a tropical tree whose leaves are used in cooking to give a flavour similar to vanilla (= a sweet spice), and can also be used to make floor coverings, rope, etc.:

Bạn đang xem: Pandan là gì

Nematodes were recovered from all of the habitats sampled, with the exception of “pandan” (table 3).
Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên thienmaonline.vn thienmaonline.vn hoặc của thienmaonline.vn University Press hay của các nhà cấp phép.
It is served warm or cold with palm sugar syrup that has been flavored with pandan leaves and ginger.
This is followed by a coloring process, in which pandan mats are placed in drums with water-based colors.
Weavers produce basic pandan mats of standard size or roll the leaves into pandan ropes for other designs.
Besides the palms, this garden contains the cycad collection, bamboo collection, and pandan collection.
Other types are made with ingredients such as salt, aloe vera, seaweed, lotus seed, sesame seed, sugar palm seeds, taro, cassava and pandan leaf extract.
The colour varies depending on the colour of the egg yolks, the amount of pandan and extent of caramelisation of the sugar.
As a defense against such moro raids, the people planted pandan shrubs close to each other to form a formidable defense against invaders.

Xem thêm: Động từ chỉ trạng thái ( state verb là gì

*

*

*

*

Thêm đặc tính hữu ích của thienmaonline.vn thienmaonline.vn vào trang mạng của bạn sử dụng tiện ích khung tìm kiếm miễn phí của chúng tôi.
Tìm kiếm ứng dụng từ điển của chúng tôi ngay hôm nay và chắc chắn rằng bạn không bao giờ trôi mất từ một lần nữa.
Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập thienmaonline.vn English thienmaonline.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng

Xem thêm: Katrypsin Là Thuốc Gì – Giá Bao Nhiêu, Mua ở đâu 2020 Lamthenao

{{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}

Chuyên mục: Hỏi Đáp