Đã bao nhiêu lần bạn phải sốt ruột ngồi chờ một trang web tải xuống máy của bạn, hayphải nuốt giận nhìn thanh trạng thái file download cứ từ tốn, ung dung tải từng tập tin, từngfreeware mà bạn may mắn chộp được ở một site nào đó. Vâng, có thể nguyên nhân là tình trạngcác server ở đầu kia Inteđang bị quá tải, nhưng trong nhiều trường hợp, lại là do một hộichứng của MTU trong Windows. …

Bạn đang xem: Mtu là gì

*

Dã bao nhiêu lần bạn phải sốt ruột ngồi chờ một trang Web ì ạch t ải xuống máy c ủa b ạn, hayphải nuốt giận nhìn thanh trạng thái file download cứ t ừ t ốn, ung dung t ải t ừng t ập tin, t ừngfreeware mà bạn may mắn chộp được ở một site nào đó. Vâng, có th ể nguyên nhân là tình tr ạngcác server ở đầu kia Inteđang bị quá tải, nhưng trong nhi ều trường hợp, lại là do m ột h ộichứng của MTU trong Windows. Và cho dù bạn có nhất trí (hay không) nguy ền r ủa WWW làworld wide wait, thì vẫn nên đọc bài báo này, vì “ấn định t ốc đ ộ truyền t ải d ữ li ệu t ối ưu” t ừIntechắc chắn là giải pháp thích hợp dành cho bạn.Các thuật ngữ Trước khi bắt đầu, chúng ta nên làm quen với một s ố thuật ngữ. V ậy thì chính xác MTU là gì?Nôm na là đơn vị truyền tải (dữ liệu) lớn nhất trên mạng (Maximum Tranmission Unit), s ố l ượngdữ liệu lớn nhất hay kích thước lớn nhất có thể của “gói” dữ liệu (packet) truyền đ ược trong m ộtkhung vật lý trên mạng. Gói dữ liệu này còn chứa cả thông tin về tiêu đ ề, nội dung truy ền t ải(header and trailer), tức một loại địa chỉ nơi đến mà các router (bộ chọn đường, b ộ đ ịnh tuy ến)trên mạng buộc nó phải có. Nếu gói dữ liệu được truyền t ải trên một mạng có MTU nh ỏ h ơnkích thước của khung chứa nó thì sẽ xảy ra hiện tượng phân m ảnh (fragmentation),làm gi ảm t ốcđộ kết nối do việc các mảnh cần được ráp nối lại. Windows 95, trong tất cả các phiên bản, kể cả OSR 2 đều có một trị MTU m ặc định ỏ ẩnõtrong Registry là 1500. Trị số này là thích hợp cho các m ạng c ục b ộ LAN và k ết n ối Ethernet,nhưng lại không hiệu quả với giao thức gọi kết nối PPP. Điều này đã đ ược Microsoft ghi nh ận vàhiệu chỉnh lại trong Windows 98. Vấn đề khá đơn giản… Bất kỳ router của IP trung gian nào trênmạng có MTU nhỏ hơn 1500, mỗi khi tiếp nhận các yêu cầu giao thức TCP/IP (TransmissionControl Protocol: giao thức qui định phương thức, độ tin cậy khi chuyển giao d ữ li ệu, phát hi ệnvà sữa chữa các sai sót, nếu có; InteProtocol, qui định phương thức truy ền t ải m ột s ố d ữliệu từ máy tính này đến máy tính khác thông qua đường k ết nối trên m ạng) t ừ máy c ủa b ạn, nósẽ thường xuyên phân mảnh các MTU thành những đơn vị nhỏ hơn, trước khi đ ưa lên mạng. MTU thông thường được xác lập một cách liên kết với MSS (Maximum Segment Size) – kíchthước mảnh dữ liệu lớn nhất, và RWIN (TCP Receive WINdow) – số lượng dữ liệu máy tínhchuẩn bị tiếp nhận. MSS chính là mảnh dữ liệu lớn nhất của TCP mà bộ phận winsock chuẩn bịtiếp nhận qua sự kết nối. Vì thế kích thước của MSS phải nh ỏ h ơn kích th ước MTU ít nh ất là 40bytes, là các bytes dành riêng cho tiêu đề và chỉ dẫn về nội dung của gói d ữ li ệu đ ược truy ền.Nếu RWIN được xác lập quá lớn thì lượng dữ liệu thất thoát sẽ l ớn trong trường hợp gói d ữ li ệubị thất lạc hoặc hư hỏng, còn nếu ta chọn quá nhỏ (ví dụ 1 x MSS) t ốc độ truyền dẫn s ẽ r ấtchậm. Thông thường RWIN được thiết lập gấp 4, 6 hay 8 lần MSS. Chắc bạn thấy rối rắm quá phải không? Minh họa nhỏ sau đây s ẽ làm bạn dễ hình dung h ơn: TCP/IP lấy một trang e-mail hay một trang Web và cắt nó thành nhiều m ảnh nh ỏ vuông v ứcbằng nhau (gói dữ liệu), nó lấy các mảnh này bỏ vào từng bì thư có ghi đ ịa ch ỉ (header) đ ể cácrouters chuyển giao liên tục trên mạng cho đến khi t ất cả s ố thư này đ ến đ ược hòm th ư c ủa b ạn. Do đó:MSS = kích thước của mảnh thư nhỏMTU = kích cỡ của bì thư (phải lớn hơn mảnh thư một ít)RWIN = kích thước của hòm thư để chứa các thư nói trên Tốc độ truyền tải cực đại của TCP/IP qua giao thức kết nối SLIP (Serial Line Protocol) hayPPP (Point To Point Protocol) bị hạn chế, trước hết là do t ốc độ của modem. M ột cách lý t ưởng,đối với tập tin được nén sẵn, ta có thể đạt tốc độ 3,2 Kbytes/giây với modem 28.8 Kbps, 2,7Kbytes/giây với modem 24 Kbps ; 1,6 Kbytes/giây với modem 14.4 Kbps… Nôm na là, đ ể truy ềndẫn 1 byte/giây dữ liệu TCP ta phải có 9 bytes/giây t ốc độ kết nối của modem. Các modem th ếhệ mới cho phép nén một số loại tập tin với t ỷ lệ cao hơn. Tập tin văn b ản hay html có t ỷ l ệ nénlà 2x hay 3x, nghĩa là gấp 2, 3 lần tốc độ nêu trên.Hình 1: Phần mềm DU Meter (Hagel Technologies)cho thấy tốc độ download đã d ược t ốiưu hóa theo chu kỳ mỗi 5 phút. Tốc độ truyền tải dữ liệu nói trên là lý tưởng, tốc độ thực t ế thường thấp hơn do hiện t ượngphân mảnh có thể xảy ra khi truyền các gói dữ liệu. Trên WWW, b ạn có thể g ặp các routers cótrị MTU mặc định chỉ có 576 bytes. Đây là trị phổ biến, nên thường đ ược xem là “chuẩnInternet”. Vì thế, nếu đang sử dụng trị mặc định MTU 1500 của Windows 95 thì g ần nh ư ch ắcchắn sẽ có hiện tượng phân mảnh các gói dữ liệu, khiến t ốc độ chậm lại. Kết cục, tránh s ựphân mảnh sẽ làm tăng tốc độ tải xuống (download), dù cho đó là các loại văn b ản html, file hìnhảnh, hay dữ liệu văn bản của e-mail.Kiểm tra tốc độ truyền dữ liệu Để có thể đạt tốc độ truyền dữ liệu tối ưu, ta phải có một trình ki ểm tra t ốc đ ộ t ải xuống chínhxác, tin cậy hòng có thể đối chiếu các thiết lập khác nhau. Có nhi ều cách ki ểm tra và cách c ủaWindows 95/98 là trình quản lý hệ thống Windows System Monitor (sysmon.exe, C:Windows;vào menu Start/Programs/Accessories/System Tools). Tuy nhiên, đây l ại là ch ương trình controng hệ điều hành, tương tự như clipboard, notepad, nên tính năng có ph ần h ạn chế. NetPro North West giới thiệu phần mềm DU Meter, rất cần thiết cho việc hi ển thị t ốc đ ộtruyền dữ liệu (download và upload) trên một giao diện tùy biến, rõ ràng và khá b ắt m ắt, có c ảđồng hồ bấm giờ để có thể tính được thời lượng chính xác khi tải các t ập tin, đ ối chi ếu các MTUkhác nhau để tìm ra tốc độ tối ưu. (DU Meter, 302 Kb, free fully functional evaluation, DU Meterhomepage: http://www.hagel.threadnetdumeterindex.htm)Xác lập trị MTU cực đại cho WINDOWS 95 Làm cách nào tránh được sự phân mảnh khi truyền dữ liệu theo TCP? Rất ư là đ ơn gi ản. bạnchỉ việc giới hạn MTU mà TCP/IP của bạn yêu cầu một giá trị nhỏ hơn hay còn g ọi là t ối ưu.Hầu như mọi người đều sử dụng Windows 95 và Win 95 Dialup Adapter. Có th ể b ạn dùng trìnhgọi kết nối theo giao thức PPP mà đa phần các nhà ISP hiện nay đang hỗ trợ. T ất c ả phiên b ảncủa Windows 95 đều lập trị MTU cực đại là 1500, tuy nhiên vẫn có th ể thay đ ổi tr ị s ố này. Tùyvào cách mà ISP và các router trên mạng xử lý yêu cầu TCP/IP của bạn, nh ưng trị c ực đ ại MTUthường ấn định ở 576 và được xem là “chuẩn” của Internet, vì tránh đ ược hiện t ượng phânmảnh, nguyên nhân làm chậm tốc độ truyền. Và nếu ISP dùng MTU th ấp h ơn 576 thì b ạn s ẽphải hạ MTU cực đại của mình cho tương thích. (Bạn có thể hỏi ISP c ủa mình đ ể bi ết tr ị MTU,nếu thấy tốc độ truyền chưa đạt.) Chắc chắn bạn sẽ thắc mắc là làm cách nào để có thể thay được trị của MTU? Nhất thiết bạn phải vào Registry để nhập giá trị 576 (hay một trị do b ạn ch ọn) cho MTU đ ểthay thế trị mà trước đó bạn không thể nhìn thấy (vì Windows cài trị mặc đ ịnh ” ẩn” là 1500). Vàchắc chắn bạn cũng muốn tìm cho ra các trị cho RWIN (TCP Receive WINdow), TTL (Time ToLive, một trường trong IP header chỉ định thời gian mà gói d ữ liệu đ ược phép t ồn t ại tr ước khi b ịloại bỏ). Càng ngày càng có nhiều người sử dụng các kiểu kết nối Intekhác nhau. Window 95Dialup Adapter là loại adapter phần mềm, còn những modem cáp, EtheLAN, ISDN, v.v… làdạng phần cứng. TweakDUN 2.1 có thể lập cấu hình cho cả ph ần m ềm l ẫn ph ần c ứng, cácadapter của giao thức TCP/IP như PCI, ISA, PCMCIA, và Dial-up adapter giúp b ạn đ ối chi ếu tìmra cấu hình tối ưu cho riêng mình.Windows 98 ở Windows 98, Microsoft đã thêm vào một tính năng m ới cho phép ch ọn l ựa m ột cách th ủcông kích thước của gói dữ liệu. Vào Control Panel, chọn Network/Dial up Adapter/Advance/”Select IP Packet size”. Có 4 tùy chọn: Automatic, Large, Medium và Small. Large đ ặt tr ị 1500cho IPMTU, Medium là 1000, Small là 576, còn Automatic sẽ t ự đ ộng ch ọn 1500 hay 576 khiWindows phát hiện được tốc độ kết nối. Dường như RWIN cũng được cài cấu hình t ự động.Sao lưu Registry Chúng ta phải luôn ghi nhớ sao lưu Registry trước khi quyết đ ịnh s ửa đ ổi. Ch ọn cách đ ơn gi ảnnhất là sao lưu thủ công 2 file USER.DAT và SYSTEM.DAT (Microsoft đã không còn khuyêndùng cfback.exe. Với Windows 95/98 bạn có thể dùng ERU Microsoft Emergency Recovery).BảO VẤN Dĩ nhiên, sau cùng chúng ta cũng phải có giải pháp đ ể thay đổi, xác l ập trị l ớn nh ất cho MTUmột cách thuận tiện, an toàn, và nhất là để không phải thâm nhập vào mê cung c ủa Registrynhiều bất trắc và sau đây là cách thực hiện.1. TWEAKDUN v2.1: THIếT LậP MAXMTU CHO WINDOWS 95 Theo lời tự giới thiệu, TWEAKDUN là phần mềm tiện ích dùng chung, đ ơn gi ản nh ưng hi ệuquả để tinh chỉnh, xác lập trị MTU cực đại, RWIN, TTL tối ưu.TảI XUốNG: • td_21s.exe, dung lượng 388 KB, thời lượng t ải xuống khoảng: 3õ14″g đ ối với modem 28.8 • Tác giả: Patterson Design Systems • Phiên bản: 2.1 • Hệ điều hành: Windows 95 & NT • Loại: Shareware • Tải xuống: 13635 lượt • Giá:15 USD • http://www.pcworld.com/fileworld/file_description/0,1216,4168,00.htmlTùy chọn trị MAXMTU: 1. 1500 : tùy chọn mặc định của Windows 95 2. 576 (Recommended): tùy chọn mặc định của Windows 98 3. Custom:tùy chọn cho phép gõ vào trị MTU để thăm dò, so sánh, xác l ập MTU c ực đ ại t ối ưu 4. Auto Discovery: giao cho Windows tự động nhận biết MTU 5. Black Hole Detect: Phát hiện các router không phản hồi ICMP (m ặc đ ịnh là vô hi ệu) Tùy chọn trị RWIN: trong phiên bản phần mềm dùng thử, các tùy ch ọn này b ị khoá, không s ửdụng được. • TTL: “như trên” • Session Keep Alive: “như trên” • Local Domain Name Lookup: Cho hiệu lực hay vô hiệu ghi tập tin host. (Trước khi Windows g ửi đi yêu c ầu IP k ết n ối m ộttên Domain thì nó sẽ tự tìm trong bảng danh sách Domain trong th ư m ục Windows trèn đĩacứng. Chúng ta có thể nhập Boomarks của Nestcape hay Favorites của IE vào host file)Giải thích về các thiết lập RWIN Có thể chỉ bằng cách ấn định trị lớn nhất của MTU là bạn đã cải thi ện đáng k ể t ốc độ k ết n ối,nhưng để đạt mức tối ưu, bạn cần thiết lập trị cho RWIN. Nếu chọn RWIN quá lớn, có thể dữ liệu bị mất sẽ lớn nếu gói dữ li ệu bị hỏng hay mất. Theoqui ước, RWIN là một số nguyên, nhân x cho MSS (bằng MTU-40), thông th ường không quá10x(MTU-40). Kinh nghiệm cho thấy nên bắt đầu t ừ 4x, thay đ ổi sang 6x, 8x. Ki ểm tra t ốc đ ộtruyền của modem bằng Windows System Monitor, NetMeter hay Net.Medic, đ ể tìm ra t ốc đ ộnhanh nhất.TTL Trị mặc định của Windows là 32, nhưng với việc Intekhông ngừng phát triển, thì nên ch ọn64.2. MTU-SPEED Pro Version 4.0 for Win95 • mtuspeed403.exe • 325 KB, thời lượng tải xuống: 2õ42″ • mtuspeed 410up.exe • 160 KB, tltx: 1p20g • 28.8 modems • Tác giả: Mike Sutherland • Phiên bản: 4.10 • Os: Windows 95 • Loại: Miễn phí • Tải xuống: 8378 lượt • http://www.pcworld.com/fileworld/ • file_description/0,1216,5255,00.htmlHiệu lực của các Khóa và Hộp Kiểm Khi khởi động, MTUSpeed chỉ thâm nhập Registry theo chế độ read-only. Các giá trị v ẫnđược giữ nguyên cho đến khi bạn thay đổi nó theo cách thủ công hay dùng MTUSpeed. • Hiệu lực của các nút Basic và Optimise có thể thay đổi bởi hộp ki ểm “Apply to all keys?” (buộc tất cả khóa TCP có cùng một trị MaxMTU) và “RWIN enabled by default?” (buộc RWIN có hiệu lực). • Kiểm “Apply” thì trị MaxMTU sẽ áp dụng cho t ất cả khoá TCP liệt kê.

Xem thêm: Mã Hs Là Gì – Mã Hs Code Là Gì

Xem thêm: Điện Thoại Lock Là Gì – Nên Mua Iphone Lock Hay Iphone Quốc Tế

Xóa ki ểm, ch ỉ có các khóa TCP hiển thị mới bị MaxMTU thay đổi. • Kiểm hộp “RWIN”, RWIN sẽ có hiệu lực khi một trong các nút được bấm. • Nếu chọn nút “Basic settings”, tab MTU sẽ hiển thị MaxMTU = 576, Default RcvWindows= 2144, vô hiệu khóa”Auto”, “Blackhole”, NDIcache =0. • Nếu bạn chọn nút “Optimum Settings”, tab MTU s ẽ hiển thị trị MaxMTU = 576, DefaultRcvWindows = 2144 (nếu kiểm hộp RWIN), vô hiệu “Auto” và “Blackhole”, đ ặt TTL ở 64 và NDICache =16.* Bạn có thể thay đổi MaxMTU bằng cách nhấn “Change MaxMTU”. Chương trình s ẽ cho raMSS bằng cách lấy trị bạn chọn trừ đi 40. Dùng thanh trượt ch ọn 2x, 4x, v.v… đ ể có RWIN. • MTUSpeed chỉ sửa đổi Registry khi bạn nhấn “Update Registry”. • Chọn “Remove Settings” rồi “Update Registry” để trở về các trị m ặc đ ịnh c ủa Win 95.Nên thiết lập những trị nào? Trước tiên, bạn phải tự xem xét chất lượng đường dây kết nối của b ạn t ốt hay kém? Nếu bạn kết nối mà modem cho tốc độ kém hơn t ốc độ có thể đạt được, thì đó là ch ất l ượngđường dây kém; bạn nên chọn MTU có trị thấp. Còn nếu modem cho b ạn t ốc đ ộ k ết nối sát v ớicông suất, thì có nghĩa là bạn có đường dây chất lượng t ốt, nên ch ọn MTU cao nh ất có th ể.MTU cho đường dây kém Chọn Dial-up Adapter. 1. Kiểm hộp RWIN nếu bạn không kết nối qua TCP LAN. 2. Nhấn “Optimum Settings”. 3. Nhấn “Update Registry”. 4. Đóng trình MTUSpeed, khởi động máy trở lại. 5.MTU cho đường dây tốt Chọn Dial-up adapter. 1. Kiểm hộp RWIN nếu bạn không kết nối qua TCP LAN. 2. Nhấn “Optimum Settings”. 3. Xác định trị MTU mà ISP của bạn dùng. 4. Nhấn “Change MTU” hoặc click phải, chọn trên menu. 5. Nhập MTU của ISP cho trên vào hộp thoại, click OK. 6. Nhấn “Update Registry”. 7. Đóng trình MTUSpeed. Khởi động máy lại. 8. Kết nối Internet, khởi động MTUSpeed, chọn tab “Utilities”. 9. Nhập trị MTU của ISP bạn vào hộp “MTU value to test”. 10. Gõ vào địa chỉ IP hay tên của các server thuộc ISP của bạn (news, mail server hay đ ịa 11. chỉ server của các gateway). Chú ý là không phải t ất cả servers đều cho phép b ạn PING (xem chú thích về PING). Nhấn “Test MTU Value” để xem kết quả. 12. Nếu bạn nhận được thông báo “packets need to be fragmented but the DF set” thì có 13. nghĩa là bạn đã chọn MTU quá lớn. Giảm MTU và test l ại. Nếu MTU của ISP của bạn khác với trị bạn đã chọn, thì phải ch ọn trị m ới này, và kh ởi 14. động máy lại. Xác định được MTU của ISP xong là đến lúc bạn t ới các địa chỉ thường viếng để t ối ưu 15. hóa kết nối của mình. Kết nối Internet, mở MTUSpeed Utility nhập ISP MTU trong hộp “Name or IP”. 16. Nhấn Test MTU, nếu nhận được trả lời của Ping là bạn đã đạt k ết quả. 17. Nếu nhận “Don”t Fragment Bit Set” thì có nghĩa sites bạn vi ếng có MTU nh ỏ h ơn MTU c ủaISP, và bạn phải thử lại với trị nhỏ hơn.KIểM TRA TRONG REGISTRY Để kiểm tra xem các lựa chọn của bạn đã có hiệu lực hay chưa, hãy ch ọn các khoá:HKEY_LOCAL_ MACHINESystemCurrent ControlSetServices ClassNetTrans