổi pha § phase diagram : biểu đồ pha § phase inversion : sự đo pha § phase properties : đặc tính pha § phase rule : quy tắc pha § phase velocity : vận tốc pha § phase-comparison system : hệ số pha

*

Xem thêm: ‎war Robots Pvp Multiplayer Trên App Store, War Robots 6

*

*

phase

Từ điển Collocation

phase

noun

ADJ. early, first, initial, primary | second, secondary, etc. | current, latest, new, present | final, last | intermediate, transition | temporary | critical, crucial, important the critical phase of the operation | distinct The period can be divided into three distinct phases.

VERB + PHASE begin, enter, open, start Society has entered a technological phase of evolution. | go through It”s just a phase he”s going through. | complete, pass

PREP. during a/the ~ During the first phase of expansion staff will move to the new offices. | in a/the ~ In the earliest phase of mental disorder, relatives feel confused. | ~ in a new phase in the European economy

Từ điển WordNet

n.

(astronomy) the particular appearance of a body”s state of illumination (especially one of the recurring shapes of the part of Earth”s moon that is illuminated by the sun)

the full phase of the moon

v.

arrange in phases or stages

phase a withdrawal

adjust so as to be in a synchronized condition

he phased the intake with the output of the machine

Xem thêm: Article Là Gì

Microsoft Computer Dictionary

n. A relative measurement that describes the temporal relationship between two signals that have the same frequency. Phase is measured in degrees, with one full oscillation cycle having 360 degrees. The phase of one signal can lead or follow the other by 0 through 180 degrees. See the illustration.

English Synonym and Antonym Dictionary

phases|phased|phasingsyn.: aspect stage state

Chuyên mục: Hỏi Đáp