Giới thiệu Đào tạo, bồi dưỡng Đào tạo đại học Chương trình đào tạo Thông báo Đào tạo sau đại học Chương trình đào tạo Thông báo Bồi dưỡng Trung tâm Bồi dưỡng Ngoại ngữ – Tin học AJC Hợp tác quốc tế Tiếng việt Khoa học Thư viện Giới thiệu sách Thông tin chuyên đề Ba công khai

*

*

*

*

*

Đào tạo trình độ đại học ngành Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế. Sinh viên được xét cấp học bổng căn cứ vào thành tích học tập. Người học khi tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân Kinh tế .

1. Thời gian đào tạo: 4 năm.

Bạn đang xem: Ngành quản lý kinh tế là gì

2. Khối lượng kiến thức toàn khóa: Chương trình toàn khóa gồm 180 đơn vị học trình (ĐVHT) chưa kể phần nội dung về Giáo dục thể chất (5 ĐVHT) và Giáo dục quốc phòng (4 tuần – 165 tiết)

3. Vị trí làm việc sau  khi tốt nghiệp:

– Giảng dạy những vấn đề về quản lý kinh tế và các môn học khác về kinh tế ở các trường đại học, cao đẳng, các trường trung cấp kỹ thuật và dạy nghề; các trường chính trị địa phương và đoàn thể

– Tham mưu tư vấn cho các cấp lãnh đạo quản lý trong các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế và trong các doanh nghiệp, cũng như trong các cơ quan nghiên cứu về kinh tế.

4. Chuẩn đầu ra:

4.1. Kiến thức:

– Nắm vững tri thức cơ bản và có hệ thống về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như quan điểm, đường lối, chủ trương chính  sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

– Có tri thức tổng hợp về khoa học xã hội và nhân văn, có kiến thức về khoa học tự nhiên, nhất là những tri thức liên quan đến lĩnh vực kinh tế .

Xem thêm: Irfanview Là Gì – Thông Tin, Link Download, File Hỗ Trợ

– Nắm vững hệ thống tri thức ngành, nhất là tri thức chuyên ngành quản lý kinh tế để có thể nghiên cứu, tư vấn và giảng dạy ở bậc đại học, cao đẳng…

 4.2.  Kỹ năng:

Có kỹ năng giảng dạy, thuyết trình những vấn đề về quản lý kinh tế và các môn học khác về kinh tế ở các trường đại học, cao đẳng, các trường trung cấp kỹ thuật và dạy nghề; các trường chính trị địa phương và đoàn thể;

Có năng lực tham mưu tư vấn cho các cấp lãnh đạo quản lý trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức cũng như điều khiển các hoạt động kinh tế;

Có khả năng độc lập nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn về kinh tế và quản lý kinh tế.

4.3. Phẩm chất chính trị,  đạo đức và lối sống:

– Có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội

– Có ý thức tổ chức kỷ luật, yêu nghề và có ý thức trách nhiệm cao trong công việc

– Biết tôn trọng pháp luật, tôn trọng những giá trị văn hóa của dân tộc, của nhân loại và những chuẩn mực của cộng đồng, của nghề nghiệp .

Xem thêm: Các Dấu Hiệu Nhận Biết Bệnh Bạch Hầu Là Bệnh Gì

4.4. Trình độ ngoại ngữ:

Người học khi tốt nghiệp đạt trình độ ngoại ngữ B1 khung châu Âu (tương đương 450 điểm TOEIC hoặc 470 điểm TOEFL hoặc 4.5 điểm IELTS).

4.5. Trình độ Tin học:

Người học sau khi tốt nghiệp có kiến thức tin học văn phòng trình độ A, có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực tiễn công tác.

Chuyên mục: Hỏi Đáp